Česky

Česky

English

menu
zavřít

Oddělení prostorového plánování

Regulace stavební činnosti na správním území města Zlína

Stavební činnost je obecně upravena Zákonem č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a jeho prováděcími vyhláškami a na správním území města Zlína je regulována především podle:

1. platného Územního plánu Zlína z r. 2011. Územní plán stanovuje koncepci rozvoje území obce, ochrany jeho hodnot, jeho plošné a prostorové uspořádání (více viz § 48 stavebního zákona). Územní plán je závazný a každá jeho změna musí být projednána stejným legislativním postupem jako územní plán.

2. územních studií. Územní studie je definována § 30 stavebního zákona. Navrhuje, prověřuje a posuzuje možná řešení nebo rozvoj v území ve větších podrobnostech než územní plán. Územní studie se pořizuje především v případě, kdy je to uloženo územním plánem. Územní studie projednaná s dotčenými orgány a vlastníky dotčených pozemků se stává vložením do evidence územně plánovací činnosti Ústavu územního rozvoje Ministerstva pro místní rozvoj www.uur.cz územně plánovacím podkladem.

3. urbanistických, architektonicko-urbanistických a regulačních studií. Tyto studie navrhují a prověřují možná řešení nebo rozvoj v území stejně jako územní studie.

4. regulačních podmínek vydávaných oddělením prostorového plánování v lokalitách, pro které není zpracována územní, urbanistická, architektonicko-urbanistická nebo regulační studie nebo se jimi upřesňuje.

5. obecně závazných vyhlášek (OZV) statutárního města Zlín, a to:
OZV č. 8/2005 o požadavcích pro umísťování informačních, reklamních a propagačních zařízení ve znění OZV č. 15/2006
OZV č. 13/2007 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství ve znění OZV č. 13/207 s vazbou na "Jednotné požadavky statutárního města Zlín na vzhled nebo funkčnost staveb ve vybraných lokalitách".

6. hlavních zásad památkové péče v řízeních podle zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon) v Městské památkové zóně Zlín.

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2024 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru