Česky

Česky

English

menu
zavřít

Krizové situace

Rady a informace pro občany

a) "RIZIKA A NEBEZPEČÍ – VÍCE RAD A INFORMACÍ"

(viz přiložený soubor MV-GŘ HZS),
Soubor je určen pro všechny věkové kategorie a v níže uvedených blocích obsahuje některé obecné návody a doporučení, podle kterých bychom se měli chovat a jednat, když se ocitneme v situaci ohrožení života a zdraví, majetku nebo životního prostředí v důsledku vzniku mimořádné události. Nejsou a nemohou být vyčerpávající, protože průběh každé události vyžaduje jiný způsob našeho chování a jednání:

 • Měl by znát každý
 • Kriminalita a rizikové chování
 • První pomoc
 • Rizika v zimě
 • Úrazy
 • Psychologie
 • Požáry
 • Atmosférické poruchy
 • Povodně
 • Další mimořádné události
 • Cestování
 • PRO ŠKOLY, DĚTI A MLÁDEŽ

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje vydal 2 zdařilé a pro Vaši informaci vhodné brožurky s užitečnými radami, jak čelit nepříjemným nebo i nebezpečným událostem, které Vás v běžném životě mohou potkat:

 • "Vaše cesty k bezpečí",
 • "Vaše cesty k bezpečí aneb chytré blondýnky radí…"

Brožurky obsahují aktuální témata a rady a jsou doprovázena i fotografiemi, které pomohou zejména těm občanům, kteří mají lepší vizuální paměť.

Hlavním cílem je poradit Vám, jak předcházet mimořádným událostem, které mohou Vaši domácnost postihnout, případně jak je řešit, pokud nastanou. Všechna témata, která dále naleznete, jsou rady a doporučení odborníků od hasičů nebo policie.
Publikace obsahují i důležité informace, týkající se nových předpisů a požadavků na vybavenost domácnosti v oblasti požární ochrany staveb (hlásiče požáru, hasicí přístroje).

Navíc v brožurce "Vaše cesty k bezpečí aneb chytré blondýnky radí…" jsou pro Vás připraveny další rady a to nejen z oblasti ochrany obyvatelstva a požární prevence, ale i bezpečnosti občana a prevence kriminality.
Doporučujeme Vám, abyste si brožurky přečetli a, máte-li možnost, vytiskli a uložili doma na místě, kde ji v případě nouze snadno naleznete. Informujte také ostatní členy Vaší domácnosti o obsahu těchto publikací, aby v případě mimořádné události každý věděl, jak se má správně zachovat.
Nastane-li ve Vašem životě nějaká nepříjemná událost, budete na ni tak lépe připraveni a méně překvapeni.

b) "VAŠE CESTY K BEZPEČÍ" - zde naleznete rady:

(viz přiložený soubor)

 • Jak správně nahlásit MU,
 • Co udělat, když zazní sirény (spuštění varovných signálů),
 • Improvizované ukrytí – kde a jak se ukrýt v případě nebezpečí (nebezpečné látky, oheň, voda)
 • Jak správně postupovat při evakuaci
 • Co má obsahovat evakuační zavazadlo
 • Jak se chránit v zamořeném prostoru
 • Jak zabezpečit domácnost při odjezdu na dovolenou
 • Jak správně zabezpečit domácnost před vloupáním
 • Jak správně zabezpečit domácnost před požárem
 • Proč mít doma hlásiče požárů
 • Jaký hasící přístroj na co použít
 • Požár v domácnosti
 • Vytápění
 • Jaké hrozí nebezpečí v oblasti informačních technologií

Soubor ke stažení

c) VAŠE CESTY K BEZPEČÍ aneb CHYTRÉ BLONDÝNKY RADÍ…"

Brožurka je rozdělena do 3 kapitol a v jednotlivých kapitolách naleznete rady:
(viz přiložený soubor)

V oblasti "OCHRANA OBYVATELSTVA"

 • Jak správně nahlásit mimořádnou událost
 • Jak se správně zachovat při úniku nebezpečné látky
 • Jak se připravit na povodně
 • Jak se chránit před extrémními klimatickými jevy
 • Co udělat, když zazní sirény
 • Jak se ochránit v zamořeném prostředí
 • Improvizované ukrytí – kde a jak se ukrýt v případě nebezpečí
 • Co má obsahovat evakuační zavazadlo
 • Jak správně postupovat při opuštění domácnosti / objektu při evakuaci
 • Jak přežít v přírodě

V oblasti "POŽÁRNÍ PREVENCE"

 • Jak předcházet požárům a co dělat při jejich vzniku
 • Požár v domácnosti – otevřený oheň
 • Jak předejít požáru v přírodě
 • Požár v domácnosti – děti a jejich bezpečnost
 • Jak předcházet požáru při kouření
 • Jak předcházet požárům od elektrických spotřebičů
 • Požár v domácnosti – vytápění
 • Jaký hasící přístroj na co použít
 • Proč mít doma hlásiče požáru
 • Co byste měli vědět o únikových východech
 • Jaké máte povinnosti vůči hasičům

V oblasti "BEZPEČNOST OBČANA"

 • Jak vybavit a bezpečně používat automobil
 • Co udělat pro své bezpečí při cestách v zahraničí
 • Jak se správně zachovat při dopravní nehodě
 • Jak se správně zachovat, stanete-li se svědky trestného činu
 • Co dělat v případě přepadení
 • Co udělat v případě domácího násilí
 • Jak řešit problémy šikany a sexuálního obtěžování
 • Co dělat v případě kapesní krádeže
 • Jak předcházet kriminalitě páchané na seniorech
 • Jaké hrozí nebezpečí v oblasti informačních technologií
 • Jak se zachovat v případě nálezu podezřelého zavazadla nebo jiného předmětu
 • Jak zabezpečit Vaši domácnost při odjezdu na dovolenou

Soubor ke stažení

Další vhodné související podklady a pomůcky:

a) Ochrana člověka za mimořádných událostí - příručka
Příručka je určena pro učitele základních a středních škol se vydává na základě Pokynu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k začlenění tématiky ochrany člověka za mimořádných událostí do vzdělávacích programů č.j. 12050/03-22 ze dne 4.3.2003. Obsahuje návod pro pedagogy, jak žáky připravit na dopad možných následků živelních pohrom a dalších mimořádných událostí.

b) "Výchova dětí v oblasti požární ochrany" - příručka
Je určené taktéž pro učitele základních a speciálních škol Je rozdělena na část teoretickou a část metodickou:

 • Teoretická část:
  • jsou zde uvedeny informace o požární ochraně počínající pasážemi z právních předpisů přes popis principů hoření a nebezpečných zplodin vznikajících při hoření, průběh požáru a způsoby jeho hašení,
  • druhy hasicích přístrojů a jejich použití,
  • základní popis činnosti jednotek požární ochrany při mimořádné události,
  • základní témata první pomoci a zdravovědy,
  • jsou uvedeny i základní přístupy k jednotlivým oblastem pro dosažení poutavého a zajímavého výkladu dané problematiky.
 • Metodická část
  • jsou pak uvedeny konkrétní příklady výkladu jednotlivých témat včetně způsobu ověřování znalostí dětí, a to rozděleně pro druhou až pátou třídu (první cyklus) a pro šestou až osmou třídu (druhý cyklus).

Příručka je dostatečně obsáhlá, aby si učitel mohl vybrat problematiku a její výklad přiměřeně časovým možnostem výuky i věku dětí. Doprovodný materiál byl vydán na videokazetě.

c) Pro případ ohrožení - příručka
Tato příručka obsahuje některé obecné návody a doporučení, podle kterých bychom se měli chovat a jednat, když se ocitneme v situaci ohrožení života a zdraví, majetku nebo životního prostředí v důsledku vzniku mimořádné události. Nejsou a nemohou být vyčerpávající, protože průběh každé události vyžaduje jiný způsob našeho chování a jednání:

d) Sebeochrana obyvatelstva improvizovaným ukrytím - příručka
Metodická pomůcka pro základní informaci – kde a jak se ukrýt v případě nebezpeč.

e) Improvizovaná ochrana dýchacích cest a těla - příručka
K bezprostřední ochraně před toxickými účinky nebezpečných látek se lze chránit improvizovanými prostředky pro ochranu dýchacích cest a povrchu těla:

f) Přehled prodejců – dodavatelů prostředků individuální ochrany - pomůcka
Přehled možných prodejců (dodavatelů) prostředků individuální ochrany na území ZK a dalších krajů:

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2024 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru