Česky

Česky

English

menu
zavřít

Komunitní plánování sociálních služeb na Zlínsku

Články

Ohlédnutí za projektem "Komunitní plánování sociálních služeb na Zlínsku"

Projekt (registrační číslo: CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006505) probíhal od 1. 11. 2017 do 31. 10. 2019, a byl financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost. Do projektu se nám podařilo zapojit 9 obcí, konkrétně Fryšták, Hostišová, Hvozdná, Lhota, Lípa, Lukov, Sazovice, Zlín a Želechovice nad Dřevnicí.

V rámci projektu jsme pracovali ve 4 pracovních skupinách (1. Děti, mládež, rodina, 2. Senioři, 3. Osoby se zdravotním postižením a 4. Osoby ohrožené sociálním vyloučením), ve kterých byli zastoupeni zadavatelé, poskytovatelé a uživatelé (a potencionální uživatelé) sociálních služeb. Hlavním – a nejzásadnějším výstupem jednání těchto pracovních skupin – bylo zpracování strategického materiálu „Střednědobý plán sociálních služeb na Zlínsku na období let 2020 – 2024". Mezi dalšími výstupy projektu byly aktualizace Katalogů poskytovatelů sociálních služeb za roky 2018 a 2019. Velmi zajímavými a přínosnými výstupy byla veřejná setkání v zapojených obcích. Na těchto veřejných setkáních jsme přítomné informovali o metodě komunitního plánování, předali jsme jim informace o probíhajícím projektu, informace o sociálních službách a v neposlední řadě, ve spolupráci s Úřadem práce ČR, Krajskou pobočkou ve Zlíně, byl představen přehled nepojistných dávek. Veřejná setkání nebyla jen o předávání informací z naší strany, ale byli zapojeni i přítomní občané, od nichž jsme získali důležité informace o tom, co v jejich obcích funguje dobře a co by bylo potřeba zlepšit, co jim zde chybí. To jsme i dále zjišťovali v zadaném Průzkumu potřeb a spokojenosti občanů se sociálními službami na Zlínsku.

Dále byly v rámci projektu konány tzv. „kulaté stoly" v roce 2018 a 2019, na kterých se setkávali zástupci statutárního města Zlína se zástupci organizací pracujících v sociálních službách. Také se uskutečnily „vánoční koncerty" jako poděkování těmto subjektům.

Významnou událostí projektu byla „Závěrečná konference", která se uskutečnila dne 15. 10. 2019 v prostorách obřadní síně zlínské radnice. V rámci tohoto setkání proběhla výměna zkušeností v oblasti plánování sociálních služeb mezi zástupci vybraných měst.

Jako poslední aktivitu projektu se nám podařilo vydat publikaci „Vybrané instituce na Zlínsku z pohledu (bez)bariérovosti". Smyslem této brožury bylo přehledné zmapování důležitých institucí a zařízení z pohledu bezbariérovosti a to nejen ve Zlíně, ale i v zapojených obcích. Nově se v brožuře objevují informace pro osoby s těžkým zrakovým postižením, je doplněna kapitola o pomůckách pro ně a poslední novinkou je přehled míst ve Zlíně, kde je možno použít Euroklíč, a kde o něj mohou občané požádat. Tato brožura je zároveň převedena do zvukové podoby.

Veškeré publikace jsou v elektronické podobě zveřejněny na webových stránkách města Zlína www.zlin.eu.

Všem těm, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na realizaci projektu, a vložili tak do něj své nápady a svůj čas, děkujeme.

Zapsaly: Ing. Jana Pobořilová, Bc. Soňa Moravcová

Aktualizovaný katalog sociálních služeb 2019

Jako jeden z výstupů projektu „Komunitní plánování sociálních služeb na Zlínsku" je pro občany k dispozici aktualizovaný Katalog poskytovatelů sociálních služeb (Průvodce sociálními a souvisejícími službami ve Zlíně) – březen 2019. Toto - již dvacáté vydání - připravili pracovníci Odboru sociálních věcí Magistrátu města Zlína ve spolupráci se zaměstnanci z Centra služeb a podpory Zlín, o.p.s., a Z STUDIA ZLÍN. V omezeném množství je v „tištěné podobě" k dispozici v sekretariátu Odboru sociálních věcí (tř. T. Bati 3792, 1. patro) a v Městském informačním a turistickém středisku na radnici (nám. Míru 12). K nahlédnutí je dále v Krajské knihovně Františka Bartoše (vč. poboček). V elektronické podobě ho lze nalézt na www.zlin.eu. V srpnu bude (zásluhou pracovníků Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých ČR) k dispozici také ve zvukovém provedení pro nevidomé a slabozraké občany. Každý rok se v aktualizovaném vydání dotčené brožury snažíme reagovat na poptávku lidí a podle toho zařazovat žádané služby (i ty související).

Zapsala: Bc. Soňa Moravcová

                                           

Připomínkování "Střednědobého plánu sociálních služeb na Zlínsku na období let 2020 - 2024"

Připomínkování „Střednědobého plánu sociálních služeb na Zlínsku na období let 2020 – 2024"

„Střednědobý plán sociálních služeb na Zlínsku" je koncepčním a rozvojovým materiálem, který byl zpracován metodou komunitního plánování. Je výsledkem intenzivní spolupráce zadavatelů, poskytovatelů (především organizací působících v sociálních službách) a jednotlivých uživatelů (a potencionálních uživatelů) sociálních služeb na Zlínsku.

Do procesu aktualizace plánu se mohl zapojit kterýkoliv z občanů a kterýkoliv z poskytovatelů sociálních služeb na Zlínsku. Byly vytvořeny čtyři pracovní skupiny (1. Děti, mládež, rodina, 2. Senioři, 3. Osoby se zdravotním postižením, 4. Osoby ohrožené sociálním vyloučením), do kterých se zájemci - dle svého zaměření - přihlašovali. Jednotlivé priority, cíle a opatření služeb vzešly z jednání členů pracovních skupin konsensuálním usnesením.

V průběhu procesu plánování vzešla z pracovních skupin řada podnětů z „příbuzných" oblastí, které se sociálními službami úzce souvisejí. Bylo nutné na ně reagovat. Ty nejdůležitější jsou v plánu zahrnuty. Velmi důležitým bylo rovněž pravidelné předávání informací, vzájemné poznávání se a navázání užší spolupráce mezi zúčastněnými subjekty.

Předkládaný materiál je jakousi „cestovní mapou", podle které by mělo být v letech 2020 - 2024 postupováno. Je jasné, že některých priorit bude dosaženo snadněji než jiných. Některé se možná naplnit nepovede, některé třeba jen částečně. Záměrem však bylo co nejvíce demokratickým způsobem zjistit, které služby poskytovatelům i uživatelům (stejně jako zadavatelům) chybí, co je trápí. Výsledkem práce skupin jsou priority, na kterých bude třeba pracovat a snažit se o jejich uvedení v život.

Připomínky je možno zasílat pouze prostřednictvím zveřejněného formuláře, a to elektronicky e-mailem na adresu: sonamoravcova@zlin.eu nebo datovou schránkou nebo v listinné podobě na podatelnu statutárního města Zlína nebo poštou na adresu statutární město Zlín, nám. Míru 12, 760 01 Zlín.

Připomínky musí být doručeny statutárnímu městu Zlín nejpozději do 7. 5. 2019 do 12:00 hod

 

Komunitní plánování sociálních služeb na Zlínsku, registrační číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006505

Tradiční vánoční koncert - poděkování nejen zlínským andělům 2018

 V rámci projektu „Komunitní plánování sociálních služeb na Zlínsku" se i letos 11. prosince 2018 uskutečnil tradiční vánoční koncert. Byl věnován zástupcům organizací, které poskytují sociální služby zlínským občanům, a zároveň byl odměnou zlínským andělům, tedy konkrétním lidem, kteří se v oblasti sociálních služeb zasloužili o to, aby se jiným (často méně šťastným) lidem žilo příjemněji. Konkrétní jména adeptů na ocenění navrhovali lidé z jednotlivých organizací a veřejnost. Členové Komise sociální a pro zdravotně postižené Rady města Zlín pak z návrhů vybrali zlínské anděly, kteří z rukou primátora Ing. et Ing. Jiřího Korce a náměstka primátora Mgr. Aleše Dufka, obdrželi sošku anděla, plaketu a kytičku. Anděly pro tuto příležitost vyrobili klienti obecně prospěšné společnosti Centrum služeb a podpory Zlín.

Zlínskými anděly roku 2018 jsou Marta Křůmalová, bývalá pracovnice Odboru sociálních věcí, Taťána Křenková, pracovnice oddělení sociální práce Magistrátu města Zlína, Blanka Krajíčková z organizace NADĚJE, pobočka Zlín, Martina Jurečková a Alena Mrázková z organizace Alzheimercentrum Zlín,z.ú.

Komorní orchestr Collegia Antonína Dvořáka představil skladbyM.A. Charpentiera, J. S. Bacha, H. Bibera, G. F. Händela, W. A. Mozarta, A. Vivaldiho, G. Bizeta, C. Gardela, S. Joplina. Na závěr zazněly klasické koledy Půjdem spolu do Betléma a Narodil se Kristus Pán. Požitek z tohoto koncertu si mohli vychutnat i návštěvníci Vánočního jarmarku na náměstí před radnicí, kam byl koncert přenášen.

Po skončení hudební produkce pozvala Ing. Jana Pobořilová, vedoucí Odboru sociálních věcí Magistrátu města Zlína, hosty ke společnému přípitku a popřála jim krásné vánoční svátky. Přítomní hosté byli obdarováni svíčkami a keramickými drobnostmi, které vyrobili klienti NADĚJE, pobočky Zlín.

Zapsaly: Jana Pobořilová a Soňa Moravcová                                           

„Komunitní plánování sociálních služeb na Zlínsku", reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006505

Aktualizovaný katalog sociálních služeb 2018

Jako jeden z výstupů projektu „Komunitní plánování sociálních služeb na Zlínsku" je pro občany k dispozici aktualizovaný Katalog poskytovatelů sociálních služeb (Průvodce sociálními a souvisejícími službami ve Zlíně) – březen 2018. Již devatenácté vydání připravili pracovníci Odboru sociálních věcí Magistrátu města Zlína ve spolupráci se zaměstnanci z Centra služeb a podpory Zlín, o.p.s., a Z STUDIA ZLÍN. V omezeném množství je v tištěné podobě k dispozici v sekretariátu Odboru sociálních věcí (tř. T. Bati 3792, 1. patro) a v informačním středisku na radnici (nám. Míru 12). K nahlédnutí je dále v krajské knihovně. V elektronické podobě ho lze nalézt na www.zlin.eu. V srpnu bude navíc (zásluhou pracovníků Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých ČR) k dispozici také ve zvukovém provedení pro nevidomé a slabozraké občany. Každý rok se v aktualizovaném vydání dotčené brožury snažíme reagovat na poptávku lidí a podle toho zařazovat žádané služby (i ty související).

Zapsala: Bc. Soňa Moravcová

Komunitní plánování sociálních služeb na Zlínsku, registrační číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006505

 

Tradiční vánoční koncert – poděkování nejen zlínským andělům 2017

V rámci projektu „Komunitní plánování sociálních služeb na Zlínsku“ se i letos 7. prosince uskutečnil tradiční vánoční koncert. Byl věnován zástupcům organizací, které poskytují sociální služby zlínským občanům, a zároveň byl odměnou zlínským andělům, tedy konkrétním lidem, kteří se v oblasti sociálních služeb zasloužili o to, aby se jiným (často méně šťastným) lidem žilo příjemněji. Konkrétní jména adeptů na ocenění navrhovali lidé z jednotlivých organizací a veřejnost. Členové Komise sociální a pro zdravotně postižené Rady města Zlín pak z návrhů vybrali zlínské anděly, kteří z rukou náměstkyně primátora Bc. Kateřiny Francové a zastupitelů Dany Kovaříkové a Tomáše Šenkeříka, obdrželi sošku anděla, plaketu a malý dárek. Anděly pro tuto příležitost vyrobili klienti obecně prospěšné společnosti Centrum služeb a podpory Zlín.

Zlínskými anděly roku 2017 jsou Jana Berkyová z organizace Alzheimercentrum Zlín,z.ú., Ivona Nevřalová z Oblastního spolku Českého červeného kříže Zlín, Iva Přibylová, bývalá pracovnice Odboru sociálních věcí Magistátu města Zlína, Marie Semelová, vedoucí oddělení sociálně právní ochrany dětí Magistrátu města Zlína a Marie Valentíková z organizace “HVĚZDA z.ú.“ Náměstkyně Kateřina Francová poděkovala rovněž  za dlouholetou činnost ve Zlínském klubu seniorů na Podhoří paní Věře Jirků, Jaroslavě Vránové a Marii Rychtrové.

Komorní orchestr Collegia Antonína Dvořáka představil skladby W. A. Mozarta, J. Pachelbela, A. Vivaldiho, J. Zacha, L. Janáčka, R. Schumanna, A. Dvořáka, J. Brahmse. Na závěr zazněly klasické koledy Nesem Vám noviny, Půjdem spolu do Betléma a Narodil se Kristus Pán. Požitek z tohoto koncertu si mohli vychutnat i návštěvníci Vánočního jarmarku na náměstí před radnicí, kam byl koncert přenášen.

Po skončení hudební produkce pozvala paní náměstkyně hosty ke společnému přípitku a ještě jednou jim poděkovala za jejich práci v sociální oblasti. Přítomní hosté byli obdarováni přírodními mýdly, která vyrobili klienti Charity sv. Anežky Otrokovice - Azylového domu Samaritán.

 Zapsala: Soňa Moravcová

Komunitní plánování sociálních služeb na Zlínsku, registrační číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006505

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2024 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru