Česky

Česky

English

menu
zavřít

Krizové situace

Krizové a havarijní plánování

Slouží jako základní dokumenty při řešení mimořádných událostí většího rozsahu, které vyžadují vyhlášení třetího nebo zvláštního stupně poplachu IZS (např. úniky nebezpečných látek většího rozsahu, hromadné dopravní nehody, epidemie, přírodní kalamity, ale i povodně, atd.).

a) Krizový plán ORP Zlín

b) Havarijní plán ORP Zlín

c) Plán činnosti orgánů obce při vzniku mimořádné události

Plán činnosti orgánů obce při mimořádné události je základním dokumentem obecního úřadu pro zabezpečení úkolů a opatření na ochranu životů, zdraví, majetku nebo životního prostředí při vzniku mimořádných událostí.
Orgány obce v souladu s právními předpisy (např. zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů) zajišťují připravenost obce na mimořádné události a podílejí se na provádění záchranných a likvidačních prací a na ochraně obyvatelstva.

Přestože žádný právní předpis orgánům obce zpracování výše uvedeného plánu neukládá, BR ORP Zlín jeho zpracování doporučuje všem obecním úřadům na území ORP Zlín.

Vytvoření plánu není náročné a je efektivním pomocníkem orgánů obce při řešení různých druhů mimořádných událostí. Poskytuje rychlý přehled o možných ohroženích v dané obci, základních opatřeních, silách a prostředcích využitelných při řešení mimořádných událostí a o rozdělení odpovědnosti za plánovaná a plněná opatření.
ORP Zlín připravil možný vzor "Plánu činnosti orgánů obce při vzniku mimořádné události" (s využitím vzoru pro obce JmK). Jeho součástí jsou i metodické pokyny pro jeho zpracování.

Vzor plánu činnosti orgánů obce při vzniku mimořádné události:

Tento vzor Plánu činnosti orgánů obce (odezvy) při vzniku MU doporučujeme starostům obcí ORP Zlín využít. Pro poskytnutí metodické pomoci se zpracováním tohoto plánu kontaktujte janmachula@zlin.eu.

d) Plán krizové připravenosti školského zařízení

Plán krizové připravenosti (dále i "PKP") zpracovává vzdělávací zařízení (viz. zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení, a vyhláška MŠMT č. 281/2001 Sb., kterou se provádí § 9 zákona o krizovém řízení, vše ve znění pozdějších předpisů) v součinnosti s orgány obce, orgány kraje, popř. dalšími orgány určenými podle zvláštních právních předpisů.

PKP slouží k vymezení činnosti a odpovědnosti vzdělávacího zařízení během krizových situací.
Doporučuje se ho zpracovat jak v elektronické, tak i listinné podobě a v pravidelných intervalech jej aktualizovat.
Plán krizové připravenosti se využije v případě vyhlášení krizového stavu (hejtmanem kraje, vládou, Parlamentem ČR), který se jakýmkoli způsobem týká i konkrétního vzdělávacího zařízení. Vzhledem k návaznosti řešení opatření při mimořádných událostech a následně krizových situací bude PKP vzdělávacího zařízení zároveň využitelný i pro případy zvládání běžných mimořádných událostí (událostí menších, lokálních, nedosahujících značného rozsahu či intenzity).

O zahájení činnosti podle PKP rozhodne statutární orgán vzdělávacího zařízení na základě informace poskytnuté starostou obce, starostou obce s rozšířenou působností nebo hejtmanem kraje, popř. příslušnými krizovými štáby.

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2024 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru