Česky

Česky

English

menu
zavřít

Aktuality

Zobrazit všechny aktuality

Na jednání Řídícího výboru ITI, které se konalo 24. 5. 2023, byl schválen Programový rámec Operační program Životní prostředí (OP ŽP).

Programový rámec OP ŽP, jako součást Akčního plánu Integrované územní strategie Zlínské aglomerace pro období 2021 – 2027, bude následně projednán v Radě města Zlína a předložen ke schválení Zastupitelstvu města Zlína.

Datum: 2. 6. 2023

 

Programový rámec Operační program Jan Amos Komenský, který je součástí Akčního plánu Integrované územní strategie Zlínské aglomerace pro období 2021 – 2027 byl schválen.

Rezervovaná alokace se týká aktivity: Dlouhodobá mezisektorová spolupráce (částka EFRR 136 500 000,00 Kč).

Jedná se o tyto schválené strategické projekty:

1) Rozvoj aplikačního potenciálu v oblasti polymerních materiálů v kontextu naplňování principů cirkulární ekonomiky. (POCEK)

2) Mezisektorová spolupráce orientovaná na Průmysl 4.0 ve zlínské aglomeraci

3) Rozvoj výzkumných kapacit a aplikačního potenciálu FaME UTB ve Zlíně v oblasti průmyslového inženýrství

4) Platforma pro mezisektorovou spolupráci v oblasti progresivního designu

5) Testovací laboratoř pro implementaci energeticky šetrných technologií

Dokumentaci ke schválenému Programovému rámci Operační program Jan Amos Komenský naleznete zde.

Datum: 2. 6. 2023

 

Programový rámec Operační program Doprava, který je součástí Akčního plánu Integrované územní strategie Zlínské aglomerace pro období 2021 – 2027 byl schválen.

Rezervovaná alokace se týká aktivit: Infrastruktura městské drážní dopravy (částka FS 351 169 695,00 Kč) a ITS – dopravní telematika (částka FS 150 332 000,00 Kč).

Jedná se o tyto schválené strategické projekty:

1) Modernizace vozového areálu DSZO ve Zlíně

2) Modernizace měnírny pro potřeby MHD ve Zlíně

3) Výstavba měníren a bateriových stanic pro potřeby MHD ve Zlíně

4) Výstavba nových trolejbusových tratí ve Zlíně a Otrokovicích

5) Inovace v rozvoji řízení dopravy s využitím prvků C2X ve statutárním městě Zlíně

Dokumentaci ke schválenému Programovému rámci Operační program Doprava naleznete zde.

Datum: 23. 5. 2023

 

Realizace Akčního plánu Integrované územní strategie Zlínské aglomerace pro období 2021-2027

Akční plán, rozdělený do programových rámců, je hlavním nástrojem implementace Integrované územní strategie Zlínské aglomerace pro období 2021-2027 (ISg). Představuje druhou fázi hodnocení a schvalování ISg.

Projektové záměry, předložené do 25 Výzev k předkládání projektových záměrů pro naplnění programových rámců byly po projednání v pracovních skupinách a Řídícím výboru ITI zařazeny do Programových rámců příslušných operačních programů.

V období od února do května 2023 došlo ze strany Řídícího výboru ITI ke schválení Programových rámců operačních programů Jan Amos Komenský (OP JAK), Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK), Doprava (OP D) a Integrovaný operační program (IROP). Uvedené programové rámce byly poté také schváleny Zastupitelstvem města Zlína.

Na základě Třetí modifikace výzvy k předkládání žádostí o podporu integrovaných územních strategií využívajících nástroj ITI v programovém období 2021-2027 byly řídicím orgánům příslušných operačních programů předloženy k hodnocení a schválení programové rámce OP D a OP JAK. K předložení je připraven programový rámec IROP.

Programový rámec Operačního programu Životní prostředí (OP ŽP) bude předložen ke schválení Řídícímu výboru ITI dne 24. 5. 2023.

Podrobné informace k realizaci Akčního plánu naleznete zde

Datum: 18. 5. 2023

 

Integrovaná územní strategie Zlínské aglomerace pro období 2021-2027 byla schválena.

Integrovaná územní strategie Zlínské aglomerace pro období 2021-2027 splnila podmínky stanovené Metodickým pokynem pro využití integrovaných nástrojů
a regionálních akčních plánů v programovém období 2021-27 pro fázi hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti koncepční části strategie ITI a byla ze strany
Ministerstva pro místní rozvoj ČR schválena.

Znění integrované strategie, verzi 1.1, naleznete zde.

Datum: 9. 3. 2023

 

Statutární město Zlín jako nositel Integrované územní strategie Zlínské aglomerace pro období 2021–2027 vyhlašuje výzvu č. 25 k předkládání projektových záměrů pro naplnění programového rámce Integrovaného regionálního programu.

Podrobné informace naleznete zde.

Datum: 25. 1. 2023

 

Ukončení příjmu projektových záměrů ITI

Dne 30. prosince 2022 ve 12:00 hod. byl ukončen příjem projektových záměrů v rámci vyhlášených výzev k předkládání projektových záměrů pro naplnění programových rámců operačních programů Integrovaný regionální program, Jan Amos Komenský, Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost, Doprava a Životní prostředí. Celkem bylo předloženo 83 projektových záměrů.

V současné době probíhá hodnocení přijatých projektových záměrů. Seznamy strategických projektů naplňující programové rámce budou známy cca v únoru/březnu 2023.

Datum: 6. 1. 2023

 

Na základě opakujících se dotazů, které se týkají výzev k předkládání projektových záměrů pro naplnění programových rámců Integrovaných teritoriálních investic Zlínské aglomerace pro období 2021–2027, jsou zveřejněny odpovědi formou FAQ. Tyto informace naleznete zde.

Datum: 14. 12. 2022

 

Dne 18. 10. 2022 se v obřadní síni zlínské radnice uskutečnil Seminář k výzvám k předkládání projektových záměrů pro naplnění programových rámců Integrovaných teritoriálních investic Zlínské aglomerace pro období 2021–2027. Prezentace ze semináře naleznete zde

Datum: 19. 10. 2022

 

Statutární město Zlín jako nositel Integrované územní strategie Zlínské aglomerace pro období 2021–2027 vyhlašuje výzvy k předkládání projektových záměrů pro naplnění programových rámců operačních programů Integrovaný regionální program, Jan Amos Komenský, Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost, Doprava a Životní prostředí.

Podrobné informace naleznete zde.

 

V úterý 18. října 2022 (9:00 – 12:00 hodin) se uskuteční Seminář k výzvám k předkládání projektových záměrů pro naplnění programových rámců v rámci Integrovaných teritoriálních investic Zlínské aglomerace pro období 2021 – 2027. Pozvánku s bližšími informacemi naleznete zde.

Datum: 6. 10. 2022

 

Integrovaná územní strategie Zlínské aglomerace pro období 2021 – 2027 byla předložena ke schválení Ministerstvu pro místní rozvoj

na základě Výzvy k předkládání žádosti o podporu integrovaných územních strategií využívajících nástroj ITI v programovém období 2021 – 2027

Datum: 30. 9. 2022

 

Integrovaná územní strategie Zlínské aglomerace pro období 2021 – 2027 byla schválena Zastupitelstvem města Zlína dne 8. 9. 2022

(č. usnesení 12/27Z/2022). Schválený dokument naleznete zde.

Datum: 14. 9. 2022

20.4.2022: Aktuální verzi Integrované územní strategie Zlínské aglomerace pro období 2021-2027 naleznete zde. Jedná se o podobu dokumentu po finálním projednání v pracovních skupinách, Řídícím výboru ITI a veřejném připomínkování. V této podobě bude dokument předložen k hodnocení SEA.

 

2.2.2022: Výzva k veřejném připomínkování koncepční části strategie Integrovaných teritoriálních investic Zlínské aglomerace pro období 2021 - 2027 (ITI). Podrobnosti najdete zde.

 

24.9.2021: Výzva k zaslání projektů do Integrovaných teritoriálních investic (ITI) Zlínské aglomerace stále trvá. Podrobnosti najdete zde.

 

Ve středu 11. srpna 2021 (13:00 – 15:00 hodin) se uskuteční Informační seminář k přípravě Integrovaných teritoriálních investic Zlínské aglomerace pro období 2021 – 2027 (ITI). Pozvánku s bližšími informacemi naleznete zde.

 

Výzva k zaslání projektů do Integrované teritoriální investice (ITI) Zlínské aglomerace

Co je ITI a k čemu slouží?
Na základě řady zkušeností ze stávajícího období bude i v novém programovém období EU 2021-2027 využíván územní nástroj „Integrované teritoriální investice Zlínské aglomerace" (ITI), který v ČR pomohl nastartovat společné plánování a spolupráci velkých měst a jejich přirozeného zázemí.
Aby mohli zástupci statutárního města Zlín - nositele ITI Zlínské aglomerace s řídícími orgány operačních programů EU (ministerstvy) vyjednat co nejlepší podmínky pro financování projektů v aglomeraci, potřebujeme znát aktuálně připravované strategické projekty ve Zlínské aglomeraci (vymezení aglomerace viz přiložený obrázek).

Město Zlín již oslovilo obce a města v aglomeraci a touto formou oslovuje další subjekty působící na území aglomerace s výzvou k zaslání strategických projektů, které by mohly být do ITI Zlínské aglomerace zařazeny.

Jak se zapojit?
Prosíme o vyplnění jednoduché tabulky v přiloženém souboru. Tabulku pro vyplnění v elektronické podobě naleznete níže v dokumentech ke stažení.

Co vyplňovat?
Očekáváme projekty, které jsou pro aglomeraci zásadní, mohou být zrealizovány do roku 2027 a mají strategickou povahu. Doplňujte projekty napříč tematickými oblastmi a bez ohledu na zdroje financování.

Co nevyplňovat?
Projekty malé nebo projekty lokálního významu.

Co se bude dít dál?
Z došlých a již dříve sesbíraných projektů následně vytvoříme pracovní seznam strategických projektů, který bude sloužit jako podklad pro jednání o financování projektů v rámci ITI. S došlými projektovými záměry budou dále pracovat členové pracovních skupin pro tvorbu nového strategického dokumentu ITI 2021-2027.

Své projekty nám prosím zašlete nejpozději do středy 25. 11. 2020 včetně na e-mailovou adresu iti@zlin.eu.

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2024 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru