Česky

Česky

English

menu
zavřít

Programové období 2004 - 2006

Výchovné působení v rodinách II.

Tento projekt byl 80 % spolufinancován Evropským sociálním fondem a Ministerstvem pro místní rozvoj (program SROP, celkový rozpočet činí 2 004 254 Kč, z toho financováno ze SROPu 1 603 403 Kč, z rozpočtu SMZ 400 851 Kč).

Do projektu byly zapojeny 4 ženy středního a vyššího středního věku (dříve dlouhodobě nezaměstnané). Jejich pracovní pozice musí být zachovány 3 roky od podpisu smlouvy.

Cílem projektu bylo pomoci znevýhodněným rodinám (jednotlivcům)     a zároveň poskytnout pracovní příležitost dlouhodobě nezaměstnaným ženám středního a vyššího středního věku. Tyto ženy mají většinou bohaté životní zkušenosti, které mohou předat těm, kteří nepoznali fungující rodinu a nemohou tak správné návyky předávat svým dětem. Dlouhodobě nezaměstnané ženy také často strádají pocitem neužitečnosti a tím, že je nikdo (často na vrcholu jejich sil) nechce zaměstnat. Rovněž tak strádají v důsledku neuspokojivého rodinného zázemí i děti. Proto vznikl nápad pomoci oběma skupinám najednou. Principem projektu byla praktická pomoc sociálně slabším rodinám a také jednotlivcům. Do projektu byly zapojeny čtyři ženy, které učily potřebné rodiny, jak pečovat o děti, a jak s nimi trávit volný čas. Matky učily vařit, uklízet a nakupovat. Dětem pomáhaly s přípravou do školy. V případě potřeby je s rodiči doprovázely k lékaři, obstarávaly kontakt se školou a s organizacemi, které dětem nabízejí nejrůznější volnočasové aktivity. S rodiči také hovořily o problémech, které se v rodinách vyskytují a je nutné řešit. A to ať už se jedná o problémy ve vzájemném soužití, s nejrůznějšími závislostmi nebo s výchovnými problémy u dětí aj. Vždy se jim snažily vhodně poradit a zprostředkovat kontakt na profesionála.

U dospělých jedinců převažovala potřeba pomoci domluvit splátkové kalendáře na úhradu nájmu a energií, jakož i pomoc při nákupu potravin a ošacení, doprovod k lékaři, pomoc při vyřizování záležitostí na institucích aj. Důležitá byla také osobní, lidská podpora klientovi. Ta byla rovněž velmi důležitá v případě pomoci seniorům a klientům se zdravotním postižením. U nich je – kromě pravidelné pomoci s návštěvami lékařů, s kontakty na úřadech, s nákupy aj. – potřebné nabízet pravidelný sociální kontakt, protože mnozí ze seniorů jsou zcela opuštěni a nemají se komu svěřit, s kým si popovídat.

Od 1. 12. 2005 do 31. 5. 2007 zaměstnankyně pravidelně pracovaly s 320 klienty a jednorázově poskytly pomoc 653 klientům.

Nutno je zmínit také prospěch, který projekt přinesl ženám zapojeným do projektu. Kromě zlepšení finanční situace, ke kterému došlo jejich zapojením do pracovního procesu, se jim – dle jejich slov - zvýšilo sebevědomí. Našly totiž zaměstnání, které je baví   a naplňuje, a které je smysluplné. U části klientely mohly pozorovat posun k lepšímu. Získaly také nové vědomosti               a dovednosti (nové informace, zdokonalení se v komunikaci, v práci s počítačem, s internetem aj.). Zaměstnankyně pracovaly pod vedením zkušených vedoucích oddělení, které jim ve spolupráci s ostatními zaměstnanci „přidělovaly“ potřebné rodiny či jednotlivce, u kterých se vyskytl problém k řešení. Pravidelně měsíčně probíhaly porady těchto zaměstnankyň s vedoucími oddělení, do jejichž oddělení jsou zařazeny. Na těchto poradách jim byly poskytovány aktuální informace ze sociální oblasti (a z oblastí souvisejících), „rozebírány“ byly složité případy, vyhodnocováno dosavadní působení a hledány vhodné způsoby pomoci. Velice užitečné byly i připomínky, postřehy a podněty žen zapojených do projektu.

Projekt byl ukončen 28. 2. 2008.

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2024 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru