Česky

Česky

English

menu
zavřít

Odbor školství a sportu

Oddělení školství a správy zařízení

oddělení školství a správy zařízení zejména:

• zajišťuje povinnosti obce vyplývající ze zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, v oblasti školství,
• zajišťuje správu a metodické řízení příspěvkových organizací v působnosti odboru,
• zabezpečuje organizačně konání pravidelných porad s řediteli ZŠ, MŠ, Plavecké školy Zlín, DDM ASTRA Zlín, vypracovává zápisy z těchto porad,
• zpracovává podklady (kontakty) pro krizové řízení za ZŠ, DDM ASTRA, Plaveckou školu Zlín, MŠ, OS - zřizované SMZ, dále za školy jiných zřizovatelů (mateřské, základní, střední, vyšší odborné, vysoké apod.), průběžně aktualizuje a zasílá vedoucím odborů a na oddělení krizového řízení a obrany OKP,
• zajišťuje personální účast v komisích na dětských soutěžích, a to ve spolupráci s orgány policie, hasičů a organizacemi působícími v oblasti prevence a volnočasových aktivit pro děti a mládež,
• spolupodílí se na zajišťování agendy spojené s využitím prostor objektů ve správě odboru, především pro mimoškolní výchovu a sport,
• zabezpečuje zpracování a zveřejnění nabídky volnočasových aktivit (školní hřiště a tělocvičny) v místním tisku,
• zpracovává řády školních hřišť,
• zpracovává podklady pro aktualizaci cen za pronájmy školních hřišť a tělocvičen,
• organizačně a administrativně zabezpečuje jednání konkursních komisí při konkursních řízeních na ředitele základních, mateřských škol, Plavecké školy Zlín, a DDM ASTRA Zlín,
• vypracovává obecně závazné vyhlášky týkající se školství, tvoří zřizovací listiny jednotlivých příspěvkových organizací a organizačních složek,
• zabezpečuje zápis a změny do obchodního rejstříku, do školského rejstříku, v ústředním věstníku a na katastrálním úřadě,
• zpracovává vyjádření k žádostem o dotace jednotlivým příspěvkovým organizacím – základním, mateřským školám, Plavecké škole Zlín a DDM ASTRA Zlín,
• zpracovává agendu související s řešením pojistných událostí,
• spolupodílí se na zabezpečení inventarizace u základních, mateřských škol Plavecké škole Zlín, a DDM ASTRA Zlín,
• připravuje dokumentaci při změnách vedoucích funkcí na ZŠ, MŠ, Plavecké škole Zlín a DDM ASTRA Zlín, včetně kontroly předávaného majetku,
• zajišťuje materiální a technickou vybavenost školských zařízení a organizačních složek,1/Ř/2021/P3 20/71
• spolupracuje s ostatními subjekty v oblasti sportu a tělovýchovy,
• vyhodnocuje závěry České školní inspekce i závěry práce ÚIA a oddělení veřejnosprávní kontroly OE a na jejich základě přijímá nutná opatření,
• studuje výroční zprávy příspěvkových organizací, a tím plní kontrolní funkci vůči jednotlivým základním a mateřským školám,
• zpracovává články do místního tisku, týkající se svěřeného úseku činnosti,
• zabezpečuje tisk a distribuci letáků pro zápis žáků do 1. tříd,
• zabezpečuje součinnost se Střediskem volného času, zdravotnickými zařízeními, PČR, MPZ, KÚZK, Českou školní inspekcí, Pedagogicko-psychologickou poradnou, Krajskou hygienickou stanicí, UTB a jinými organizacemi v rámci vymezeného úseku činnosti,
• zpracovává statistické údaje a hlášení,
• vede evidenci o uzavření jednotlivých organizací v době prázdnin,
• podílí se na tvorbě optimalizace sítě MŠ, ZŠ a školských zařízení – dle pokynů nadřízených zaměstnanců,
• podílí se na návrzích v oblasti platové agendy ředitelů škol, DDM ASTRA Zlín a vedoucích OS a zpracovává platovou agendu ředitelů škol a školských zařízení, které jsou zřizovány SMZ,
• podílí se na poskytování právního servisu jednotlivým příspěvkovým organizacím a organizačním složkám,
• vykonává kontrolní činnost v jednotlivých příspěvkových organizacích a organizačních složkách – dle pokynů vedoucího odboru, příp. příslušného náměstka,
• zajišťuje přípravu a zpracování rozpočtu a usměrňuje a provádí kontrolu čerpání rozpočtu za odbor, organizační složky a příspěvkové organizace zřízené v působnosti odboru, včetně jeho úprav formou rozpočtových opatření,
• kontroluje účelovost čerpání účelových prostředků z vyšších rozpočtů a zajišťuje jejich vyúčtování,
• při výkonu své činnosti úzce spolupracuje mj. s OE a OMS, dále pak se zřízenými příspěvkovými organizacemi v působnosti odboru, KÚZK,
• zpracovává dílčí podklady pro jednání Finanční a ekonomické komise RMZ,
• v návaznosti na schválený rozpočet zajišťuje tvorbu a sumarizaci platebních kalendářů zřízených příspěvkových organizací,
• spolupracuje s externími auditory příspěvkových organizacích řízených městem a zajišťuje odstranění zjištěných nedostatků,
• zajišťuje evidenci rozvah, výkazů zisku a ztrát a příloh, za období kalendářního roku městem zřízených příspěvkových organizací,
• provádí kontrolu činností příspěvkových organizací zřízených SMZ dle platných zřizovacích listin případně statutů a zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole,
• zpracovává smlouvy o poskytnutí neinvestičních dotací, provozních, popř. investičních příspěvků vyplývajících ze schváleného rozpočtu zřízeným příspěvkovým organizacím aj. subjektům,
• zpracovává statistické výkazy škol a školských zařízení, které jsou zřizovány statutárním městem Zlínem a škol a školských zařízení, které jsou v obvodu působnosti obce s rozšířenou působností,
• provádí výkon státní správy v obvodu působnosti obce s rozšířenou působností, a to v rozsahu daném zákonem č. 561/2004 Sb., zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon): 1/Ř/2021/P3 21/71
a) zpracovává návrh rozpisu rozpočtu školám a školským zařízením v územním obvodu obce s rozšířenou působností,
b) připravuje podklady pro zúčtování prostředků státního rozpočtu poskytovaných krajským úřadem dle závazného postupu vydaného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstvem financí,
• spolupracuje s OMS, OE a majetkovou komisí v oblasti pronájmů nebytových prostor ve správě odboru,
• připravuje a zpracovává podklady pro jednání Majetkové komise RMZ, zpracovává materiály pro RMZ a ZMZ,
• zajišťuje inventarizaci a likvidaci majetku svěřeného příspěvkovým organizacím zřízených na úseku školství,
• spolupracuje s ostatními odbory na tvorbě žádostí o dotace,
• zajišťuje zpracování agendy úhrady stravného a školného organizačních složek,
• řeší přestupky na úseku školství.

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2024 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru