Česky

Česky

English

menu
zavřít

Integrované teritoriální investice Zlínské aglomerace pro období 2021...

Aktuality

Statutární město Zlín jako nositel Integrované územní strategie Zlínské aglomerace pro období 2021–2027 vyhlašuje výzvy nositele k předkládání/aktualizaci strategických projektů č. 10 – 14 v rámci Operačního programu Životní prostředí a Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost

Vyhlášeny jsou výzvy:

 • Výzva č. 10 Snižování energetické náročnosti veřejných budov a veřejné infrastruktury
 • Výzva č. 11 Zvyšování využití obnovitelných zdrojů energie
 • Výzva č. 12 Zakládání a obnova veřejné sídelní zeleně
 • Výzva č. 13 Tvorba nových a obnova stávajících přírodě blízkých vodních a vegetačních prvků a struktur
 • Výzva č. 14 Budování a rozvoj infrastruktury pro VaI, testování a ověřování technologií v podnikatelském sektoru I

Podrobné informace naleznete zde.

Datum: 27. 9. 2023

 

Rada města Zlína schválila aktualizaci Harmonogramu výzev nositele k předkládání/aktualizaci strategických projektů v rámci Integrované územní strategie Zlínské aglomerace pro období 2021 – 2027. Dokument je k dispozici zde.

Datum: 27. 9. 2023

 

Programový rámec Integrovaný regionální program (IROP), který je součástí Akčního plánu Integrované územní strategie Zlínské aglomerace pro období 2021 – 2027 byl schválen.

Programový rámec IROP zahrnuje 15 opatření, v rámci nichž bylo schváleno celkem 41 strategických projektů. Rezervovaná alokace ERDF (příspěvek Unie) činí 976 065 403,98 Kč.

Jedná se o tato opatření programového rámce IROP - ITI:

 1. eGovernment a kybernetická bezpečnost
 2. Zelená infrastruktura ve veřejném prostranství měst a obcí
 3. Mateřské školy
 4. Základní školy
 5. Sociální bydlení
 6. Infrastruktura sociálních služeb
 7. Revitalizace a vybavení pro činnost památek přispívající k ochraně kulturního dědictví
 8. Revitalizace, odborná infrastruktura a vybavení pro činnost muzeí
 9. Veřejná infrastruktura udržitelného cestovního ruchu
 10. Nízkoemisní a bezemisní vozidla pro veřejnou dopravu
 11. Infrastruktura pro cyklistickou dopravu
 12. Plnicí a dobíjecí stanice pro veřejnou dopravu
 13. Telematika pro veřejnou dopravu
 14. Multimodální osobní doprava
 15. Infrastruktura pro bezpečnou nemotorovou dopravu

Dokumentaci ke schválenému Programovému rámci Integrovaného regionálního programu naleznete zde:

Datum: 18. 7. 2023

 

Statutární město Zlín jako nositel Integrované územní strategie Zlínské aglomerace pro období 2021–2027 vyhlašuje výzvu nositele k předkládání/aktualizaci strategických projektů č. 9 v rámci Operačního programu Jan Amos Komenský.

Vyhlášená výzva č. 9:

 • Rozvoj aplikačního potenciálu VO realizace orientovaného výzkumu ve spolupráci se subjekty aplikační sféry, včetně instalace nezbytné infrastruktury

Podrobné informace naleznete zde.

Datum: 18. 7. 2023

 

Statutární město Zlín jako nositel Integrované územní strategie Zlínské aglomerace pro období 2021–2027 vyhlašuje výzvy nositele k předkládání/aktualizaci strategických projektů č. 1 – 8 v rámci Operačních programů Integrovaný regionální program a Doprava.

Vyhlášeny jsou výzvy:

Podrobné informace naleznete zde.

Datum: 16. 6. 2023

 

Rada města Zlína schválila Harmonogram výzev nositele k předkládání/aktualizaci strategických projektů v rámci Integrované územní strategie Zlínské aglomerace pro období 2021 - 2027, který je k dispozici zde.

Datum: 16. 6. 2023

 

Na jednání Řídícího výboru ITI, které se konalo 24. 5. 2023, byl schválen Programový rámec Operační program Životní prostředí (OP ŽP).

Programový rámec OP ŽP, jako součást Akčního plánu Integrované územní strategie Zlínské aglomerace pro období 2021 – 2027, bude následně projednán v Radě města Zlína a předložen ke schválení Zastupitelstvu města Zlína.

Datum: 2. 6. 2023

 

Programový rámec Operační program Jan Amos Komenský, který je součástí Akčního plánu Integrované územní strategie Zlínské aglomerace pro období 2021 – 2027 byl schválen.

Rezervovaná alokace se týká aktivity: Dlouhodobá mezisektorová spolupráce (částka EFRR 136 500 000,00 Kč).

Jedná se o tyto schválené strategické projekty:

1) Rozvoj aplikačního potenciálu v oblasti polymerních materiálů v kontextu naplňování principů cirkulární ekonomiky. (POCEK)

2) Mezisektorová spolupráce orientovaná na Průmysl 4.0 ve zlínské aglomeraci

3) Rozvoj výzkumných kapacit a aplikačního potenciálu FaME UTB ve Zlíně v oblasti průmyslového inženýrství

4) Platforma pro mezisektorovou spolupráci v oblasti progresivního designu

5) Testovací laboratoř pro implementaci energeticky šetrných technologií

Dokumentaci ke schválenému Programovému rámci Operační program Jan Amos Komenský naleznete zde.

Datum: 2. 6. 2023

 

Programový rámec Operační program Doprava, který je součástí Akčního plánu Integrované územní strategie Zlínské aglomerace pro období 2021 – 2027 byl schválen.

Rezervovaná alokace se týká aktivit: Infrastruktura městské drážní dopravy (částka FS 351 169 695,00 Kč) a ITS – dopravní telematika (částka FS 150 332 000,00 Kč).

Jedná se o tyto schválené strategické projekty:

1) Modernizace vozového areálu DSZO ve Zlíně

2) Modernizace měnírny pro potřeby MHD ve Zlíně

3) Výstavba měníren a bateriových stanic pro potřeby MHD ve Zlíně

4) Výstavba nových trolejbusových tratí ve Zlíně a Otrokovicích

5) Inovace v rozvoji řízení dopravy s využitím prvků C2X ve statutárním městě Zlíně

Dokumentaci ke schválenému Programovému rámci Operační program Doprava naleznete zde.

Datum: 23. 5. 2023

 

Realizace Akčního plánu Integrované územní strategie Zlínské aglomerace pro období 2021-2027

Akční plán, rozdělený do programových rámců, je hlavním nástrojem implementace Integrované územní strategie Zlínské aglomerace pro období 2021-2027 (ISg). Představuje druhou fázi hodnocení a schvalování ISg.

Projektové záměry, předložené do 25 Výzev k předkládání projektových záměrů pro naplnění programových rámců byly po projednání v pracovních skupinách a Řídícím výboru ITI zařazeny do Programových rámců příslušných operačních programů.

V období od února do května 2023 došlo ze strany Řídícího výboru ITI ke schválení Programových rámců operačních programů Jan Amos Komenský (OP JAK), Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK), Doprava (OP D) a Integrovaný operační program (IROP). Uvedené programové rámce byly poté také schváleny Zastupitelstvem města Zlína.

Na základě Třetí modifikace výzvy k předkládání žádostí o podporu integrovaných územních strategií využívajících nástroj ITI v programovém období 2021-2027 byly řídicím orgánům příslušných operačních programů předloženy k hodnocení a schválení programové rámce OP D a OP JAK. K předložení je připraven programový rámec IROP.

Programový rámec Operačního programu Životní prostředí (OP ŽP) bude předložen ke schválení Řídícímu výboru ITI dne 24. 5. 2023.

Podrobné informace k realizaci Akčního plánu naleznete zde

Datum: 18. 5. 2023

 

Integrovaná územní strategie Zlínské aglomerace pro období 2021-2027 byla schválena.

Integrovaná územní strategie Zlínské aglomerace pro období 2021-2027 splnila podmínky stanovené Metodickým pokynem pro využití integrovaných nástrojů
a regionálních akčních plánů v programovém období 2021-27 pro fázi hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti koncepční části strategie ITI a byla ze strany
Ministerstva pro místní rozvoj ČR schválena.

Znění integrované strategie, verzi 1.1, naleznete zde.

Datum: 9. 3. 2023

 

Statutární město Zlín jako nositel Integrované územní strategie Zlínské aglomerace pro období 2021–2027 vyhlašuje výzvu č. 25 k předkládání projektových záměrů pro naplnění programového rámce Integrovaného regionálního programu.

Podrobné informace naleznete zde.

Datum: 25. 1. 2023

 

Ukončení příjmu projektových záměrů ITI

Dne 30. prosince 2022 ve 12:00 hod. byl ukončen příjem projektových záměrů v rámci vyhlášených výzev k předkládání projektových záměrů pro naplnění programových rámců operačních programů Integrovaný regionální program, Jan Amos Komenský, Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost, Doprava a Životní prostředí. Celkem bylo předloženo 83 projektových záměrů.

V současné době probíhá hodnocení přijatých projektových záměrů. Seznamy strategických projektů naplňující programové rámce budou známy cca v únoru/březnu 2023.

Datum: 6. 1. 2023

 

Na základě opakujících se dotazů, které se týkají výzev k předkládání projektových záměrů pro naplnění programových rámců Integrovaných teritoriálních investic Zlínské aglomerace pro období 2021–2027, jsou zveřejněny odpovědi formou FAQ. Tyto informace naleznete zde.

Datum: 14. 12. 2022

 

Dne 18. 10. 2022 se v obřadní síni zlínské radnice uskutečnil Seminář k výzvám k předkládání projektových záměrů pro naplnění programových rámců Integrovaných teritoriálních investic Zlínské aglomerace pro období 2021–2027. Prezentace ze semináře naleznete zde

Datum: 19. 10. 2022

 

Statutární město Zlín jako nositel Integrované územní strategie Zlínské aglomerace pro období 2021–2027 vyhlašuje výzvy k předkládání projektových záměrů pro naplnění programových rámců operačních programů Integrovaný regionální program, Jan Amos Komenský, Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost, Doprava a Životní prostředí.

Podrobné informace naleznete zde.

 

V úterý 18. října 2022 (9:00 – 12:00 hodin) se uskuteční Seminář k výzvám k předkládání projektových záměrů pro naplnění programových rámců v rámci Integrovaných teritoriálních investic Zlínské aglomerace pro období 2021 – 2027. Pozvánku s bližšími informacemi naleznete zde.

Datum: 6. 10. 2022

 

Integrovaná územní strategie Zlínské aglomerace pro období 2021 – 2027 byla předložena ke schválení Ministerstvu pro místní rozvoj

na základě Výzvy k předkládání žádosti o podporu integrovaných územních strategií využívajících nástroj ITI v programovém období 2021 – 2027

Datum: 30. 9. 2022

 

Integrovaná územní strategie Zlínské aglomerace pro období 2021 – 2027 byla schválena Zastupitelstvem města Zlína dne 8. 9. 2022

(č. usnesení 12/27Z/2022). Schválený dokument naleznete zde.

Datum: 14. 9. 2022

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2023 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru