Česky

Česky

English

menu
zavřít

Archiv přípravy

Přípravný výbor

Statutární město Zlín zřídilo pro zpracování IPRÚ Přípravný výbor Integrovaného plánu rozvoje území Zlín pro období 2014 – 2020 (dále jen „výbor“), složený ze zástupců města a jeho partnerů. Na jednáních Výboru je při respektování principu partnerství konzultován postup zpracování a probíhající aktivity přípravy IPRÚ.

Kompetence výboru

(dle Statutu a jednacího řádu Přípravného výboru Integrovaného plánu rozvoje území Zlín pro období 2014 – 2020)

1. Výbor zajišťuje koordinaci veškerých činností, směřujících k přípravě IPRÚ, zejména koordinuje výstupy pracovních skupin příslušných pro jednotlivé tématické oblasti IPRÚ a úkoluje manažera IPRÚ.

2. V průběhu zpracování IPRÚ výbor:

  • projednává a doporučuje orgánům města vymezení území IPRÚ,
  • projednává a schvaluje analytickou část IPRÚ,
  • na základě návrhu města projednává a schvaluje a doporučuje orgánům města ke schválení zaměření prioritních oblastí, vizi, cíle, opatření a aktivity IPRÚ, implementační část IPRÚ a koncept IPRÚ, před jeho zveřejněním k připomínkování,
  • projednává a doporučuje orgánům města ke schválení finální verzi IPRÚ před jejím předložením v rámci vyhlášené výzvy na předkládání IPRÚ,
  • schvaluje ustavení pracovních skupin k prioritním oblastem IPRÚ (dále jen "pracovní skupina") jako své poradní orgány a schvaluje pravidla pro jejich činnost,
  • projednává a schvaluje soubory projektů k zařazení do IPRÚ, a to v souladu s příslušnými metodikami, zejména v souladu s Metodickým pokynem pro využití integrovaných nástrojů v programovém období 2014 - 2020 a v souladu s Manuálem integrovaných plánů rozvoje území.

3. Prostřednictvím oddělení koordinace projektů Magistrátu města Zlína, manažera IPRÚ a garanta IPRÚ předkládá materiály do orgánů města.

Složení výboru

MUDr. Miroslav Adámek primátor statutárního města Zlína
Mgr. Patrik Kamas náměstek primátora statutárního města Zlína
RNDr. Bedřich Landsfeld náměstek primátora statutárního města Zlína
Bc. Kateřina Francová náměstkyně primátora
Ing. Lenka Horáková členka Rady města Zlína
Josef Novák člen Rady města Zlína
Jaromír Schneider člen Zastupitelstva města Zlína
Mgr. Milan Filip (Ing. Dagmar Holčáková) zástupce Zlínského kraje
Ing. Radka Hašková zástupce Krajské hospodářské komory ve Zlíně
Ing. Pavel Blažek zástupce Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně
Mgr. Jaroslav Budek zástupce města Otrokovice
Mgr. Kateřina Pivoňková zástupce Naděje Zlín

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2024 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru