Česky

Česky

English

menu
zavřít

Revitalizace bytových domů

Jižní Svahy

jsou z hlediska stanovení podmínek pro revitalizaci bytových domů (BD) rozděleny do 2 etap, do tzv. I. etapy (jihozápadní část Jižních Svahů) a II. etapy.

I.etapa

(typové bytové domy NKS – nová konstrukční soustava, T0 6B v lokalitě ulic Luční, Polní, Jílová)

byla realizována v letech 1970 až 1980. Je ojedinělým fenoménem v kontextu doby svého vzniku a z hlediska urbanisticko-architektonické koncepce přesahuje regionální význam. Ne náhodou bylo sídliště pracovníky UNESCO v r. 1981 hodnoceno jako jedno z nejlepších v republice. Na koncepční řešení sídliště bylo vypsáno výběrové řízení, vítězný návrh architektů Šebestiána Zeliny a Jiřího Gřegorčíka se stal podkladem pro další zpracování. Urbanistická koncepce vychází ze zásady vytvořit dobré životní prostředí obytného celku, respektuje při tom krajinný reliéf, navazuje na pozitivní charakteristické rysy zlínského urbanismu. Strukturu urbanistického návrhu I. etapy sídliště ovlivnila do značné míry složitost terénní konfigurace a obtížné dopravní napojení na město. Jako nejvhodnější byla shledána zástavba bodovými domy, které se nejlépe vypořádají s terénem i s orientací ke světovým stranám. Ústředním motivem je z urbanistického hlediska 13. podlažní bytový dům (segment) s výrazným zaoblením deskové hmoty a čtyři obytné bloky, koncipované do tvaru písmene L, s podzemním parkováním. U těchto pětipodlažních objektů je pozoruhodným a ojedinělým motivem zešikmení fasád s lodžiemi a jejich keramické obložení. Bodové domy mají 5 až 7 podlaží, vzhledem k osazení ve svahu se jeví z různých pohledů s jiným počtem podlaží. U této formy bodové zástavby lze hovořit o kontextu se zástavbou rodinnými domy z režného zdiva v městských čtvrtích Letná, Podvesná, Zálešná, vzniklých v meziválečném období minulého století a charakterizujících typický zlínský urbanismus zahradního města, byť se měřítkem jedná o jinou situaci. Základní skladbu bytových domů doplňují domy terasové a skupiny individuální výstavby.  

 

Při stanovení podmínek pro revitalizaci je nutné klást důraz na zachování kvalitní panelové výstavby 1etapy, která má v kontextu doby vzniku vysokou urbanistickou architektonickou hodnotu. Z těchto důvodů je s mírnými odchylkami regulována zástavba jednotně pro celou tuto lokalitu. Jde o opětovné použití cihelných pásků při zateplování domů, o barevnost omítaných ploch (původních betonových panelů), obnovu balkonů, resp. lodžií a jejich zasklívání.

V textu byly použity citace

  • z knihy Ing. arch. Pavla Nováka Zlínská architektura 1950 – 2000,
  • odborné stanovisko k urbanistické a architektonické hodnotě zástavby tzv. 1. etapy obytného souboru Jižní Svahy ve Zlíně autorizovaného architekta Ing. arch. Karla Doležela.

 

Podmínky pro revitalizaci bytových domů 1. etapy Jižních Svahů, Zlín

jsou podrobně uvedeny v příloze č. 1 Jednotných požadavků statutárního města Zlín na vzhled nebo funkčnost staveb ve vybraných lokalitách - Jižní Svahy, které vydala Rada města Zlína jako soubor doporučujících podmínek, kterými má statutární město Zlín zájem ovlivnit vzhled nebo funkčnost staveb ve vybraných lokalitách města, a to za účelem zachování architektonických, estetických, historických či funkčních hodnot staveb v těchto lokalitách. Splnění "jednotných požadavků" stavebníkem při realizaci stavby nebo její změny zakládá ve stanovených případech nárok na osvobození poplatníka od poplatku za užívání veřejného prostranství při umístění stavebních zařízení a skládek stavebního materiálu. Podmínky užívání veřejného prostranství na správním území města řeší Obecně závazná vyhláška č. 13/2007 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.

 

II. etapa

(typové bytové domy OP.1.11)

V dalších etapách výstavby Jižních svahů uplatňujeme pro revitalizaci bytových domů standardní požadavky - barevnost zateplovaných fasád musí kopírovat původní řešení fasád s panely v přírodním odstínu šedé a s panely s nástřikem v odstínu červenohnědém. Použití cihelných pásků je u BD typu OP.1.11 redukováno většinou jen na soklové části bytových domů. Část původní fasády s panely v šedém odstínu se po zateplení nahrazuje variantně buď světlou šedou nebo světlou okrovou, stejný odstín musí být použit v ucelených enklávách zástavby. Část původní fasády s panely s nástřikem v odstínu červenohnědém se "přepisuje" po zateplení v identickém barevném odstínu.

V případě výměny prosklených vstupních stěn do BD typu OP.1.11 jsou na oddělení urbanismu a architektů stavebníkům k dispozici 3 variantní návrhy, zpracované jako výrobní dokumentace, které nabízí kvalitativně a esteticky vhodné řešení nového vstupu.

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2024 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru