Česky

Česky

English

menu
zavřít

Archiv

Výzva k zaslání projektů do ITI Zlínské aglomerace

Co je ITI a k čemu slouží?

Na základě řady zkušeností ze stávajícího období bude i v novém programovém období EU 2021-2027 využíván územní nástroj „Integrované teritoriální investice Zlínské aglomerace" (ITI), který v ČR pomohl nastartovat společné plánování a spolupráci velkých měst a jejich přirozeného zázemí. Aby mohli zástupci statutárního města Zlín - nositele ITI Zlínské aglomerace s řídícími orgány operačních programů EU (ministerstvy) vyjednat co nejlepší podmínky pro financování projektů v aglomeraci, potřebujeme znát aktuálně připravované strategické projekty ve Zlínské aglomeraci.

Město Zlín již oslovilo obce a města v aglomeraci a touto formou oslovuje další subjekty působící na území aglomerace s výzvou k zaslání strategických projektů, které by mohly být do ITI Zlínské aglomerace zařazeny.

Jak se zapojit?

Prosíme o vyplnění jednoduché tabulky v přiloženém souboru. Tabulku pro vyplnění v elektronické podobě naleznete níže v dokumentech ke stažení.

Co vyplňovat?

Očekáváme projekty, které jsou pro aglomeraci zásadní, mohou být zrealizovány do roku 2027 a mají strategickou povahu.

V rámci operačních programů jsou pro ITI vymezeny následující specifické cíle:

Integrovaný regionální operační program pro období 2021 – 2027
1.1 Využívání přínosů digitalizace pro občany, podniky, výzkumné organizace a veřejné orgány (egovernment, ehealth, kybernetická bezpečnost)
2.1 Podpora udržitelné multimodální městské mobility v rámci přechodu na uhlíkově neutrální hospodářství (kolejová vozidla a ostatní vozidla, stanice, telematika, terminály, bezpečnost a cyklostezky)
2.2 Posilování ochrany a zachování přírody, biologické rozmanitosti a zelené infrastruktury, a to i v městských oblastech, a omezování všech forem znečištění (revitalizace veřejných prostranství)
4.1 Zlepšování rovného přístupu k inkluzivním a kvalitním službám v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a celoživotního učení pomocí rozvoje přístupné infrastruktury, mimo jiné posilováním odolnosti pro distanční a online vzdělávání a odbornou přípravu (MŠ, ZŠ, neformální vzdělávání)
4.2 Podpora socioekonomického začlenění marginalizovaných komunit, domácností s nízkými příjmy a znevýhodněných skupin včetně osob se zvláštními potřebami, pomocí integrovaných opatření, včetně bydlení a sociálních služeb (sociální bydlení a sociální služby)
4.4 Posilování úlohy kultury a udržitelného cestovního ruchu v hospodářském rozvoji, sociálním začleňování a sociálních inovacích (památky, knihovny, muzea a cestovní ruch)

Operační program Doprava 2021 – 2027
1.2 Rozvoj a posilování udržitelné, inteligentní a intermodální celostátní, regionální a místní mobility odolné vůči změnám klimatu, včetně lepšího přístupu k síti TEN-T a přeshraniční mobility (inteligentní dopravní systémy ITS)
3.1 Podpora udržitelné multimodální městské mobility v rámci přechodu na uhlíkově neutrální hospodářství (výstavba nové infrastruktury a modernizace

Operační program Jan Amos Komenský (2021 – 2027)
1.1 Rozvoj a posilování výzkumných a inovačních kapacit a zavádění pokročilých technologií (dlouhodobá mezisektorová spolupráce a předaplikační výzkum)

Operační program Životní prostředí 2021 – 2027
1.1 Podpora energetické účinnosti a snižování emisí skleníkových plynů
1.2 Podpora energie z obnovitelných zdrojů v souladu se směrnicí (EU) 2018/2001, včetně kritérií udržitelnosti stanovených v uvedené směrnici
1.3 Podpora přizpůsobení se změně klimatu, prevence rizika katastrof a odolnosti vůči nim s přihlédnutím k ekosystémovým přístupům
1.5 Podpora přechodu na oběhové hospodářství účinně využívající zdroje

Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (2021 – 2027)
1.1 Rozvoj a posilování výzkumných a inovačních kapacit a zavádění pokročilých technologií

Operační program Zaměstnanost plus 2021-2027 (v rámci ITI ZA nebude využit)
1.1 zlepšit přístup k zaměstnání a aktivačním opatřením pro všechny uchazeče o zaměstnání, zejména mladé lidi, především prováděním systému záruk pro mladé lidi, dále pro dlouhodobě nezaměstnané a znevýhodněné skupiny na trhu práce a pro neaktivní osoby, jakož i podporou samostatné výdělečné činnosti a sociální ekonomiky
2.1 posilovat aktivní začleňování, a podpořit tak rovné příležitosti, nediskriminaci a aktivní účast a zlepšit zaměstnatelnost, zejména v případě znevýhodněných skupin

Co nevyplňovat?

Projekty malé nebo projekty lokálního významu.

Co se bude dít dál?

Z došlých a již dříve sesbíraných projektů následně vytvoříme pracovní seznam strategických projektů, který bude sloužit jako podklad pro jednání o financování projektů v rámci ITI. S došlými projektovými záměry budou dále pracovat členové pracovních skupin pro tvorbu nového strategického dokumentu ITI 2021-2027.

Své projekty nám prosím zašlete na e-mailovou adresu iti@zlin.eu.

Dokumenty ke stažení ze složky Výzva k zaslání projektů do ITI Zlínské aglomerace

Vymezení ITI Zlínské aglomerace

4.86MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Zásobník projektů_čistopis

0.01MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2024 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru