Česky

Česky

English

menu
zavřít

Bytové domy

Polyfunkční dům - Fügnerovo nábřeží, 2004

Autor: ing. arch. Pavel Hanulík

Účelem výstavby byla realizace Integrovaného domu s převažující funkcí bydlení v obytné zóně Zlín - Kúty na Fügnerově nábřeží v blízkosti soutoku Dřevnice s Janušticí.
Navrhovaný ID je čtyř- resp. šestipodlažní s kancelářskými prostory v 1.NP a s bytovou částí ve 2. - 4. resp. 6.NP. Objekt je doplněn parkovacími (garážovacími) plochami v podzemí a zahradními plochami v nezastavěné části pozemku.

Vlastní staveniště a jeho východní hranici tvoří zahrada resp. část zahrady domu č.p. 2506. Jižní strana je vymezena alejí vzrostlých lip podél Fügnerova nábřeží, které zůstanou nedotčeny. Západní hranici vymezuje obslužná komunikace zásobující areál PS a.s. Zlín. Severní strana je tvořena zelenou plochou s ovocnými stromy mezi bytovými osmipodlažními domy a výměníkovou stanicí Tepla a.s. Zlín.

Pozemek (staveniště) je prakticky rovinatý s mírným spádem k jihu, bez stavebních objektů.
Území stavby není součástí památkové zóny a nejsou na něm chráněné objekty. Principy urbanisticko architektonického řešení vychází ze zadaných regulačních podmínek ÚHA, ve kterých byly koncipovány základní požadavky na prostorovou regulaci lokality na Fügnerově nábřeží.
Plošná regulace je dána uliční čarou hlavní hmoty, která navazuje na jižní líc přízemního objektu PS a.s.
Výšková regulace je rozdělena do dvou hmot, přičemž výška jižní části je stanovena na 4. podlaží a výška severní části na 6 podlaží.

Parkovací prostory jsou umístěny v polozapuštěném podzemí. Navrhovaný objekt ID je půdorysného " L" tvaru a stoupá směrem od jižní nábřežní části směrem severním k osmipodlažním panelovým bytovým domům.
Dopravní napojení a vjezd do podzemních garáží objektu ID je navrženo z prostoru obslužné komunikace na západním okraji pozemku. Pěší přístup do bytové části je navržen z jižní části přes sadově upravenou terasu, vstup do kancelářské části je řešen ze západní strany předsazeným schodištěm a rampou.

Alej vzrostlých stromů na Fügnerově nábřeží je plně zachována a není do ní nijak zasaženo.
Architektonicky je ID řešen jako soliterní objekt pojednaný jednoduchými kubickými hmotami s rozdílným výškovým členěním.

Půdorysný "L" tvar se otevírá k jihovýchodu směrem k soutoku Dřevnice s Janušticí - navazuje tak na zahradu sousedního domu sadovými úpravami nezastavěné části pozemku resp. zasypanou a zahradně upravenou střechou podzemních garáží.
Jižní část objektu orientovaná kolmo na nábřeží je čtyřpodlažní, severní část rovnoběžná s nábřežím je navržena jako šestipodlažní. Stavba tak vytváří přechod mezi vzrostlou alejí podél nábřeží a osmipodlažními bytovými panelovými domy.

Uliční čára jižního křídla navazuje na sousední jednopodlažní objekt areálu PS.
Zastřešení objektu je navrženo plochými, dvouplášťovými střechami s odvodem dešťových vod mimo půdorys objektu střešními svody po fasádách.
Součástí architektonického řešení je zahradnicky upravená terasa nad podzemními garážemi s množstvím okrasných keřů a dřevin, s posezením pro obyvatele domu pod pergolou v JV části pozemku při vstupu do ohraničené (oplocené) části areálu domu. Realizovaná stavba byla oceněna titulem " Stavba roku 2004 " v kategorii Domy pro bydlení v soutěži Stavba roku Zlínského kraje.

Čerpáno z web formicazlin

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2024 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru