Česky

Česky

English

menu
zavřít

Městská památková zóna Zlín

Hlavní zásady památkové péče v MPZ

Městská památková zóna Zlín (MPZ) mapa byla vyhlášena v roce 1990. Zahrnuje téměř celé území Velkého Zlína, tj. historické jádro a převážnou část průmyslového zahradního města, vybudovaného z velké části firmou Baťa. Zástavba z tohoto období tvoří asi 70 % území MPZ. Jde o jeden z nejrozsáhlejších realizovaných a dochovaných souborů s typovou architekturou industriálního zahradního města v evropském kontextu. Jeho kulturně – historická, dokumentační a užitná hodnota je naprosto výjimečná. Je tedy na místě, že se veškeré stavební aktivity musí odvíjet podle určitých pravidel, platných jak pro pracovníky dotčených orgánů, tak pro ostatní účastníky správních řízení, tedy i pro jednotlivé stavebníky.

Předmětem památkové péče v MPZ je zejména:
- nemovité kulturní památky
- historický půdorys a jemu odpovídající prostorová a hmotová skladba, městské interiéry včetně povrchu komunikací, historické podzemí (urbanistická struktura s pravidelným rastrem zastavění, respektování přirozené konfigurace terénu)
- panorama zóny a hlavní dominanty v blízkých a dálkových pohledech (celkové vnímání zástavby území MPZ v širších souvislostech)
- objekty dotvářející charakter zóny (architektonický výraz jednotlivých objektů, charakteristické detaily a jejich jednotnost)                                                                                                                                                       - veřejná a vyhrazená zeleň (zachování principu zahradního města)
- ostatní objekty v zóně (nejsou hlavními nositeli památkových hodnot, avšak jejich architektonický výraz doplňuje prostředí MPZ)

Obecné zásady památkové péče pro územní a stavební řízení v Městské památkové zóně Zlín pro rodinné domky

Pro záměr přístavby a kaţdé stavební úpravy domku (zateplení, výměna oken apod.) a jeho okolí (zpevněné plochy, terénní úpravy, oplocení apod.) je vlastník domku povinen si předem vyžádat závazné stanovisko odboru kultury a památkové péče (OKaPP) Magistrátu města Zlína (MMZ). Tato povinnost vyplývá ze zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (památkový zákon, § 14). Stěţejním podkladem pro vydání závazného stanoviska je pro OKaPP písemné vyjádření Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Kroměříţi (NPÚ) k předloţenému záměru. Obsahem písemného vyjádření je především odborné zhodnocení dopadu navrhovaných prací na památkové hodnoty konkrétního objektu a MPZ jako celku. Před podáním ţádosti je vhodné záměr konzultovat s NPÚ, OKaPP a oddělením prostorového plánování MMZ (OPP).
Pro kaţdou stavební činnost na nezastavěném pozemku ve vlastnictví statutárního města Zlína je třeba, aby si stavebník předem zajistil právní vztah k zastavovanému pozemku (formou výpůjčky, nájmu, prodeje) na odboru ekonomiky a majetku MMZ – oddělení pozemkové a nebytové správy. Tento právní vztah je nutné doložit k žádosti o vydání závazného stanoviska OKaPP.

Pro každou stavební činnost na nezastavěném pozemku SMZ je třeba zajistit právní vztah stavebníka k zastavovanému pozemku (formou výpůjčky, nájmu, prodeje) na Odboru ekonomiky a majetku - oddělení pozemkové a nebytové správy. K žádosti je třeba doložit konkrétní záměr s údaji o účelu, technickém provedení a rozměrech stavby či stavební úpravy. Můžeme doložit modelové řešení.

MPZ v číslech

Rozloha území MPZ cca 430 ha.

Počet domků - stav v r. 2001

  rozloha lokality (ha) jednodomek půldomek čtrvtdomek atyp celkem
Letná 50,65 52 258 182 8 500
Nad Ovčírnou 5,82 55 2 - 5 62
Zálešná 23,13 22 303 5 4 334
Podvesná 20,78 10 243 14 1 268
Díly 36,04 90 460 2 - 552
Lesní čtvrť 21,66 8 232 - - 240
  158,08 237 1498 203 18 1956

 

Obecné zásady památkové péče pro územní a stavební řízení v Městské památkové zóně Zlín pro centrální zónu

Centrální zóna je tvořena svébytnými skeletovými stavbami v kombinaci betonového nosného systému s cihelnými výplněmi. Veřejné budovy centrální zóny jsou situovány v návaznosti na areál továrny v prostoru náměstí T. G. Masaryka a náměstí Práce a dotvářejí charakter baťovského Zlína.

Pro toto území je třeba zachovávat stávající architektonickou – urbanistickou kvalitu bez podstatného narušení. Každý záměr stavebních úprav je nutné konzultovat - stavebníci a projektanti mohou využít možnosti bezplatné konzultace jednak s pracovníky oddělení urbanismu a architektury, s pracovníky Odboru kultury a památkové péče Magistrátu města Zlína, ale také s odborným pracovníkem Národního památkového ústavu - garantem památkové péče, který je pravidelně jednou týdně přítomen na oddělení urbanismu a architektury.

Dokumenty ke stažení ze složky Hlavní zásady památkové péče v MPZ

Hlavní zásady památkové péče pro typové rodinné domky na území Městské památkové zóny Zlín

0.54MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2024 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru