Česky

Česky

English

menu
zavřít

Krizové situace

Požární ochrana

Statutární město Zlín je zřizovatelem 13 jednotek sboru dobrovolných hasičů (dále také jen „JSDH“) obce, z nichž 12 jednotek v místních částech je složeno výhradně z řad dobrovolníků, tyto jednotky mají celkem 158 členů. Jedná se o JSDH kategorie JPO V v místních částech Jaroslavice, Klečůvka, Kostelec, Lhotka, Louky, Lužkovice, Malenovice, Mladcová, Prštné, Salaš, Štípa, Velíková. Jednotka sboru dobrovolných hasičů JPO II/1 statutárního města Zlína je složená z hasičů z povolání, zaměstnanců města a je tvořena celkem 18 členy.

Všechny městem zřizované JSDH jsou akceschopné a jsou schopny trvale zajišťovat spolu s jednotkou Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje požární ochranu na území statutárního města Zlína. Po stránce materiální a technické vybavenosti jsou zřizované JSDH vybaveny všemi potřebnými prostředky pro zvládání následků mimořádných událostí stanovenými vyhláškou č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany.

Standardním vybavením u jednotek nad rámec požadavků uvedené vyhlášky jsou zejména elektrocentrály, kalová a plovoucí čerpadla, v oblasti radiového spojení pak vybavení všech jednotek vozidlovou radiostanicí a odpovídajícím počtem ručních radiostanic pro zásahové družstvo. U jednotek disponujících cisternovými automobilovými stříkačkami je pak standardem vybavení dýchacími přístroji. Dle finančních možností jsou jednotky průběžně dovybavovány a po zásazích obnovovány nezbytnou novou hasičskou technikou, ochrannými pomůckami a dalším materiálem.

Zabezpečování požární ochrany na území obce je dle § 29 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů svěřeno do samostatné působnosti obce, zejména se jedná o zřízení jednotek sboru dobrovolných hasičů obce a zabezpečení jejich připravenosti k zásahu, tj. akceschopnosti z organizačního, materiálního i finančního hlediska.

Základní početní stav členů JSDH obcí a jejich minimální vybavení požární technikou a věcnými prostředky požární ochrany stanovuje příloha č. 4 vyhlášky č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek PO.

JSDH plní následující úkoly – provádění hašení požárů, záchranné práce při živelních pohromách a jiných mimořádných událostech, na úseku ochrany obyvatelstva se podílí na varování a evakuaci obyvatel, označování oblastí s výskytem nebezpečných látek, dekontaminaci postižených obyvatel a majetku, humanitární pomoci obyvatelstvu a zajištění podmínek pro jeho nouzové přežití.

Kraj respektive Rada kraje dle § 27 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů stanovuje svým nařízením mimo jiné i podmínky k zabezpečení plošného pokrytí území kraje jednotkami požární ochrany. Nařízení stanovuje jednotlivé stupně nebezpečí katastrálních území obcí, seznam jednotek požární ochrany, jejich územní působnost a předurčenost k plnění zvláštních úkolů, například záchranných prací při silničních dopravních nehodách nebo plnění speciálních úkolů ochrany obyvatelstva.

Jednotkou požární ochrany (JPO) se rozumí organizovaný systém tvořený odborně vyškolenými osobami (hasiči), požární technikou (automobily) a věcnými prostředky požární ochrany (výbava automobilů, agregáty, apod.). Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce je jednotkou požární ochrany na základě § 29 a 68 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů. Pro účely plošného pokrytí území ČR jednotkami požární ochrany se jednotky PO dělí do šesti kategorií JPO I až JPO VI. 

Nařízením Zlínského kraje č. 3/2006 jsou stanoveny podmínky k zabezpečení plošného pokrytí území Zlínského kraje jednotkami požární ochrany:

  • jsou stanoveny stupně nebezpečí katastrálních území obcí Zlínského kraje,
  • předurčeny jednotky PO podle základní tabulky plošného pokrytí území obcí a pro vybrané objekty Zlínského kraje.

Dále jsou stanoveny jednotky PO:

  • předurčené pro záchranné práce při silničních dopravních nehodách,
  • zabezpečující plošné pokrytí a jejich dislokace, zde je zařazeno i všech 13 jednotek zřizovaných SMZ
  • s územní působností (zasahující i mimo katastr zřizovatele), zde spadá jednotka JSDH SMZ kategorie JPO II/1 a místní působností, kde spadá 12 zbývajících jednotek místních částí,
  • předurčené pro plnění speciálních úkolů v oblasti ochrany obyvatelstva, do této kategorie je zařazena JSDH MČ Zlín-Jaroslavice,
  • předurčené pro rozšířenou činnost ve výšce a nad volnou hloubkou.

Přehled jednotek SDH zřízených statutárním městem Zlínem

Kategorie JPO

Název jednotky

Ev. č. j.

Dislokace

II/1

JSDH statutárního města Zlína

724 191

Náves č.p. 636, 760 01 Zlín

V

MČ Zlín-Jaroslavice

724 182

Anénská č.p. 195, 760 01 Zlín

V

MČ Zlín-Klečůvka

724 183

Klečůvka č.p. 16, 763 11 

V

MČ Zlín-Kostelec

724 184

Na Rusavě č.p. 271, 763 14 

V

MČ Zlín-Lhotka

724 185

Lhotka č.p. 89, 763 02 

V

MČ Zlín-Louky

724 186

Náves Louky č.p. 68, 763 02 

V

MČ Zlín-Lužkovice

724 187

Na Gruntech č.p. 117, 763 11 

V

MČ Zlín-Malenovice

724 188

Zabrání č.p. 564, 763 02 

V

MČ Zlín-Mladcová

724 189

Návesní č.p. 418, 760 01 

V

MČ Zlín-Prštné

724 220

Náves č.p. 636, 760 01 

V

MČ Zlín-Salaš

724 192

Salaš č.p. 101, 763 51 

V

MČ Zlín-Štípa

724 193

Za Dvorem č.p. 59, 763 14 

V

MČ Zlín-Velíková

724 194

Horní konec č.p. 57, 763 14 

 

Vysvětlivky:

JPO II/1 – jednotka sboru dobrovolných hasičů obce s územní působností kategorie JPO II, která zabezpečuje výjezd družstva o zmenšeném početním stavu a zřizuje se zpravidla ve vybrané obci s počtem obyvatel nad 1000. Je složena ze členů, kteří vykonávají službu jako svoje hlavní povolání.

JPO V – jednotka sboru dobrovolných hasičů obce s místní působností kategorie JPO V, která zabezpečuje výjezd družstva o zmenšeném početním stavu. JSDH se zřizuje a řídí zákonem č. 133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů, jejímž zřizovatelem je obec, která zřizuje JSDH jako svoji organizační složku. Je složena z řad dobrovolníků, kteří mají s obcí uzavřené dohody o členství. Každý ze členů musí povinně procházet pravidelnou odbornou přípravou, odbornými kurzy a zdravotními prohlídkami. JSDH jsou zařazeny do plošného pokrytí příslušného kraje a jsou součástí integrovaného záchranného systému.

SDH – sbor dobrovolných hasičů, jedná se o zájmový spolek působící na úseku požární ochrany, zaměřující se na práci s dětmi a mládeží, požární sport aj. aktivity.

Statutární město Zlín v samostatné působnosti na úseku požární ochrany vydalo:

  • Obecně závaznou vyhlášku č. 12/2005 o podmínkách k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se účastní větší počet osob ke stažení zde.
  • Obecně závaznou vyhlášku č. 7/2013, kterou se vydává požární řád obce ke stažení zde.

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2024 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru