Česky

Česky

English

menu
zavřít

Archiv přípravy

Postup zpracování

Strategie rozvoje statutárního města Zlína do roku 2020 bude zpracována v souladu s obecně uznávanými metodikami tvorby základních strategických rozvojových dokumentů municipalit a s využitím současných teorií a moderních nástrojů regionálního rozvoje. Za účelem zajištění vysoké kvality výsledného dokumentu bylo jeho zpracování zadáno externímu subjektu, který je schopen tuto kvalitu garantovat a vnést do procesu vnější pohled.

Jedná se o značně rozsáhlý tvůrčí proces, jehož výstupy budou mít vliv na všechny aktéry místního resp. regionálního rozvoje (občany, podnikatelské subjekty, organizace veřejného a neziskového sektoru). Zapojení těchto aktérů do procesu tvorby strategie je tedy velmi žádoucí a bude provedeno formou účasti jejich vybraných zástupců v Koordinačním výboru a v dílčích pracovních skupinách, provedením hloubkových rozhovorů a anketních šetření a dále formou veřejného připomínkování prostřednictvím internetových stránek města.

Postup zpracování se odvíjí od základní struktury dokumentu:

1. Analytická část – profil statutárního města Zlína

Analytická část bude vyhotovena za účelem nalezení hlavních problémových oblastí rozvoje města a možností jejich účinného řešení. Bude provedena ve 3 krocích:

 • Socioekonomická analýza města (obsáhlá analýza stavu a vývojových tendencí města)
 • Zhodnocení názorů a námětů aktérů rozvoje (hloubkové rozhovory, anketní šetření)
 • SWOT analýza (shrnutí silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb)

2. Návrhová část – strategie rozvoje statutárního města Zlína do roku 2020

Návrhová část bude obsahovat definici cílového stavu města na konci časového rámce strategie (r. 2020) a kroky, které je nezbytné učinit pro přechod ze současného stavu (závěr analýzy) do stavu cílového (definovaného vizí). Návrhová část bude provedena ve struktuře níže uvedené vertikální logiky, která ve směru shora dolů říká čeho bude dosaženo, pokud bude provedeno níže uvedené.
Vertikální logická struktura:

 • Globální vize (definice cílového stavu města na konci časového rámce strategie)
 • Dílčí vize (definice cílových stavů dílčích řešených oblastí na konci časového rámce strategie)
 • Strategické cíle (stanovení cílů, jejichž naplnění přispěje k naplnění globální vize a konkrétní dílčí vize)
 • Opatření k realizaci (konkrétní kroky s definicí časového horizontu realizace, zodpovědnosti, finančního rámce a hodnotících ukazatelů, směřující k naplnění konkrétního stanoveného strategického cíle)
 • Akční plán (indikativní seznam konkrétních projektů)

3. Manažerské shrnutí

Manažerské shrnutí bude obsahovat zejména stručný popis řešené problematiky, hlavní závěry analytické části, hlavní závěry návrhové části, popis implementace a souhrn doporučení k implementaci.

Časový rámec zpracování strategie

Milník Termín Sběr a vypořádání připomínek
Zahájení přípravných prací 05/2011  
Zahájení činnosti zpracovatele 10/2011  
Formulace prvního výstupu socioekonomické analýzy 01/2012 02 - 05/2012
Formulace druhého výstupu socioekonomické analýzy 06/2012 07 - 08/2012
Formulace návrhové části 09/2012 09 - 10/2012
Finální verze strategie 10/2012 10/2012
Projednání finální verze strategie v orgánech města 11 - 12/2012  
Implementace a realizace strategie 2013 - 2020  

Dosavadní chronologický postup přípravy a zpracování strategie:

Listopad 2012

 • Dopracovaná návrhová část dokumentu byla projednána v pracovních skupinách k dílčím tematickým oblastem strategie
 • Byl ukončen sběr připomínek

Říjen 2012

 • Probíhal sběr připomínek
 • Zpracovatel dopracoval návrhovou část dokumentu na základě obdržených a vypořádaných připomínek
 • Dopracovaná návrhová část dokumentu byla projednána Koordinačním výborem

Září 2012

 • Byla otevřena veřejná diskuze nad návrhovou částí dokumentu
 • Koncept návrhové části dokumentu projednal Koordinační výbor
 • Koncept návrhové části dokumentu projednaly pracovní skupiny dílčích tematických oblastí strategie
 • Bylo zahájeno projednání konceptu návrhové části dokumentu v komisích Rady města Zlína a ve výborech Zastupitelstva města Zlína
 • Probíhal sběr připomínek

Srpen 2012

 • Zpracovatel provedl drobnou aktualizaci finální verze analytické části dokumentu na základě posledních obdržených připomínek
 • Zpracovatel předal zástupcům města pracovní verzi návrhové části dokumentu

Červenec 2012

 • Finální verze analytické části strategie byla zveřejněna na internetových stránkách města
 • Odborná o laická veřejnost může zasílat poslední připomínky k finální verzi
 • Byly zahájeny práce na návrhové části strategie

Červen 2012

 • Zpracovatel předal zástupcům města finální verzi analytické části strategie

Květen 2012

 • Byl dokončen sběr připomínek k analytické části dokumentu
 • Zpracovatel provedl vypořádání a zapracování obdržených připomínek

Duben 2012

 • Proběhlo jednání Koordinačního výboru nad pracovní verzí analytické části
 • Komise při Radě města Zlína a Výbory Zatupitelstva města Zlína projednávaly pracovní verzi analytické části strategie
 • Probíhal sběr připomínek

Březen 2012

 • Byla spuštěna facebooková stránka "Strategie rozvoje statutárního města Zlína do roku 2020"
 • proběhla jednání pracovních skupin, sestavených k jednotlivým tematickým oblastem, nad pracovní verzí analytické části
 • Komise při Radě města Zlína a Výbory Zastupitelstva města Zlína projednávaly pracovní verzi analytické části strategie

Únor 2012

 • Proběhlo předání pracovní verze analytické části strategie zástupcům města.
 • Pracovní verze analytické části strategie byla zveřejněna na internetových stránkách města.
 • Došlo k inicializaci veřejné diskuse nad pracovní verzí analytické části strategie.

Leden 2012

 • Zpracovatel vyhotovil pracovní verzi analytické části strategie.

Prosinec 2011

 • Proběhly úvodní jednání pracovních skupin. Členové pracovních skupin byli seznámeni se smyslem pořízení strategie a s dalším postupem prací. V rámci jednotlivých pracovních skupin byly zahájeny diskuse nad dalším směřováním Zlína v dílčích tématech strategie.

Listopad 2011

 • Proběhlo úvodní jednání Koordinačního výboru. Koordinační výbor schválil ustavení pracovních skupin ke 4 tematickým okruhům strategie a jmenoval garanty těchto pracovních skupin. Členové výboru zahájili diskusi nad základními směry rozvoje statutárního města Zlína.
 • Jmenovaní garanti pracovních skupin provedli sestavení pracovních skupin, do kterých přizvali odborníky na daná dílčí témata.

Tématické okruhy Strategie rozvoje statutárního města Zlína do roku 2020:

Tematický okruh Základní dílčí témata tematického okruhu Garant pracovní skupiny k tematickému okruhu
1 Obyvatelstvo, bydlení a občanská vybavenost Bydlení
Vzdělání
Zdravotnictví
Sociální služby
Kultura
Sport
Volný čas
Mgr. Miroslav Kašný, náměstek primátora
2 Ekonomický rozvoj a trh práce Trh práce
Podnikání
Inovace
Cestovní ruch
Vojtěch Jelínek, člen Rady města Zlína
3 Doprava a technická infrastruktura Doprava
Dopravní obslužnost
Technická infrastruktura
Jiří Kadeřábek, 1. náměstek primátora
4 Fyzické prostředí města Rozvojové plochy
Životní prostředí a zeleň
Odpadové hospodářství
RNDr. Bedřich Landsfeld, náměstek primátora

Říjen 2011

 • Podepsána Smlouva o dílo mezi statutárním městem Zlínem jako objednatelem a Univerzitou T. Bati ve Zlíně jako zhotovitelem, jejímž předmětem je vypracování Strategie rozvoje statutárního města Zlína do roku 2020 – Zlín 2020.
 • Zhotovitel zahájil práce na analytické části strategie.
 • Ustaven Koordinační výbor Strategie rozvoje statutárního města Zlína do roku 2020, ve složení ze zástupců politické reprezentace města, zástupců opozice, Zlínského kraje, Univerzity T. Bati ve Zlíně a zástupců významných podnikatelských subjektů v regionu. (č. usnesení RMZ: 80/22R/2011)

Srpen 2011

 • Vybrán zhotovitel strategie, kterým se stala Univerzita T. Bati ve Zlíně.
 • Upřesněn název dokumentu: "Strategie rozvoje statutárního města Zlína do roku 2020", název byl dále doplněn o marketingový podtitul "Zlín 2020".
  (č. usnesení RMZ: 166/16R/2011)

Květen 2011

 • Zahájení přípravných prací na zpracování dokumentu Strategie města Zlína. Vedením přípravy dokumentu byl pověřen Mgr. Miroslav Kašný, náměstek primátora, do jehož gesce spadá problematika strategického plánování a rozvoje. (č. usnesení RMZ: 49/10R/2011)

Březen 2011

 • Vytvoření koncepčního dokumentu Strategie města Zlína se stalo jedním z důležitých cílů schváleného Programového prohlášení Rady města Zlína na období 2011 – 2014. (č. usnesení RMZ: 1/6MR/2011)

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2024 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru