Česky

Česky

English

menu
zavřít

Strategie rozvoje statutárního města Zlína do roku 2020 - ZLÍN 2020

Mediální zprávy

Zlín v příštích letech? Vyslovte se k strategickému plánu

Zlín – Jak se má Zlín rozvíjet v příštích letech? Svůj názor může vyslovit i veřejnost, pokud se zapojí do připomínkování právě připraveného konceptu návrhové části Strategie rozvoje statutárního města Zlína do roku 2020. Podněty můžou zájemci posílat prostřednictvím Facebooku.

Strategie rozvoje města Zlína do roku 2020 je důležitý dokument, jenž popíše možnosti dalšího vývoje města. Zabývá se všemi podstatnými oblastmi, od životního prostředí po průmysl, trh práce, zdravotnictví nebo bytovou problematiku. "Práce na strategickém plánu začaly loni v říjnu, nyní se již blížíme k závěru procesu. Do konce tohoto roku bude návrhová část dokumentu hotová a chtěli bychom stihnout i její projednání a schválení v Zastupitelstvu města Zlína . Jde o velmi důležitý dokument," sdělil náměstek primátora Miroslav Kašný, který je společně s neuvolněným radním Vojtěchem Jelínkem garantem zpracování tohoto dokumentu.

Vytvořením strategického plánu pověřilo vedení města Ústav regionálního rozvoje, veřejné správy a práva Fakulty managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati pod vedením Oldřicha Hájka. Ten nejprve vytvořil základní analýzu, kterou už mohli zájemci z řad veřejnosti připomínkovat. Analytická část strategického plánu přinesla celou řadu zajímavých zjištění. Vyplynulo z ní například, že ve Zlíně roste počet seniorů a naopak zde ubývá dětí, obyvatelé města jsou spokojení s nabídkou zdravotní péče a že je ve Zlíně bohatá nabídka kulturních, sportovních a volnočasových aktivit. Zařízení, která v těchto oblastech působí, jsou však vysoce závislá na veřejných zdrojích financování. Analytická část také obsahuje prognózu, podle které by měl mít Zlín v roce 2035 při pokračování dosavadního vývoje kolem 60 tisíc obyvatel. "Jak zabránit tomuto černému scénáři bude právě jedním z hlavních úkolů připravovaného strategického plánu," uvedl radní Vojtěch Jelínek.

Dokončená analýza posloužila k vytvoření konceptu návrhové části strategie ZLÍN 2020. "Analýza nám přinesla podrobný přehled o stavu, vývoji a potenciálu Zlína v řadě oblastí. Na tomto reálném základě zpracovatel navrhnul strategickou rozvojovou vizi města, tedy popis stavu, jaký by měl Zlín být v roce 2020 při využití svého rozvojového potenciálu a dále formuloval řadu opatření, která popisují nezbytné kroky vedoucí k naplnění vize. Koncept návrhové části respektuje budoucí nastavení kohezní politiky Evropské unie, podle které budou rozdělovány dotace v následujícím programovém období 2014 až 2020," doplnil Martin Habuda z oddělení koordinace projektů zlínského magistrátu, který se na tvorbě strategického plánu také podílí.

Publikováno

Zdroj: webové stránky statutárního města Zlína - tisková zpráva ze dne 14. 9. 2012
Autor: Zdeněk Dvořák

Strategický plán: tvoří se návrhová část. Řekněte svůj názor

Zlín – Práce na Strategii rozvoje města Zlína do roku 2020, což je důležitý dokument, jenž popíše možnosti dalšího vývoje města, vstoupily do druhé fáze. Po dokončení analytické části dokumentu byly zahájeny kroky k vytvoření takzvané návrhové části, která bude obsahovat řešení současných i potenciálních problémů Zlína.
Vytvořením strategického plánu pověřilo současné vedení města Ústav regionálního rozvoje, veřejné správy a práva Fakulty managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati. Dokument bude hotový v říjnu letošního roku.
K závěrům analytické části strategického plánu se může až do 30. července vyjadřovat i veřejnost. Zájemci je naleznou na internetových stránkách města Zlína ve zvláštní sekci "Zlín 2020 – Příprava strategického plánu". Sekce je dostupná po kliknutí na odkaz "Zlín 2020", který je umístěný pod menu na hlavní stránce městského webu.

Analytická část strategického plánu přinesla celou řadu zajímavých zjištění. Vyplynulo z ní například, že ve Zlíně roste počet seniorů a naopak zde ubývá dětí, obyvatelé města jsou spokojení s nabídkou zdravotní péče a že je ve Zlíně bohatá nabídka kulturních, sportovních a volnočasových aktivit. Zařízení, která v těchto oblastech působí, jsou však vysoce závislá na veřejných zdrojích financování. Analytická část také obsahuje prognózu, podle které by měl mít Zlín v roce 2035 při pokračování dosavadního vývoje kolem 60 tisíc obyvatel. Jak zabránit tomuto černému scénáři bude právě jedním z hlavních úkolů připravované strategie.

Publikováno

Zdroj: webové stránky statutárního města Zlína - tisková zpráva ze dne 25. 7. 2012
Autor: Zdeněk Dvořák

Chodíte na Facebook? Podívejte se na přípravu strategie ZLÍN 2020

Zlín - Uživatelé sociální sítě Facebook mají nyní unikátní možnost zapojit se do procesu přípravy Strategie rozvoje statutárního města Zlína do roku 2020 – ZLÍN 2020. Zpracovatel strategie vytvořil v rámci této světově nejrozšířenější sociální sítě zvláštní stránku, která se věnuje plánování budoucího rozvoje Zlína.
Uživatelé, kteří se ke stránce přihlásí, získají přísun aktuálních informací o procesu a také možnost diskutovat nad jednotlivými tématy. Stránka je dále doplněna o sadu fotografií z jednání Koordinačního výboru, pracovních skupin a dalších orgánů, které jsou do přípravy strategie zapojeny. "Vedení diskuse v rámci procesu přípravy strategie je pro nás velmi důležité, chceme samozřejmě znát i názory jednotlivých občanů. A právě od Facebooku si slibujeme získání kreativních myšlenek zejména od mladé generace internetových uživatelů," sdělil radní Vojtěch Jelínek, který je jedním z garantů zpracování tohoto dokumentu.
Facebooková stránka nese název "Strategie rozvoje statutárního města Zlína do roku 2020", naleznete ji pod odkazem:
https://www.facebook.com/#!/pages/Strategie-rozvoje-statut%C3%A1rn%C3%ADho-m%C4%9Bsta-Zl%C3%ADna-do-roku-2020/318571748182198

Strategický plán má pro město stejně zásadní význam jako například územní plán, který byl v nové podobě přijatý loni po pěti letech práce. Zabývat se bude čtyřmi tématickými okruhy:

  • Obyvatelstvo, bydlení a občanská vybavenost
  • Ekonomický rozvoj a trh práce
  • Doprava a technická infrastruktura
  • Fyzické prostředí města

Součástí strategického plánu musí být důkladná analýza současného stavu všech oblastí, které souvisí s fungováním města jako celku. Na jejím základě poté bude možné stanovit priority budoucího sociálního, ekonomického a územního rozvoje města ve vzájemných vazbách. V řadě bodů bude strategický plán města navazovat na Strategii rozvoje Zlínského kraje do roku 2020, oba dokumenty by se měly doplňovat.

Publikováno

Zdroj: webové stránky statutárního města Zlína - tisková zpráva ze dne 20. 3. 2012
Autor: Zdeněk Dvořák

Prognóza: Zlín by mohl mít 60 tisíc obyvatel

Zlín - Ve Zlíně roste počet seniorů a naopak zde ubývá dětí. Obyvatelé města jsou spokojení s nabídkou zdravotní péče. Ve Zlíně je bohatá nabídka kulturních, sportovních a volnočasových aktivit, ale zařízení, která v těchto oblastech působí, jsou vysoce závislá na veřejných zdrojích financování.

Tyto a velmi mnoho dalších důležitých informací o Zlíně a jeho obyvatelích nabízí pracovní verze analytické části nově tvořeného strategického plánu města. "Zpracovaný materiál přináší ucelený pohled na aktuální stav města a na jeho vývojové tendence, umožní nám hodnotit jednotlivé oblasti v širokém kontextu. Některé dílčí závěry nás již nyní překvapily," přiznal Miroslav Kašný, náměstek primátora a garant strategie, k předloženému materiálu. Dodal, že samotný strategický plán, který pojmenuje možnosti dalšího vývoje Zlína až do roku 2020, bude hotový letos v říjnu.
Z dosud zpracované pracovní verze analytické části strategického plánu vyplývá, že jestliže po roce 1989 počet obyvatel Zlína nejprve rostl – v roce 1997 zde žilo 82 291 lidí – v posledních letech se počet začal snižovat. V současné době má ve Zlíně trvalé bydliště 77 008 obyvatel. "Důvodů je několik. Nedaří se ve městě udržet absolventy škol, lidé ze Zlína odchází do okolních měst a vesnic za lepšími možnostmi bydlení, je také vyšší úmrtnost než porodnost," vyjmenoval některé z nich radní Vojtěch Jelínek, který se na vzniku strategického plánu podílí.

Z hlediska budoucnosti Zlína je zásadní informací, že se zde zvyšuje podíl věkové skupiny obyvatel, kteří mají více než 65 let. Jestliže v roce 2001 tvořili 15,5 procenta populace, o deset let později se jejich podíl zvednul tři procenta. U dětí do 15 let je dlouhodobý trend přesně opačný. V roce 2001 tvořila tato věková skupina 14,2 procenta zlínské populace, v roce 2011 to však bylo jen 13,4 procenta. Ze srovnání těchto hodnot na úrovni krajských měst, bez hlavního města Prahy, vyplývá, že Zlín má v populaci relativně vysoký podíl seniorů a spíše podprůměrný podíl dětí.
Podle Miroslava Kašného kopíruje demografický vývoj Zlína národní i evropské trendy. "Obyvatelstvo bude stále více stárnout a dětí se bude rodit méně. Prognózou je, že město Zlín bude mít v roce 2035 mezi 60 až 62 tisíci obyvateli. Tuto skutečnost musíme vzít při plánování rozvoje do úvahy. Má své dopady jak v oblasti bydlení, tak v oblasti občanské vybavenosti," upozornil. Pro srovnání, kolem 60 tisíc obyvatel měl Zlín v roce 1961.

Analytická část strategického plánu se podrobně zabývá i důležitou oblastí zdravotnictví. Ze závěrů vyplývá, že na území města je nabídka kvalitní zdravotní péče komplexní a dostupná a obyvatelé jsou s ní spokojení. Z hlediska rozvoje ale pojmenovává hned několik hlavních rizik. Problémem jsou například personální zajištění některých odborností nebo stárnutí zejména praktických lékařů pro dospělé, děti i mládež. Nepříznivé je také to, že se Krajská nemocnice T. Bati dlouhodobě potýká s výrazně záporným hospodářským výsledkem. V této souvislosti ale autoři dokumentu podotýkají, že podle předběžných údajů pro rok 2011 byla ztráta KNTB výrazně redukována.
Obsáhlou kapitolou dokumentu je oblast kultury, sportu a volnočasových aktivit. Nabídku zpracovatelé označují za bohatou a spektrum kulturních a sportovních zařízení za široké. Velkým plusem je podle nich existence již zavedených organizací, například Městského divadla Zlín, Filharmonie Bohuslava Martinů či Nadace Tomáše Bati, které jsou významné v regionálním i nadregionálním měřítku. Zajímavou informací je, že z hlediska počtu registrovaných sportovců je ve Zlíně nejmasovějším sportem fotbal, když místní kluby mají na soupiskách celkem 4 358 hráčů, z nichž 1 603 jsou mládežničtí fotbalisté. Dlouhodobě nejpopulárnější sport ve Zlíně – lední hokej – registruje 996 hráčů, z tohoto počtu hned 741 působí v některé z mládežnických soutěží. V souvislosti s touto oblastí života autoři dokumentu upozorňují na skutečnost, že "kulturní a sportovní zařízení na území města Zlína je vysoce závislá na veřejných zdrojích financování, což s sebou nese potencionální hrozby spojené s krátícími se veřejnými prostředky."
Budoucnost Zlína zásadním způsobem ovlivní to, v jaké bude ekonomické kondici. Stejné tvrzení platí i pro firmy, které na jeho území podnikají a také pro obyvatele Zlína. Podle údajů Českého statistického úřadu z roku 2010 bylo ve Zlíně evidováno 23 716 podnikatelských subjektů, což je v relativním srovnání s dalšími krajskými městy ČR – s výjimkou Prahy – nadprůměrný počet. Výrazně nejvíce jich podniká v oblasti obchodu, pohostinství a oprav motorových vozidel, vysoký podíl připadá i na průmysl, veřejné služby a stavebnictví.

Významným ukazatelem hospodářské kondice je míra nezaměstnanosti. Ta se v letech 2009 až 2010 zvyšovala, loni došlo k snížení a v současné době se pohybuje pod osmi procenty. Město Zlín tak vykazuje nižší míru nezaměstnanosti než je průměr v celém Zlínském kraji (9,35 k 31. prosinci 2011).
Pracovní verze analytické části strategického dokumentu je materiálem, ke kterému se může vyjádřit i odborná a laická veřejnost. "A to především prostřednictvím webu," upozornil Vojtěch Jelínek na to, že pracovní verze analytické části strategie je k dispozici na internetových stránkách města Zlína ve zvláštní sekci "Zlín 2020 – Příprava strategického plánu". Sekce je dostupná po kliknutí na odkaz "Zlín 2020", který je umístěný pod menu na hlavní stránce městského webu. "Rád bych nad zpracovaným návrhem první verze analytické části dokumentu otevřel veřejnou diskusi. Uvítám všechny podněty a názory k analýze a prosím o jejich zaslání na hájek@fame.utb.cz , případně na facebookové stránce zaměřené na zpracování Strategie rozvoje města Zlína. Rovněž je možné zanechat Vaše náměty v informačním centru radnice, kde je výtisk analytické části k nahlédnutí," doplnil Oldřich Hájek, vedoucí zpracovatelského týmu z Ústavu regionálního rozvoje, veřejné správy a práva, Fakulty managementu a ekonomiky, Univerzity Tomáše Bati.

Publikováno

Zdroj: webové stránky statutárního města Zlína - tisková zpráva ze dne 29. 2. 2012
Autor: Zdeněk Dvořák

Zlín 2020: analytická část strategie vstupuje do diskuze

Zlín - Práce na strategii Zlín 2020, které se naplno rozběhly na podzim minulého roku, nyní vstupují do další fáze. Zpracovatel strategie předal na začátku února zástupcům města pracovní verzi analytické části strategického dokumentu.
"Zpracovaný materiál přináší ucelený pohled na aktuální stav města a na jeho vývojové tendence, umožní nám hodnotit jednotlivé oblasti v širokém kontextu. Některé dílčí závěry nás již nyní překvapily", podotkl Miroslav Kašný, náměstek primátora a garant strategie, k předloženému materiálu. Vojtěch Jelínek, člen rady města, jej doplnil: "Nyní chceme rozproudit diskusi nad tímto materiálem, budeme jej diskutovat v Koordinačním výboru a v pracovních skupinách, které byly ustaveny k jednotlivým tematickým oblastem strategie, zapojit se bude moci i široká odborná i laická veřejnost, a to prostřednictvím internetových stránek města".

Pracovní verze analytické části strategie Zlín 2020 je od 14.2.2012 zájemcům o proces k dispozici na internetových stránkách města Zlína ve zvláštní sekci "Zlín 2020 – Příprava strategického plánu". Sekce je dostupná po kliknutí na odkaz "Zlín 2020", který je umístěný pod menu na hlavní stránce městského webu.
Výtisk zpracovaného dokumentu je dále připraven k nahlédnutí v Informačním centru v budově magistrátu města.

Další postup prací nastínil Oldřich Hájek, ředitel Ústavu regionálního rozvoje, veřejné správy a práva Fakulty managementu a ekonomiky UTB ve Zlíně, který je zároveň vedoucím zpracovatelského týmu: "Nyní je pro nás klíčové zahájit veřejnou diskusi nad zpracovanou analytickou částí dokumentu. Na jejím základě získáme další poznatky nezbytné pro dokončení této části strategie, kterou bychom uzavřeli realizací dotazníkového šetření mezi občany města Zlína a zpracováním SWOT analýzy založené na identifikaci klíčových faktorů, ovlivňujících rozvoj města Zlína. Po dokončení analytické části strategie se budeme koncentrovat na zpracování návrhové části dokumentu, kde budeme formulovat opatření, směřující k podpoře rozvoje prosperity města Zlína."

Strategie rozvoje statutárního města Zlína do roku 2020 – ZLÍN 2020 se po svém zpracování stane základním rozvojovým dokumentem města. Popíše možnosti vývoje města Zlína v následujících letech a poskytne portfolio opatření směřující ke koncentraci zdrojů a aktivit s největším potenciálem podpory rozvoje města Zlína.
Zpracovatelem strategie je Ústav regionálního rozvoje, veřejné správy a práva Fakulty managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.
Zpracování strategie bylo zahájeno v říjnu 2011, a je rozděleno na dvě základní etapy – analytické práce budou dokončeny v květnu a celý dokument bude k dispozici v říjnu letošního roku.

Publikováno

Zdroj: webové stránky statutárního města Zlína - tisková zpráva ze dne 14.2.2012
Autor: Martin Habuda, MMZ

Strategický plán: práce začnou za několik dnů

Zlín – Ve druhé polovině listopadu se poprvé sejdou členové Koordinačního výboru a pracovních skupin, kteří budou připravovat nový strategický plán města Zlína, což je dokument, který pojmenuje, jak by se město mělo vyvíjet do roku 2020 a definuje jeho hlavní rozvojové priority.
"Tvorba strategického plánu bude trvat více než rok. Na první schůzce si předáme základní informace a dohodneme se, jak budeme dále postupovat," sdělil náměstek primátora Miroslav Kašný, který je společně s neuvolněným radním Vojtěchem Jelínkem garantem zpracování tohoto dokumentu.
Na vzniku strategického plánu se budou podílet odborníci z magistrátu i mimo něj, veřejnost a opozice. Tajemníkem Koordinačního výboru byl zvolen Jaromír Schneider, za zpracovatele byla vybrána Univerzita Tomáše Bati.

Strategický plán se bude zabývat čtyřmi tématickými okruhy:

  • Obyvatelstvo, bydlení a občanská vybavenost
  • Ekonomický rozvoj a trh práce
  • Doprava a technická infrastruktura
  • Fyzické prostředí města


"Každý z tématických okruhů bude zpracovávat samostatná pracovní skupina. Jejich činnost bude koordinovat tajemník," upřesnil radní Vojtěch Jelínek.
Strategický plán má pro město stejně zásadní význam jako například územní plán, který by měl být v nové podobě letos přijatý po pěti letech práce. Součástí strategického plánu musí být důkladná analýza současného stavu všech oblastí, které souvisí s fungováním města jako celku. Na jejím základě poté bude možné odhadnout možnosti budoucího sociálního, ekonomického a územního rozvoje ve vzájemných vazbách. V řadě bodů bude strategický plán města navazovat na stejnou studii Zlínského kraje, oba dokumenty by se měly doplňovat.

Publikováno

Zdroj: webové stránky statutárního města Zlína - tisková zpráva ze dne 14.11.2011
Autor: Zdeněk Dvořák

Anketa

Je důležité, aby město Zlín mělo strategický plán? Budete se podílet na jeho přípravě?

Miroslav Hladík, zastupitel (ODS)
Strategický plán začalo město Zlín tvořit už v polovině 90. let minulého století. Je určitě dobře, že se na něm bude pracovat, je potřeba ho přizpůsobit současným požadavkům a trendům vývoje. Strategický plán považuji za opravdu zásadní dokument a pokud budu koalicí osloven, určitě se do práce na něm zapojím.

Libor Lukáš, statutární náměstek hejtmana ZK (ODS)
Strategický plán je nesmírně důležitým dokumentem. Město by mělo vědět, kam směřuje, čeho chce dosáhnout a jaké nástroje k tomu může a má použít. Strategický plán přesahuje čtyřleté volební období, jde tak o dokument, který budou moci využít i další politické reprezentace v čele radnice a tím odpadá nutnost nějaké improvizace.
Do tvorby strategického plánu města se zapojím. S nabídkou spolupráce mě oslovil náměstek primátora Miroslav Kašný s tím, že by bylo vhodné využít mých zkušeností, které jsem získal při práci na plánu rozvoje Zlínského kraje, a také poznatků z mnohaletého působení v komunální politice. Rád kolegům pomůžu.

Boris Popesko, zastupitel (ČSSD)
Strategický plán je koncepční dokument, který je pro rozvoj města velmi významný. Je však důležité, aby to byl materiál, který bude konkrétní, prakticky využitelný a bude vycházet z reálných možností města. Neměl by být pouze formálním dokumentem, v rámci kterého budou pokračovat nekonečné, nikam nevedoucí diskuze, polemiky a prohlášení, kterých jsme v posledních měsících na radnici svědky. Pokud bude práce na tvorbě tohoto dokumentu smysluplná, rád se na jeho tvorbě budu spolupodílet.

Publikováno: Magazín Zlín, č. 11/2011, str. 5
Autor: redakce

Město bude mít důležitý strategický plán

Město Zlín se pustí do tvorby strategického plánu, zásadního dokumentu, bez kterého se při svém dalším rozvoji neobejde. Více k tomuto záměru prozradili v dvojrozhovoru náměstek primátora Miroslav Kašný a neuvolněný radní Vojtěch Jelínek, kteří jsou garanty zpracování strategického plánu.

Jaký hlavní přínos pro občany bude mít Strategie rozvoje města Zlína?

Miroslav Kašný: Hlavním cílem tohoto dokumentu je pojmenovat vizi rozvoje města Zlína a rozpracovat ji podle osvědčené metodiky na hlavní priority. Zároveň je nutné zasadit je do současné společenské a ekonomické situace a společně se všemi občany se zasadit o jejich realizaci. Tím se může Zlín stát městem přívětivým pro všechny své občany. Strategický plán je velmi důležitý pro další rozvoj města. Například pro to, že tento dokument bude významnou podporou pro možnost čerpání dotací z Evropské unie v dalším programovém období od roku 2014, kdy bude kladen velký důraz především na integrovaný rozvoj měst.

Jsme na začátku tvorby strategického plánu. Jak dlouho bude trvat, než bude hotový a kdo všechno se na jeho tvorbě bude podílet?

Vojtěch Jelínek: Strategický plán bude hotový do konce roku 2012, ale musíme připočítat čas potřebný ke schválení v radě města a v zastupitelstvu.
Máme vytvořen řídící model, o jehož personálním obsazení právě jednáme. Nejvyšším orgánem bude koordinační výbor v čele s garanty, které pověřila rada města, jsou jimi kolega Kašný a já. Vlastní zpracování bude zajišťovat zpracovatel, kterým bude Univerzita Tomáše Bati ve spolupráci s oddělením koordinace projektů magistrátu a také vytvořenými pracovními skupinami pro konkrétní oblasti. Z toho vyplývá, že počítáme i s účastí odborníků a podnikatelů mimo radnici a chceme zapojit také veřejnost. Součinnost a koordinaci všech úrovní řídícího modelu bude zajišťovat tajemník projektu. Výsledný dokument musí vzniknout na základě široké shody místních aktérů - úřadů, veřejných institucí, neziskových organizací, podnikatelů a občanů.

Jak bude vypadat samotná tvorba tohoto dokumentu?

Miroslav Kašný: Příprava strategie rozvoje bude založena na principech komunitního plánování. Proces přípravy bude po celou dobu otevřen veřejnosti formou prezentací informací v tisku a na webových stránkách, dotazníkových šetření, písemného připomínkování i veřejného projednání. Do přípravy bude zapojena kromě zaměstnanců Magistrátu města i široká řada zástupců místních podnikatelských či neziskových subjektů a dalších organizací, a to zejména prostřednictvím pracovních skupin. Právě odborníci v pracovních skupinách by měli mít při formulaci obsahu strategie rozhodující roli.

Jsou již vymezené základní okruhy problémů, které by měla strategie řešit?

Vojtěch Jelínek: Jde o čtyři tématické oblasti. První bude zahrnovat obyvatelstvo, bydlení a občanská vybavenost, druhá ekonomický rozvoj a trh práce, třetí dopravu a technickou infrastrukturu a čtvrtá se bude věnovat fyzickému prostředí města.

Jak se město stavělo v minulosti k potřebě mít strategický plán?

Miroslav Kašný: V roce 2002 byl zpracován návrh strategického plánu a v roce 2004 byla schválena vize rozvoje města. V roce 2006 schválilo zastupitelstvo dokument Integrovaný plán rozvoje města, který definoval rozvojové cíle města pro období 2007 – 2013. Na tento dokument navázal Integrovaný plán rozvoje města Společensko – kulturní a vzdělávací centrum Zlín. Zpracovaný byl v roce 2008, řeší však pouze vymezenou zónu v centru města a byl zpracován jako žádost o evropskou dotaci.

Publikováno: Magazín Zlín, č. 11/2011, str. 3
Autor:
Zdeněk Dvořák

Jak dál? Směry pojmenuje strategický plán

Zlín - Město Zlín připravuje nový dokument, jehož obsahem budou hlavní směry rozvoje v příštích letech. Půjde o takzvaný strategický plán, tvorba v těchto dnech začala a potrvá více než rok. Garanty zpracování tohoto dokumentu byli rozhodnutím rady města jmenovaní náměstek primátora Miroslav Kašný a neuvolněný radní Vojtěch Jelínek, na vzniku strategického plánu se bude podílet vedle odborníků i veřejnost a opozice.

Strategický plán má pro město stejně zásadní význam jako například územní plán, který by měl být v nové podobě letos přijatý po pěti letech práce. Součástí strategického plánu musí být důkladná analýza současného stavu všech oblastí, které souvisí s fungováním města jako celku. Na jejím základě poté bude možné odhadnout možnosti budoucího sociálního, ekonomického a územního rozvoje ve vzájemných vazbách. V řadě bodů bude strategický plán města navazovat na stejnou studii Zlínského kraje, oba dokumenty by se měly doplňovat.

Právě chystaný strategický plán pojmenuje, jak by se mělo město vyvíjet do roku 2020, definuje především jeho hlavní rozvojové priority. "Napomůže dosažení příznivé situace například v dopravě, oblasti zdravého životního prostředí či zajištění kvalitních a dostatečných služeb pro občany. Po dokončení strategického plánu dostane směřování našeho krajského města v horizontu nejbližších letech konkrétní obrysy, město také bude mít přehled o potřebných investicích v příštích letech, což bude důležité s ohledem na tvorbu budoucích rozpočtů," sdělil radní Vojtěch Jelínek.

Podle náměstka Miroslava Kašného je smyslem strategického plánu definice a následná realizace těch oblastí a akcí, které jsou pro rozvoj města v jednotlivých oblastech nejpotřebnější a současně i nejproveditelnější. "Potřeba tohoto kompromisu je dána především omezením dostupnosti kapacit a zdrojů, kterou lze sledovat v každé řešené oblasti, ať už dopravě nebo třeba sociálních službách. Strategický plán tedy vytvoří základní myšlenkový rámec pro zaměření programů a individuálních aktivit realizovaných městem, popřípadě jinými subjekty na území města. Celý plánovací proces rozvoje města nelze vnímat jako "regulativní" nástroj, ale především jako stimul inovací, ekonomického a sociálního rozvoje – prosperity města," konstatoval Miroslav Kašný.

Strategický plán je připravovaný s výhledem do roku 2020, řadí se tedy mezi střednědobé dokumenty, které v rámci svého plánování vytváří i Evropská unie. Jeho tvůrci si však uvědomují, že v řadě konkrétních případů je rok 2020 příliš blízkou hranicí. "A to například v případech projektů z oblasti dopravy, které se plánují často až s dvacetiletým výhledem. Uvedený termín, rok 2020, tedy nemůžeme při sestavování tohoto strategického plánu brát jako konečný. Není náhodou, že připravovaná Strategie rozvoje města Zlín zároveň kopíruje příští programovací a rozpočtové období Evropské unie na roky 2014 až 2020, kdy Evropská unie dokonce vyžaduje existenci strategických dokumentů jako opory pro čerpání finančních prostředků ze strukturálních fondů," upozornil Vojtěch Jelínek.

Na strategické plánování rozvoje města v blízké i vzdálenější budoucnosti klade současné vedení radnice značný důraz. Společně s řadou odborníků zastává názor, že mu tento dokument v případě kvalitního zpracování pomůže zachytit a prosadit trendy, jenž jsou charakteristické pro takzvanou "novou" ekonomiku. "Jedním z nejvýraznějších projevů této ekonomiky je globalizace spojená s uvolňováním obchodních bariér a rychlým zvyšováním přesunů kapitálu i pracovních sil. Konkurence v "nové" ekonomice neprobíhá z geografického hlediska pouze na úrovni států, ale naopak se výrazně přesunuje na úroveň regionální a lokální. Bude stále ostřejší, s tím musí město Zlín s tím musí počítat a dobře se na tuto situaci připravit," dodal Miroslav Kašný.

Publikováno: tisková zpráva ze dne 17.10.2011, Magazín Zlín č. 11/2011, str.4-5
Autor: Zdeněk Dvořák

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2024 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru