Česky

Česky

English

menu
zavřít

Archiv přípravy

Řídící struktura

Vlastní postup zpracování Strategie rozvoje statutárního města Zlína do roku 2020 – Zlín 2020 (SRMZ) je vzhledem k velikosti a postavení města Zlína a potřebnému zapojení relevantních aktérů vč. široké veřejnosti komplexním procesem, který zobrazuje níže uvedený řídící model. Tvorba SRMZ bude týmovou prací, která bude probíhat transparentním způsobem za účasti zástupců všech zainteresovaných skupin.

Zastupitelstvo města Zlína

 • V souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, bude Zastupitelstvo města Zlína (ZMZ) projednávat a schvalovat strategii jako závazný dokument.
 • V průběhu přípravy strategie bude ZMZ průběžně informováno o tomto procesu. Členové ZMZ budou mít možnost účastnit se připomínkování tvorby strategie ve všech dílčích fázích.

Rada města Zlína

 • V souladu se zákonem č. 128/200 Sb., o obcích, v platném znění, Rada města Zlína (RMZ) projedná finální podobu strategie a doporučuje ji Zastupitelstvu města Zlína ke schválení.
 • V průběhu přípravy strategie bude RMZ průběžně informována o tomto procesu, RMZ budou předkládány výstupy dílčích fází procesu tvorby strategie, které může RMZ projednat a vzít na vědomí. Členové RMZ budou mít možnost účastnit se připomínkování tvorby strategie ve všech dílčích fázích.

Garant

 • Garant ze své pozice dohlíží nad průběhem celého procesu, předkládá RMZ a ZMZ výstupy z procesu tvorby strategie.
 • Garantem je Mgr. Miroslav Kašný, náměstek primátora, do jehož kompetence spadá oblast strategického plánování. Jeho zástupcem v rámci procesu tvorby strategie je Vojtěch Jelínek, člen RMZ.

Koordinační výbor

 • Koordinační výbor je kolektivním orgánem, jehož členové jsou z řad politické reprezentace města, opozičních stran a zástupců dalších zainteresovaných skupin (Zlínský kraj, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Finanční úřad, Krajská nemocnice Tomáše Bati, významné podnikatelské subjekty).
 • Koordinuje veškeré činnosti směřující ke zpracování SRMZ, zejména koordinuje výstupy z jednání dílčích pracovních skupin.
 • Projednává a schvaluje návrhy vize, prioritních oblastí, cílů, priorit a nástrojů strategie.

Složení Koordinačního výboru

Subjekt Jméno Funkce
statutární město Zlín MUDr. Miroslav Adámek primátor, předseda Koordinačního výboru
statutární město Zlín Mgr. Aleš Dufek 2. náměstek primátora
statutární město Zlín Mgr. Miroslav Kašný náměstek primátora
statutární město Zlín Vojtěch Jelínek člen Rady města Zlína
statutární město Zlín Jiří Kadeřábek 1. náměstek primátora
statutární město Zlín RNDr. Bedřich Landsfeld náměstek primátora
statutární město Zlín Ing. Miroslav Hladík člen Zastupitelstva města Zlína
statutární město Zlín doc. Ing. Boris Popesko, Ph.D. člen Zastupitelstva města Zlína
statutární město Zlín Karel Bartoněk předseda Komise pro strategické plánování při Radě města Zlína
Zlínský kraj Libor Lukáš statutární náměstek hejtmana
Univerzita T. Bati ve Zlíně prof. Ing. Petr Sáha, CSc. rektor
Nadace T. Bati Ing. Pavel Velev ředitel
Barum Continental Ing. Libor Láznička výkonný ředitel
SPBAZ Ing. Čestmír Vančura předseda
Centroprojekt Ing. Pavel Stráský obchodní ředitel

Tajemník Koordinačního výboru

 • Tajemník koordinačního výboru zajišťuje přenos informací mezi jednotlivými články řídící struktury, zejména koordinuje činnosti pracovních skupin a vykonává další koordinační a zajišťovací aktivity.
 • Podporuje činnost Garanta strategie.
 • Tajemníkem Koordinačního výboru je Jaromír Schneider.

Realizační tým

 • Zajišťuje organizační a technické podmínky pro zpracování strategie.
 • Zajišťuje podklady pro jednání Koordinačního výboru a pracovních skupin.
 • Podílí se spolu se zpracovatelem na zpracování strategie.
 • Realizačním týmem je Oddělení koordinace projektů Magistrátu města Zlína.
Jméno Subjekt Funkce
Ing. Marie Cepková Magistrát města Zlína vedoucí Oddělení koordinace projektů
Ing. et Ing. Martin Habuda Magistrát města Zlína projektový manažer

Zpracovatel

 • Zajišťuje zpracování strategie v souladu s uzavřenou smlouvou o dílo.
 • Úzce spolupracuje s Realizačním týmem, Tajemníkem Koordinačního výboru a s dalšími články řídící struktury.
 • Zpracovatelem strategie je Univerzita T. Bati ve Zlíně.
Jméno Subjekt Funkce
RNDr. Oldřich Hájek, Ph.D. Univerzita T. Bati ve Zlíně ředitel Ústavu regionálního rozvoje, veřejné správy a práva Fakulty managementu a ekonomiky UTB ve Zlíně

Pracovní skupiny

 • Zaměření a počet pracovních skupin dopovídá stanoveným hlavním pilířům strategie.
 • Členy pracovních skupin jsou zástupci politické reprezentace města, zástupci opozice, a další odborníci na dané tematické oblasti z řad státního, podnikatelského i neziskového sektoru.
 • Předsedou pracovní skupiny (jejím garantem) je vždy zástupce politické reprezentace města, který je současně členem Koordinačního výboru.
 • Pracovní skupiny projednávají výstupy z dílčích fází procesu zpracování strategie, navrhují cíle a opatření jednotlivých prioritních oblastí.

Pracovní skupiny k tématickým okruhům

Tematický okruh Garant pracovní skupiny k tematickému okruhu
1 Obyvatelstvo, bydlení a občanská vybavenost Mgr. Miroslav Kašný, náměstek primátora
2. Ekonomický rozvoj a trh práce Vojtěch Jelínek, člen RMZ
3 Doprava a technická infrastruktura Jiří Kadeřábek, 1. náměstek primátora
4 Fyzické prostředí města RNDr. Bedřich Landsfeld, náměstek primátora

Připomínkování

 • Do procesu připomínkování průběžných a konečných výstupů strategie budou prostřednictvím zvláštních jednání nebo prostřednictvím internetových stránek města zapojeny tyto skupiny:
 • výbory Zastupitelstva města Zlína
 • komise při Radě města Zlína
 • komise místních částí
 • odborná i laická veřejnost
 • Zvláštní postavení má Komise RMZ pro strategické plánování, která při svých pravidelných jednáních za účasti garanta, tajemníka, zástupců realizačního týmu a zástupců týmu zpracovatele je podrobně informována o procesu tvorby strategie a vydává k němu svá doporučení a jiné připomínky.

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2024 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru