Česky

Česky

English

menu
zavřít

Pohřebnictví Zlín, spol. s r.o.

Pozitiva pohřbívání žehem

Proč je pohřbívání žehem lepší, než pohřbívání do země

Některá náboženství zpopelňování zesnulých zatracují, jiná je považují za očistný rituál a snadnější cestu pro splynutí Ducha s Věčností.

Primitivní lidé úsvitu civilizace, kteří ještě neznali náboženství, pravděpodobně nedoprovázeli odchod ze života žádnými zvláštními rituály. Zesnulý odešel a jeho tělo se stalo odpadem, kterého se zbavovali vhozením do propasti, do moře či do řeky, předhozením zvěři či ptákům. Život nespojovali s přítomností Duše.

S rozvojem myšlení se ovšem lidé nevyhnuli hledání odpovědi na otázku - "Co se stane, když člověk zemře?" nebo "Čím to je, že žijeme?".

Ne všichni byli schopni tyto otázky odsunout, jako nedůležité pro všední život, naplněný existenčními starostmi. Hledání odpovědi bylo příčinou trvalé trýzně. S úlevou proto člověk přijal víru v nesmrtelnou Duši. Umírá proto, že smrtelné tělo opustila věčná Duše.

Každá zodpovězená otázka však vyvolává otázky další:
"Co se stane s duší, když člověk zemře?",
"Kde se shromažďují duše zemřelých?",
"Jsou mezi námi, aniž bychom je viděli?"
"Sledují nás a ovlivňují naše činy?" ...

Odpovědi na tyto a na mnoho dalších otázek poskytuje i náboženství. V odpovědích na stejné otázky, nevědomostí strádajícího jedince, se jednotlivá náboženství liší, a to je příčinou existence řady náboženství. Různost odpovědí trápí hledajícího jedince stejně, jako kdyby se mu odpovědi nedostalo.

Některá náboženství učí, že NA KONCI se nesmrtelná duše vrátí do těla, které ožije. Pro tuto chvíli je třeba tělo zachovat. Extrémní aplikací této víry je uchovávání tělesných schránek zesnulých chráněných proti zničení mumifikací nebo balzámováním. Tato náboženství pohřbívání žehem odmítají a zpopelnění považují za nejkrutější zločin, krutější než vražda - jeho důsledky jsou neodčinitelné, zasahující do Věčnosti.

Jiná náboženství považují oheň za očistný prostředek, který duši zbaví hmotného a hříšného těla, které je pouze zdrojem utrpení, osvobodí ji, a tak usnadní její splynutí s Věčnou silou. Moderního člověka je třeba o tom, že pohřbívání žehem je lepší než pohřbívání do země, přesvědčovat spíše racionálními argumenty než dogmaty.

  1. Pohřbívání žehem je hygienické.
  2. Šetří prostor pro živé.
  3. Znemožňuje pozdější zneuctění ostatků.
  4. Probíhá v důstojném prostředí.

Zásobování nezávadnou vodou se stává prvořadým problémem lidstva. Více než 60% obyvatel Země nemá nezávadnou vodu k dispozici. Nejkvalitnější voda se získává z podzemních zdrojů.

Hydrologické průzkumy, které se v současnosti provádějí dříve, než je rozhodnuto o založení nového hřbitova, nebo před rozšířením hřbitova staršího, ukazují, že spodní vody, které jsou spojitými vodními toky, roznášejí biologické nečistoty z pohřebišť na daleko větší vzdálenosti, než-li se všeobecně soudí. Je to mnohem dále, než zákony definovaná ochranná pásma - v České republice 50m.

Popel zesnulých negativně neovlivňuje okolní prostředí vůbec. Je dokonale sterilní, prostý jakýchkoli organických částí. Plyny, opouštějící žároviště moderních krematorií, obsahují mnohem méně škodlivin, nežli výfukové plyny jednoho jediného automobilu. Spodní vody ani vodní toky krematoria neznečišťují rovněž.

Obyvatelé planety již dnes trpí důsledky přelidněnosti - nedostatkem zdrojů životních potřeb a znečištěním životního prostředí. Pokud se nepřikročí k regulaci porodnosti, bude se situace velmi rychle zhoršovat. Skutečnost, že na obyvatele České republiky tento stav nedoléhá tísnivěji, je pouze dočasný.

Populační exploze ve třetím světě smaže hranice a začne se zvyšovat počet obyvatel i u nás, kde se v posledních letech nedosahuje ani přirozené reprodukce počtu obyvatel. Nároky na prostory pohřebišť popelů jsou menší než 1/10 nároků na prostor u tradičních hřbitovů.

Nemusí se jednat o vandalismus, kterým je narušen věčný klid pohřbených do země. Může to být válka, zemětřesení či stavební činnost, která se dotkne hřbitova. Kolumbária či urnové háje se v případě nutnosti přemístí snadno a se vší pietou.

Popel vsypaný do půdy či rozptýlený v přírodě je součástí Země - jednoho ze živlů, kterého se lidská pošetilost nemůže dotknout.

Stačí navštívit současná krematoria, aby se návštěvník přesvědčil o tom, že prostředí v nich, se svou důstojností vyrovná společenským budovám. Používaná zpopelňovací zařízení zaručují splnění i těch nejvyšších požadavků piety.

Díky vedení zlínského krematoria máte možnost i Vy přesvědčit se o pravdivosti těchto slov.

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2024 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru