Česky

Česky

English

menu
zavřít

Kolektivní dům

Zřizovací listina

Statutární město Zlínv souladu s ustanovením § 35 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a v souladu s § 24-26 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a na základě usnesení Zastupitelstva města Zlína č. 5/4Z/2003 ze dne 3. dubna 2003, č. 7/14Z/2004 ze dne 25. června 2004 a č. 20/21Z/2005 ze dne 19. května 2005

V Y D Á V Á

pro organizační složku ALTERNATIVA - kulturní institut Zlín, ul. Osvoboditelů 3778, Zlín tuto

ZŘIZOVACÍ LISTINU

Čl. I. Zřizovatel

Statutární město Zlín
zastoupené Mgr. Tomášem Úlehlou, primátorem
nám. Míru 12, 761 40 Zlín
IČ: 00283924

Čl. II. Organizační složka

Název: ALTERNATIVA - kulturní institut Zlín
Sídlo: ul. Osvoboditelů 3778, Zlín

Čl. III. Účel

Účelem organizační složky je rozvoj nejrůznějších kulturních, společenských a vzdělávacích aktivit pro širokou veřejnost s cílem nabídnout kvalitní možnost využití volného času.

Čl. IV. Předmět činnosti

 1. Organizační složka nabízí široké veřejnosti kvalitní využití volného času. Vedle výtvarné galerie bude poskytovat širokou nabídku kulturních, vzdělávacích a společenských aktivit, zejména přednášky, veřejné čtení, večery poezie, divadlo jednoho herce, veřejné besedy, aukce, módní přehlídky, loutkové divadlo, recitály, komorní koncerty, předvádění firem, prezentace žáků všech stupňů škol apod.
 2. Činnost organizační složky může být zajišťována ve spolupráci s jinými organizacemi.
 3. Rozšíření činností mimo kulturu nebo volnočasové aktivity je možné pouze se souhlasem zřizovatele.

Čl. V. Oprávněné osoby organizační složky

 1. Jménem organizační složky je oprávněn jednat:
  • vedoucí organizační složky, který může uzavírat objednávky či smlouvy v obchodních případech do 30.000,- Kč, nad tuto částku vedoucí odboru dle kompetencí, stanovených Radou města Zlína. Vedoucí organizační složky může krátkodobě pronajímat nebytové prostory ke komerčnímu využití dle podmínek stanovených Radou města Zlína.
  • V době nepřítomnosti vedoucího jeho zástupce dle vymezeného rozsahu pověření v písemné plné moci.
 2. Vedoucí je jmenován a odvoláván tajemníkem.
 3. Za činnost, svěřený majetek, hospodaření a rozvoj organizační složky je plně zodpovědný vedoucí.
 4. Vedoucí stanovuje se souhlasem zřizovatele vnitřní organizační strukturu, její organizační řád a vnitřní směrnice dle provozních potřeb při respektování všech právních norem platných v České republice a v souladu s interními předpisy zřizovatele.
 5. Všichni pracovníci organizační složky jsou zaměstnanci zřizovatele.

Čl. VI. Vymezení majetku a rozsah práv a povinností organizační složky ve vztahu k majetku

 • Organizační složka hospodaří jménem svého zřizovatele a není účetní jednotkou.
 • Organizační složce je svěřen do správy k jejímu hospodářskému využití movitý i nemovitý majetek. Soupis majetku včetně jeho hodnoty je veden na inventární sestavě, která je přílohou této zřizovací listiny a bude ročně aktualizována.
 • Svěřený majetek, který je majetkem zřizovatele, nesmí organizační složka bez písemného souhlasu zřizovatele prodat, vypůjčit, zastavit, vložit, darovat, vyřadit, pronajmout, svěřit k němu majetková práva jiné osobě.
 • O svěřený majetek je povinna pečovat v souladu s platnými zákonnými normami a směrnicemi, to znamená chránit jej před zničením, poškození, odcizením, zneužitím a před neoprávněnými zásahy.
 • Organizační složka udržuje svěřený majetek v provozuschopném stavu. Havarijní opravy, nutné k nevyhnutelnému odvrácení škod na majetku či vzniku nebezpečí ohrožujícího zdraví zaměstnanců a třetích osob, je organizační složka povinna provést okamžitě s tím, že tyto neprodleně (nejpozději do 3 dnů) nahlásí zřizovateli, včetně doložení protokolu o havárii či havarijním stavu majetku.
 • Organizační složka je povinna zabezpečit pravidelné a příslušnými předpisy stanovené revize a technické prohlídky majetku. Se svěřeným majetkem je povinna nakládat s náležitou péčí a o tomto majetku vést evidenci dle požadavků zřizovatele.
 • V rámci péče o svěřený majetek provádí v součinnosti se zřizovatelem jeho pravidelnou inventarizaci.
 • Organizační složka je povinna uplatňovat právo na náhradu škody a právo na vydání bezdůvodného obohacení.

Čl. VII. Hospodaření organizační složky

 • Rozpočet organizační složky je součástí rozpočtu zřizovatele.
 • Organizační složka hospodaří s peněžními prostředky přijatými z rozpočtu svého zřizovatele formou provozní zálohy. Je povinna dbát, aby dosahovala příjmů stanovených rozpočtem a plnila určené úkoly nejhospodárnějším způsobem.
 • Se souhlasem zřizovatele může přijímat peněžní prostředky od fyzických a právnických osob, včetně peněžních prostředků poskytnutých ze zahraničí.
 • Peněžní průběh svého hospodaření vede organizační složka v peněžním deníku v plném členění podle rozpočtové skladby.
 • V rámci hospodaření s peněžními prostředky je organizační složka povinna dodržovat rozpočtovou kázeň:
 • provozní zálohu získanou od zřizovatele využít na zabezpečení běžné, pravidelné činnosti
 • nevyčerpanou provozní zálohu vrátit do rozpočtu zřizovatele v jím stanoveném termínu, nejpozději před koncem kalendářního roku.

Čl. VIII. Ostatní práva a povinnosti

 • Organizační složka je povinna dodržovat veškeré platné zákony České republiky a interní předpisy zřizovatele, vztahující se k činnosti organizační složky.
 • Za koordinaci a kontrolu činnosti organizační složky vůči zřizovateli odpovídá příslušný útvar Magistrátu města Zlína dle platného organizačního řádu Magistrátu města Zlína.

Čl. IX. Přechodná a závěrečná ustanovení

 • Organizační složka je zřízena na dobu neurčitou.
 • Tato zřizovací listina nabývá platnosti a účinnosti dnem schválení Zastupitelstvem města Zlína.

Ve Zlíně dne 20. 5. 2005
Mgr. Tomáš Úlehla
primátor

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2024 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru