Česky

Česky

English

menu
zavřít

Archiv přípravy

Základní informace

Statutární město Zlín připravuje dokument "Strategie rozvoje statutárního města Zlína do roku 2020 – Zlín 2020". Jedná se o vrcholný koncepční dokument, řešící problematiku rozvoje města ve všech jeho aspektech, a to v rámci dlouhodobého časového horizontu 2013 – 2020.

Výsledný dokument shrne dosavadní vývoj města a tendence jeho dalšího směřování (analýza), definuje cílový stav města na konci časového horizontu strategie (vizi) a stanoví scénář žádoucího vývoje, tj. sled reálných kroků, které je nezbytné učinit pro přechod ze současného stavu do stavu cílového (strategie).

Samotný pojmem "město", resp. "produkt města", je v procesu přípravy strategie rozvoje chápán zeširoka a zahrnuje celé materiální prostředí města a všechny subjekty, které působí na jeho území (tzv. "aktéři", kterými jsou: občané, podnikatelské subjekty, subjekty veřejného i neziskového sektoru). Strategie rozvoje je koordinačním a informačním dokumentem, který je adresován všem těmto aktérům; koordinuje jak aktivity veřejné, tak do určité míry i aktivity soukromé. Všechny tyto aktéry strategie rozvoje v budoucnu významně ovlivní, a proto musí být sestavena na základě jejich široké shody, které bude dosaženo v rámci otevřeného a transparentního procesu.

Základní výhody plynoucí z existence strategického plánu:

  • umožňuje účinné usměrňování vývoje města žádoucím směrem v reálných mezích udržitelného rozvoje,
  • umožňuje systémový a vyvážený přístup k řízení rozvoje města, vytváří reálnější a stabilnější prostor pro vlastní úvahy a konání všech aktérů,
  • umožňuje koncentrovat dostupné zdroje na prioritní projekty, a tím zvýšit efektivitu hospodaření s veřejnými prostředky (to je mimořádně důležité právě v současné době, kdy dochází k tenčení dostupných zdrojů; jejich alokaci je nutné o to důkladněji zvažovat),
  • zvyšuje připravenost města na nadcházející programové období EU 2014-2020,
  • zefektivňuje řízení města a zefektivňuje plánování ve všech rovinách (strategické, taktické, operativní),
  • posiluje partnerství mezi aktéry, podporuje zvyšování vzájemné důvěry,
  • poskytuje potřebný nadhled, vnáší nové pohledy, podněcuje kreativitu,
  • vede k upevnění konkurenční pozice města; existence strategického plánu může být sama o sobě významným lokalizačním faktorem pro potenciálního investora.

Pro připravovanou strategii byl stanoven časový rámec na období 2013 – 2020. Je tak zajištěno sladění strategie s nadřazenou Strategií rozvoje Zlínského kraje do roku 2020 a s nadcházejícím programovým obdobím Evropské unie 2014 – 2020.

Po svém zpracování bude Strategie rozvoje statutárního města Zlína projednána a schválena orgány města a stane se tak závazným dokumentem. V následujícím období pak bude probíhat realizace plánu. Veškeré následné konání města by pak mělo být v souladu s tímto konsensuálním plánem. Všechny následné dílčí koncepce, akční plány i jednotlivé projekty jej musí respektovat a vést k jeho naplňování.

Odkazy:

Dokumenty ke stažení ze složky Základní informace

Prezentace garantů strategie Mgr. Miroslava Kašného, náměstka primátora a Vojtěcha Jelínka, člena RMZ, na úvodním jednání Koordinačního výboru (listopad 2011)

0.55MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2024 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru