Česky

Česky

English

menu
zavřít

Strategie rozvoje statutárního města Zlína do roku 2020 - ZLÍN 2020

Základní informace

Strategie rozvoje statutárního města Zlína do roku 2020 - ZLÍN 2020 byla schválena dne 13. prosince 2012 usnesením Zastupitelstva města Zlína č. 9/16Z/2012.

Schválené znění strategie (Analytická část, Návrhová část) naleznete v dokumentech ke stažení.

GLOBÁLNÍ VIZE ROZVOJE - ZLÍN 2020

"ZLÍN 2020 – PODNIKAVÉ, CHYTRÉ, KREATIVNÍ A UDRŽITELNÉ MĚSTO"
"ZLÍN 2020 – ENTREPRENEUR, SMART, CREATIVE AND SUSTAINABLE CITY"

V roce 2020 je město Zlín konkurenceschopným centrem Zlínského kraje a přirozeným jádrem více než 100 tisícové městské aglomerace s dokončeným napojením na páteřní dopravní síť České republiky a moderním terminálem veřejné dopravy, které současně nabízí vysokou kvalitu života svým obyvatelům ve všech souvisejících oblastech – zaměstnanost a trh práce, bydlení, občanská vybavenost, sociální soudržnost a bezpečnost, životní prostředí.
Konkurenceschopnost města Zlína, potažmo zlínské aglomerace, je založena jednak na zachování rozvoje tradičních odvětví místní ekonomiky (např. gumárenský průmysl, výroba plastů, kovovýroba, strojírenství) a jednak na rozvoji odvětví nových – zejména ICT technologie a kreativní odvětví – v návaznosti na koncept chytré specializace, a tedy s využitím existující vědecko-výzkumné a vzdělávací základny města Zlína. Chytrá řešení na bázi ICT jsou v roce 2020 ve městě Zlíně preferovaným řešením ve všech relevantních oblastech, jako je doprava, energetika, veřejná správa a další.

Vedle rozvoje uvedených odvětví město Zlín rovněž podporuje aktivity, které jsou obecně považovány za klíčové pro udržení lidského kapitálu, respektive kreativní třídy, v území. Město Zlín je v roce 2020 živým městem s bohatou nabídkou zážitkově orientovaných kulturních, sportovních a dalších volnočasových aktivit.
Klíčovou roli při naplňování formulované vize rozvoje města Zlína hrají realizované projekty regenerace chátrající a podvyužité části Baťova areálu jako přirozeného, multifunkčního centra města, kde je v roce 2020 rovněž situován moderní terminál veřejné dopravy.
Město Zlín má v roce 2020 vybudovánu image podnikavého, chytrého, kreativního a udržitelného města rozvíjenou s odkazem na baťovskou tradici, která je cíleně utvářena jeho reprezentanty. Ve směru budované image jsou současně orientovány projekty respektující priority Evropské unie pro programové období 2014-2020.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ve své nové strategii rozvoje chce být město Zlín do roku 2020 podnikavým, chytrým, kreativním a udržitelným městem. Město Zlín jde v tomto směru s dobou a sleduje nejmodernější rozvojové myšlenky současnosti.
Město Zlín chce být i nadále městem podnikavým, protože uznává význam podnikání pro vytváření pracovních míst. Město Zlín si váží podnikatelů na svém území, a proto bude utvářet podmínky, aby ve Zlíně zůstali. Město Zlín bude také činit kroky prospěšné pro příchod či vznik podniků nových.
Město Zlín chce být městem chytrým, protože inovace jsou zdrojem úspěšnosti v současném globálním světě. Město Zlín bude městem otevřeným k chytrým, inovativním, řešením svých problémů. Město Zlín bude podporovat takový směr rozvoje, který bude úzce propojený s výzkumnou základnou města.
Město Zlín chce být městem kreativním, protože vnímá význam kreativních lidských zdrojů pro dosažení dlouhodobého rozvoje. Město Zlín bude podporovat aktivity, které působí jako magnet pro příchod kreativních lidí. Město Zlín bude městem živým, kde se pořád něco děje a kde kreativní lidé mohou tvořit a bavit se.
Město Zlín chce být městem udržitelným, protože bez řešení sociálních a ekologických problémů nelze dlouhodobého rozvoje dosáhnout. Město Zlín bude zachovávat svou image města v zeleni, města s nízkou kriminalitou, města bez výskytu sociálně vyloučených lokalit.

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2024 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru