Česky

Česky

English

menu
zavřít

Popis činnosti útvarů MMZ

Odbor školství a sportu

Adresa

Magistrát města Zlína
Odbor školství 
nám. Míru 12
760 01  Zlín

Sídlo

Magistrát města Zlína
Odbor školství
Zarámí 4421
760 01  Zlín

Vedoucí Odboru školství

Mgr. Milan Smola
tel.: 577 630 300
e-mail: milansmola@zlin.eu

Kontaktní osoba podle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

Ing. Iveta Hanáčková
tel.: 577 630 390
e-mail: ivetahanackova@zlin.eu

Adresy pro přímá elektronická podání

Zaměstnanci odboru se zaručeným elektronickým podpisem

Úřední hodiny

Po, St :  8:00 - 17:00 hodin
Út, Čt, Pá:  po domluvě

Související odkazy

Činnost odboru

V rámci státní správy zabezpečuje výkon přenesené působnosti vůči 23 příspěvkovým organizacím, zřizovaným okolními obcemi, které spadají pod obec s rozšířenou působností - Zlín. Zajišťuje efektivní správu organizačních složek zřízených městem v oblasti své působnosti, to je zdravotnické (Rehabilitačního stacionáře), jeslí, zřízených na základě živnostenského zákona a objektů těchto zařízení patřících do majetku města. Provádí a koordinuje činnosti v oblasti školství, zdravotnictví a mládeže, u zřízených školských příspěvkových organizací (ZŠ, MŠ, Plavecké školy Zlín, Domu dětí a mládeže ASTRA Zlín) a organizačních složek (jeslí a Rehabilitačního stacionáře), dle
• zák. č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky,
• Usnesení předsednictva ČNR č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku ČR,
• Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí č. 104/1991 Sb., kterým se přijímá Úmluva o právech dítěte,
• zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů,
• zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
• zák. č. 85/1990, o právu petičním,
• zák. č. 262/2006 Sb.,
• zákoník práce,
• zák. č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně 1/Ř/2021/P3 18/71 některých zákonů,
• zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
• zák. č. 128/2000 Sb., o obcích,
• zák. č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),
• zák. č. 562/2004 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím školského zákona,
• zák. č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů,
• zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
• zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví pro některé vybrané účetní jednotky,
• zák. č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole,
• zák. č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů,
• zák. č. 280/2009 Sb., daňový řád,
• nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě,
• zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech,
• zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
• zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, zák. č. 320/2015 o hasičském záchranném sboru, vyhlášky Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., o požární prevenci,
• vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce č. 91/1993 Sb., k zajištění bezpečnosti práce v nízkotlakých kotelnách,
• zák. č. 458/2000 Sb., energetický zákon,
• zák. č. 18/1997 Sb., atomový zákon a o změně a doplnění některých zákonů,
• vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 18/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti,
• nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, ČSN EN 1176, 1177, ČSN 334590, 50 131, ČSN EN 62305 – ochrana před bleskem,
• zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon,
• zák. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných, vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 54/2008 Sb., o způsobu předepisování léčivých přípravků, údajích uváděných na lékařském předpisu a o pravidlech používání lékařských předpisů,
• zák. č. 167/1998 Sb., o návykových látkách,
• zák. č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek,
• zák. č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu,
• zák. č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí,
• zák. č. 40/2009 Sb., trestní zákoník,
• zák. č. 141/1961 Sb., trestní řád,
• zák. č. 500/2004 Sb., správní řád.

Do působnosti odboru patří tyto OZV města Zlína: O školských obvodech.

Odbor organizačně a administrativně zajišťuje činnost Komise pro výchovu a vzdělávání RMZ, Komise tělovýchovy, mládeže a sportu RMZ, Správní rady fondu mládeže a tělovýchovy a Správní rady fondu zdraví. Odbor, vedle činností zařazených do působnosti konkrétního oddělení, zejména:
• odpovídá za včasné předání informací a změn informací, vedených o spravovaných příspěvkových organizacích zřízených SMZ v základním registru právnických osob, Odboru živnostenskému za účelem editace v souladu se zákonem č. 111/2009 Sb., o základních registrech a zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
• vede a aktualizuje databázi školských příspěvkových organizací a organizačních složek,
• zpracovává podklady pro návrh rozpočtu provozních výdajů odboru, sleduje jeho čerpání a navrhuje případná opatření,
• eviduje záznamy úrazů dětí ve školských zařízeních,
• organizačně zabezpečuje konání pravidelných porad s vedoucími organizačních složek a vypracovává zápisy z těchto porad,
• zodpovídá za správu jeslí a Rehabilitačního stacionáře,1/Ř/2021/P3 19/71
• vyhotovuje zprávy pro potřeby státních orgánů a fyzických a právnických osob, pokud je k tomu na základě příslušných právních předpisů povinno či oprávněno,
• zajišťuje správu organizační složky SMZ organizačně začleněné pod oddělení - Středisko volného času - Ostrov radosti (nízkoprahového zařízení pro děti a mládež ve věku 6 – 18 let) a pracoviště Klubíčko pro handicapované jedince bez omezení věku,
• koordinuje výkon samosprávy v městem řízené a zřízené příspěvkové organizaci – Linka SOS Zlín, p. o. (provádí kontrolu její činnosti dle platné legislativy, zajišťuje podklady pro poskytování provozního příspěvku, sestavuje platební kalendář).

oddělení školství a správy zařízení zejména:
• zajišťuje povinnosti obce vyplývající ze zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, v oblasti školství,
• zajišťuje správu a metodické řízení příspěvkových organizací v působnosti odboru,
• zabezpečuje organizačně konání pravidelných porad s řediteli ZŠ, MŠ, Plavecké školy Zlín, DDM ASTRA Zlín, vypracovává zápisy z těchto porad,
• zpracovává podklady (kontakty) pro krizové řízení za ZŠ, DDM ASTRA, Plaveckou školu Zlín, MŠ, OS - zřizované SMZ, dále za školy jiných zřizovatelů (mateřské, základní, střední, vyšší odborné, vysoké apod.), průběžně aktualizuje a zasílá vedoucím odborů a na oddělení krizového řízení a obrany OKP,
• zajišťuje personální účast v komisích na dětských soutěžích, a to ve spolupráci s orgány policie, hasičů a organizacemi působícími v oblasti prevence a volnočasových aktivit pro děti a mládež,
• spolupodílí se na zajišťování agendy spojené s využitím prostor objektů ve správě odboru, především pro mimoškolní výchovu a sport,
• zabezpečuje zpracování a zveřejnění nabídky volnočasových aktivit (školní hřiště a tělocvičny) v místním tisku,
• zpracovává řády školních hřišť,
• zpracovává podklady pro aktualizaci cen za pronájmy školních hřišť a tělocvičen,
• organizačně a administrativně zabezpečuje jednání konkursních komisí při konkursních řízeních na ředitele základních, mateřských škol, Plavecké školy Zlín, a DDM ASTRA Zlín,
• vypracovává obecně závazné vyhlášky týkající se školství, tvoří zřizovací listiny jednotlivých příspěvkových organizací a organizačních složek,
• zabezpečuje zápis a změny do obchodního rejstříku, do školského rejstříku, v ústředním věstníku a na katastrálním úřadě,
• zpracovává vyjádření k žádostem o dotace jednotlivým příspěvkovým organizacím – základním, mateřským školám, Plavecké škole Zlín a DDM ASTRA Zlín,
• zpracovává agendu související s řešením pojistných událostí,
• spolupodílí se na zabezpečení inventarizace u základních, mateřských škol Plavecké škole Zlín, a DDM ASTRA Zlín,
• připravuje dokumentaci při změnách vedoucích funkcí na ZŠ, MŠ, Plavecké škole Zlín a DDM ASTRA Zlín, včetně kontroly předávaného majetku,
• zajišťuje materiální a technickou vybavenost školských zařízení a organizačních složek,1/Ř/2021/P3 20/71
• spolupracuje s ostatními subjekty v oblasti sportu a tělovýchovy,
• vyhodnocuje závěry České školní inspekce i závěry práce ÚIA a oddělení veřejnosprávní kontroly OE a na jejich základě přijímá nutná opatření,
• studuje výroční zprávy příspěvkových organizací, a tím plní kontrolní funkci vůči jednotlivým základním a mateřským školám,
• zpracovává články do místního tisku, týkající se svěřeného úseku činnosti,
• zabezpečuje tisk a distribuci letáků pro zápis žáků do 1. tříd,
• zabezpečuje součinnost se Střediskem volného času, zdravotnickými zařízeními, PČR, MPZ, KÚZK, Českou školní inspekcí, Pedagogicko-psychologickou poradnou, Krajskou hygienickou stanicí, UTB a jinými organizacemi v rámci vymezeného úseku činnosti,
• zpracovává statistické údaje a hlášení,
• vede evidenci o uzavření jednotlivých organizací v době prázdnin,
• podílí se na tvorbě optimalizace sítě MŠ, ZŠ a školských zařízení – dle pokynů nadřízených zaměstnanců,
• podílí se na návrzích v oblasti platové agendy ředitelů škol, DDM ASTRA Zlín a vedoucích OS a zpracovává platovou agendu ředitelů škol a školských zařízení, které jsou zřizovány SMZ,
• podílí se na poskytování právního servisu jednotlivým příspěvkovým organizacím a organizačním složkám,
• vykonává kontrolní činnost v jednotlivých příspěvkových organizacích a organizačních složkách – dle pokynů vedoucího odboru, příp. příslušného náměstka,
• zajišťuje přípravu a zpracování rozpočtu a usměrňuje a provádí kontrolu čerpání rozpočtu za odbor, organizační složky a příspěvkové organizace zřízené v působnosti odboru, včetně jeho úprav formou rozpočtových opatření,
• kontroluje účelovost čerpání účelových prostředků z vyšších rozpočtů a zajišťuje jejich vyúčtování,
• při výkonu své činnosti úzce spolupracuje mj. s OE a OMS, dále pak se zřízenými příspěvkovými organizacemi v působnosti odboru, KÚZK,
• zpracovává dílčí podklady pro jednání Finanční a ekonomické komise RMZ,
• v návaznosti na schválený rozpočet zajišťuje tvorbu a sumarizaci platebních kalendářů zřízených příspěvkových organizací,
• spolupracuje s externími auditory příspěvkových organizacích řízených městem a zajišťuje odstranění zjištěných nedostatků,
• zajišťuje evidenci rozvah, výkazů zisku a ztrát a příloh, za období kalendářního roku městem zřízených příspěvkových organizací,
• provádí kontrolu činností příspěvkových organizací zřízených SMZ dle platných zřizovacích listin případně statutů a zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole,
• zpracovává smlouvy o poskytnutí neinvestičních dotací, provozních, popř. investičních příspěvků vyplývajících ze schváleného rozpočtu zřízeným příspěvkovým organizacím aj. subjektům,
• zpracovává statistické výkazy škol a školských zařízení, které jsou zřizovány statutárním městem Zlínem a škol a školských zařízení, které jsou v obvodu působnosti obce s rozšířenou působností,
• provádí výkon státní správy v obvodu působnosti obce s rozšířenou působností, a to v rozsahu daném zákonem č. 561/2004 Sb., zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon): 1/Ř/2021/P3 21/71
a) zpracovává návrh rozpisu rozpočtu školám a školským zařízením v územním obvodu obce s rozšířenou působností,
b) připravuje podklady pro zúčtování prostředků státního rozpočtu poskytovaných krajským úřadem dle závazného postupu vydaného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstvem financí,
• spolupracuje s OMS, OE a majetkovou komisí v oblasti pronájmů nebytových prostor ve správě odboru,
• připravuje a zpracovává podklady pro jednání Majetkové komise RMZ, zpracovává materiály pro RMZ a ZMZ,
• zajišťuje inventarizaci a likvidaci majetku svěřeného příspěvkovým organizacím zřízených na úseku školství,
• spolupracuje s ostatními odbory na tvorbě žádostí o dotace,
• zajišťuje zpracování agendy úhrady stravného a školného organizačních složek,
• řeší přestupky na úseku školství.

oddělení dotací a prevence kriminality zejména:
• koordinuje činnosti a projekty ve všech oblastech prevence kriminality a sociálně patologických jevů na území města Zlína (oblast primární, sekundární a terciární prevence)
• aktivně spolupracuje především s Oddělením tisku a prevence PČR a MPZ při vytváření programů a postupů s cílem snížit kriminalitu ve městě,
• organizačně zajišťuje a realizuje vlastní akce v oblasti prevence,
• zodpovídá a zajišťuje akci Vyhlašování nejúspěšnějšího sportovce a sportovního kolektivu města Zlína,
• zpracovává koncepční materiály města z oblasti prevence kriminality a sociálně patologických jevů města
• vytváří a zajišťuje informační systém v oblasti prevence kriminality, „Informační servis" - setkávání státních a nestátních subjektů realizujících činnost v oblasti prevence rizikových projevů chování na území SMZ,
• spolupracuje s nestátními subjekty působícími v oblasti prevence kriminality na území SMZ,
• zpracovává agendu dotací z rozpočtu města schválenou Komisí tělovýchovy, mládeže a sportu RMZ a individuálních dotací z rozpočtu města,
• zajišťuje výrobu a distribuci receptů a žádanek označených modrým pruhem pro osoby provozující zdravotnické zařízení, zařízení ústavní soc. péče nebo odborné veterinární činnosti s místem výkonu ve správním obvodu města Zlína dle zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů a dle vyhlášky Min. zdravotnictví ČR č. 54/2008 Sb., o způsobu předpisování léčivých přípravků, údajích uváděných na lékařském předpisu a o pravidlech používání lékařských předpisů,
• administrativně zabezpečuje korespondenci s dárci krve - držiteli Zlaté medaile MUDr. Jánského,
• zabezpečuje a zajišťuje pořádání vlastních akcí a kampaní v projektu „Zdravé město" – Týden zdraví, Světový den bez tabáku, Zlín dětem, přednášky na zlínských školách z oblasti dentální hygieny, prevence kouření a prevence HIV a poruchy příjmu potravy 1/Ř/2021/P3 22/71 aj., a spolu s Besipem zajišťuje dopravní výchovu dětí mateřských škol na dopravním hřišti v Malenovicích,
• zajišťuje činnost Komise tělovýchovy, mládeže a sportu RMZ a Správní rady fondu mládeže a tělovýchovy a Správní rady fondu zdraví,
• zpracovává agendu dotací určenou schváleným rozpočtem města a rozpočtem z Fondu mládeže a tělovýchovy a Fondu zdraví a dotací, jež jsou vyčleňovány na provoz veřejných koupališť na území města Zlína,
• spolupodílí se na zajišťování agendy spojené s využitím prostor objektů ve správě oddělení, především pro volno-časové aktivity.

oddělení technické podpory zejména:
• zpracovává plán oprav a údržby objektů ve správě odboru a zajišťuje technickou dokumentaci a připravenost těchto plánů,
• zpracovává podklady pro tvorbu rozpočtu v oblasti investic, oprav a údržby,
• kontroluje kvalitu stavebně technických prací realizovaných v rámci činnosti odboru, vyřizuje reklamace provedených prací,
• zadává zpracování dokumentace a podkladů pro žádosti o dotace, projektové dokumentace a znaleckých posudků k plánovaným opravám,
• řeší případné havarijní stavy vzniklé při provozu organizačních složek a příspěvkových organizací a provozu vybraných sportovišť,
• spolupracuje s ORIA při přípravě investičních akcí, které souvisí se školskými zařízeními a organizačními složkami ve správě odboru a vybranými sportovními zařízeními v majetku SMZ,
• odpovídá za periodické revize vyplývající ze zákona a zajišťuje odstranění závad z revizí v jeslích a Rehabilitačním stacionáři a ostatních budov ve správě odboru,
• zpracovává agendu související s řešením pojistných událostí u svěřeného majetku,
• zpracovává provozní řády vybraných sportovišť.

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2024 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru