Česky

Česky

English

menu
zavřít

Odbor majetkové správy

Pozemky

Nakládání s pozemky ve vlastnictví SMZ

Území města je vymezeno rozsahem patnácti katastrálních území o rozloze přesahující 100 km2. Město samotné pak vlastní pozemky o rozloze téměř 15 km2. Pozemky ve vlastnictví města patří možná k tomu nejvíce cennému majetku, neboť jde o jedinečný nástroj ovlivňování rozvoje území města a kultivace veřejného prostoru. Převážnou většinu tedy tvoří pozemky, které městu nepřináší příjmy, ale zakládají udržovací náklady, neboť je třeba sekat trávu a udržovat chodníky a silnice. Některé pozemky však jsou pronajímány ke komerčním účelům a právě do městských pozemků jsou nejčastěji ukládány sítě jejich jednotlivými provozovateli (jde zejm. o plyn, elektřinu, telekomunikace). Množina pozemků ve vlastnictví města zdaleka není statická. Je například nezbytné majetkoprávně vypořádat pozemky před rekonstrukcí či budováním nových komunikací (v gesci Odboru dopravy). Pro tyto a další záměry města (například nová sportoviště) jsou také sjednávány směny pozemků, a to zejména s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, Státním pozemkovým úřadem či Lesy ČR.

Nakládání s pozemky patří do samostatné působnosti města. Na posuzování žádostí se tedy nevztahují žádné lhůty stanovené právními předpisy zejména pro rozhodování v rámci přeneseného výkonu státní správy (památková péče, stavební úřad ad.). Je v zájmu města, aby jeho obyvatelé své domy opravovali či stavěli nové. Není však povinno žadateli vyjít vstříc za každou cenu, například proto, aby si žadatel „zarovnal“ hranici svého pozemku, vybudoval parkovací stání před domem, v němž nebydlí, či postavil nový bytový dům v hustě zastavěném území. Město ve všech případech zvažuje, zda a v jaké míře potřeba jednotlivce omezí potřeby ostatních obyvatel města. Jinými slovy, zda individuální zájem neomezí zájem veřejný. V této souvislosti stojí za to zmínit, že město netvoří výhradně jeho představitelé vzešlí z voleb a pracovníci magistrátu, ale především jeho občané. Je tedy v zájmu každého jednotlivého občana, aby jeho město mělo dostatek majetku pro zajištění potřeb svých obyvatelek a obyvatel a současně o něj řádně pečovalo.

Jakékoliv nakládání s pozemky je proto velmi pečlivě projednáváno. Než je pozemek vypůjčen, pronajat, propachtován nebo prodán, probíhá posuzování tohoto úkonu jednotlivými dotčenými útvary magistrátu (jde o pohled odborníků na životní prostředí, městskou zeleň, prostorové plánování, investice, stavební řád a dopravu). Rozhodovací pravomoc však mají orgány města (rada a zastupitelstvo). Žadatelé a žadatelky tedy musí počítat s procesem, který potrvá minimálně 4 měsíce, i když jde o jednoduchý případ. V kratší době zpravidla nelze učinit všechny kroky stanovené zákonem o obcích. Zdaleka ne všechny žádosti jsou jednoduché pro přípravu podkladů, není výjimkou, že majetková komise doporučí prověření dalších aspektů, čímž se celý proces minimálně o měsíc prodlouží. Rychlost projednání také závisí na kvalitě podkladů, což je podstatné především u developerských projektů. Někdy totiž není zřejmé, jaký rozsah pozemku je předmětem žádosti. 

Proces projednání žádosti o pozemek

  • po přijetí žádosti je vždy prověřena správnost údajů, zejm. zda je daný pozemek skutečně ve vlastnictví města
  • následně je připraven materiál pro jednání rady města, která musí schválit záměr nakládání s tímto pozemkem
  • pokud je záměr schválen, musí být zveřejněn po dobu minimálně 15 dnů na úřední desce
  • souběžně probíhá příprava podkladů pro jednotlivé dotčené útvary magistrátu
  • následuje vyhodnocení stanovisek útvarů magistrátu a příprava materiálu pro jednání Komise majetková Rady města Zlína, který z těchto stanovisek vychází
  • následně je připraven materiál na schůzi městské rady, pokud jde o prodej pozemku, musí být materiál předložen na zasedání zastupitelstva
  • žadatelé jsou o výsledku projednání informováni zpravidla po schůzi rady města.
  • pokud rada či zastupitelstvo schválí daný úkon, je připravena smlouva, která prochází kontrolou po stránce věcné, ekonomické a právní, následně ji podepíše žadatel/ka a teprve poté může smlouvu podepsat pověřený náměstek nebo náměstkyně primátora

 

Katastrální území............. Rozloha
Jaroslavice u Zlína............ 4,32 km2
Klečůvka........................... 2,63 km2
Kostelec u Zlína................ 9,13 km2
Kudlov............................... 6,28 km2
Lhotka u Zlína................... 4,63 km2
Louky nad Dřevnicí............ 3,65 km2
Lužkovice.......................... 4,66 km2
Malenovice u Zlína.......... 17,83 km2
Mladcová.......................... 9,87 km2
Prštné............................... 3,74 km2
Příluky u Zlína................... 5,70 km2
Salaš u Zlína..................... 1,12 km2
Štípa................................. 6,90 km2
Velíková............................ 3,51 km2
Zlín................................. 18,83 km2
Celkem......................... 102,8 km2

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2024 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru