Česky

Česky

English

menu
zavřít

Krizové situace

Hospodářská opatření pro krizové stavy

Jedná se o soubor organizačních, materiálních nebo finančních opatření, přijímaných orgány veřejné správy v krizových stavech pro zabezpečení nezbytných dodávek, prací a služeb, bez nichž nelze zajistit překonání krizových stavů.

Ústředním orgánem státní správy v oblasti hospodářských opatření pro krizové stavy (dále jen „HOPKS“) a státních hmotných rezerv je Správa státních hmotných rezerv (dále jen „SSHR“). Úkolem SSHR je zajistit civilní zdroje, jako je materiál, technika a také vybrané služby k řešení krizových situací. Dalším úkolem SSHR je zajištění ropné bezpečnosti, což znamená pořízení a skladování stanoveného množství ropy a ropných produktů. SSHR spravuje také zásoby pro humanitární pomoc, tzn. humanitární balíčky, zejména potraviny k individuální spotřebě či hygienické potřeby.

Dále SSHR zabezpečuje informační podporu HOPKS pro období příprav a vyžadování věcných zdrojů za krizových situací. Kontroluje správní úřady, subjekty hospodářské mobilizace a dodavatele mobilizačních a nezbytných dodávek v celém rozsahu přípravy plánovaných HOPKS a prověřuje jejich plnění a účinnost.

Účel opatření:

 • k uspokojení základních potřeb fyzických osob na území ČR umožňující přežití krizových stavů bez těžké újmy na zdraví,
 • pro podporu činnosti ozbrojených sil, ozbrojených bezpečnostních sborů, záchranných sborů, havarijních služeb a zdravotnické záchranné služby,
 • pro podporu výkonu státní správy.

Systém HOPKS tvoří systém nouzového hospodářství, systém hospodářské mobilizace, systém státních hmotných rezerv, výstavba nezbytné infrastruktury, regulační opatření.

A) Systém nouzového hospodářství

Slouží k zajištění nezbytných dodávek (dále jen „ND“) potřebných k pokrytí základních životních potřeb obyvatelstva, k podpoře činnosti hasičských záchranných sborů a k podpoře výkonu státní správy, prioritním zdrojem potřebných věcných zdrojů jsou věcné prostředky a služby ve vlastnictví právnických, podnikajících fyzických osob, které mohou být za podmínek stanovených zákonem využity pro řešení krizových situací.

Z uvedených součástí systému hospodářských opatření se statutární město Zlín jako ORP podílí na přípravě a rozpracování nezbytných plánů pro systém nouzového hospodářství (plán nezbytných dodávek ORP) a regulačních opatření na území správního obvodu ORP Zlín.

Zpracovatelem plánu nezbytných dodávek jsou ústřední správní úřady, krajské úřady, obecní úřady obcí s rozšířenou působností.

Magistrát města Zlína v systému HOPKS plní úkoly uložené Krajským úřadem Zlínského kraje k zajištění ND. K tomu rozpracovává úkoly krizového plánu Krajského úřadu Zlínského kraje, poskytuje podklady a informace potřebné k jeho zpracování. V rámci těchto povinností se statutární město Zlín podílí na přípravě ND kraje pomocí informačních systémů ARGIS a KRIZDATA, především tím, že ve správním obvodu ORP Zlín:

 • vyhodnocuje potřeby ND pro řešení krizových situací,
 • navrhuje potencionální dodavatele ND,
 • navrhuje přehled ND, které je možné v ORP Zlín zajistit,
 • informuje Krajský úřad Zlínského kraje o přehledu ND, které v rámci správního obvodu Zlína nelze zajistit.

Na základě zpracované analýzy ohrožení jsou stanoveny potřebné síly a prostředky pro řešení konkrétních druhů hrozících krizových situací. Požadované ND obsažené v plánu nezbytných dodávek vychází ze stanovených sil a prostředků a ND nezbytných k uspokojení základních životních potřeb obyvatelstva při řešení vybraných KS.

V rámci plánu ND je rozpracováno celkem 8 krizových situací:

 1. Povodně velkého rozsahu,
 2. Povodně zvláštní,
 3. Živelní pohromy velkého rozsahu,
 4. Epidemie, epizootie,
 5. Narušení dodávek energie (el., plyn, ropa, teplo),
 6. Narušení dodávek pitné vody,
 7. Únik nebezpečných látek,
 8. Souběh přirozené a zvláštní povodně.

Ke zpracování plánu ND je používán informační systém ARGIS. K operativnímu zjišťování údajů o ND a dodavatelích ND je využíván aplikační software KRIZDATA.

Zajišťování věcných zdrojů

Organizují orgány krizového řízení s využitím údajů v plánu ND. Prioritně jsou zajišťovány věcné zdroje dostupné ve správním obvodu příslušného orgánu krizového řízení. Přitom se využívá institutu vyžádání věcných zdrojů podle krizového zákona nebo smluvních ujednání.

Vyžadování věcných zdrojů

Požadavky na zajištění věcných zdrojů uplatňují výhradně orgány krizového řízení (resp. jejich krizové štáby tam, kde jsou tyto zřízeny). Věcným zdrojem potřebným pro řešení krizové situace se rozumí suroviny, výrobky, práce nebo služby, bez nichž nelze zajistit překonání krizového stavu. K vyžadování věcných zdrojů za krizových stavů je využíván informační systém KRIZKOM.

Postup při uplatňování požadavků:

 1. obce své požadavky na zajištění ND uplatňují u krizových štábů ORP (v případě nebezpečí z prodlení jsou starostové obcí oprávněni vyžádat nezbytné věcné prostředky přímo od právnických osob a podnikajících fyzických osob, které sídlí ve správním obvodu této obce),
 2. krizové štáby ORP uplatňují požadavky na zajištění ND, které nelze zajistit v jejich správních obvodech, výhradně u krizového štábu kraje. Požadavek ORP je sumarizací požadavků obcí jejího správního obvodu a vlastních požadavků.

B ) Regulační opatření

Slouží ke snížení spotřeby nedostatkových surovin a výrobků nebo usměrnění spotřeby v souladu s krizovými plány. Použijí se v případech, kdy krizová situace nabývá takového rozsahu, že běžné ekonomické nástroje nejsou při zajišťování ND dostatečně účinné. Regulační opatření (dále také jen „RO“) mohou být přijata jen v případě, že účinku s nimi spojeného nelze dosáhnout jinak. Mohou být vyhlášena jen na nezbytně nutnou dobu, a to pouze po dobu vyhlášení krizového stavu.

K přípravě činností umožňujících přijetí RO je zpracována a vedena dokumentace RO, která je součástí krizového plánu ORP Zlín a obsahuje:

 • RO prodávaného zboží v obchodní síti (výrobky, zboží, potraviny),
 • RO v oblasti dopravy,
 • RO v oblasti rozšíření, omezení nebo zákaz distribuce zdravotnických prostředků a léčiv,
 • RO v zásobování vodou,
 • RO v oblasti stavu nouze v elektroenergetice, v plynárenství a teplárenství,
 • RO v oblasti ropné nouze.

Těchto 6 regulačních opatření je rozpracováno v samostatném dokumentu „Metodika činnosti pro řešení regulačních opatření na území ORP Zlín“.

Magistrát města Zlína v systému HOPKS připravuje a vyhlašuje RO. Za stavu nebezpečí může primátor statutárního města uložit právnické nebo podnikající fyzické osobě, mající místo podnikání nebo sídlo podniku či organizační složky v příslušném obvodu, povinnost:

 • dodávat výrobky, práce nebo služby, které jsou předmětem jejich činnosti nebo podnikání, a to v přiměřeném množství,
 • skladovat ve svých prostorech materiál určený pro překonání stavu nebezpečí a odstranění jeho následků nebo toto skladování strpět,
 • přemístit dopravní a mechanizační prostředky, jakož i výrobní nebo provozní prostředky movité povahy a zásoby na určené místo.

Za nouzového stavu, za stavu ohrožení státu a za válečného stavu může primátor v území, pro které byl vyhlášen krizový stav, nařídit opatření uvedená výše, pokud již taková opatření nenařídila vláda.

C) Systém státních hmotných rezerv

Jedná se o materiální zdroje nezbytné pro řešení krizových situací, které není možné zajistit u podnikatelů a za jejichž zajištění odpovídá stát. Státní hmotné rezervy vznikají na základě požadavků krizových plánů ústředních správních úřadů a je možné je rozčlenit na hmotné rezervy, pohotovostní zásoby, zásoby pro humanitární pomoc a mobilizační rezervy.

Hmotné rezervy – vybrané základní suroviny, materiály, výrobky pro zajištění obrany státu a pro odstraňování následků krizových situací a pro ochranu životně důležitých hospodářských zájmů státu.

Pohotovostní zásoby – základní materiály a výrobky určené k zajištění ND pro podporu obyvatelstva, činnosti havarijních služeb a HZS po vyhlášení krizových stavů.

Zásoby pro humanitární pomoc – vybrané základní materiály a výrobky určené po vyhlášení krizových stavů k bezplatnému poskytnutí fyzické osobě vážně materiálně postižené. Magistrát města Zlína se v systému hospodářských opatření pro krizové stavy podílí na vydání humanitárních zásob. Zásoby pro humanitární pomoc jsou součástí systému nouzového hospodářství a jsou vytvářeny SSHR. O vydání zásob pro humanitární pomoc rozhoduje předseda SSHR na základě požadavku obecního úřadu s rozšířenou působností. Za přidělení zásob pro humanitární pomoc fyzickým osobám vážně postiženým krizovou situací odpovídá primátor města, kterému byly zásoby pro humanitární pomoc poskytnuty. Vydané zásoby se neuhrazují ani nevracejí.

Mobilizační rezervy – vybrané základní suroviny, materiály, polotovary, výrobky, stroje a jiné majetkové hodnoty určené pro podporu ozbrojených sil a ozbrojených bezpečnostních sborů po vyhlášení stavu ohrožení státu a válečného stavu.

Základní a výchozí podmínkou pro zajištění fungování systému zajištění věcných zdrojů za krizové situace je plánování ND v období přípravy na krizové stavy a průběžné zajištění aktuálních údajů v plánech ND, trvalá průběžná aktualizace požadavků na ND a údajů o dodavatelích ND. Za připravenost na řešení krizových stavů přitom odpovídají orgány krizového řízení.

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2024 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru