Česky

Česky

English

menu
zavřít

Krizové situace

Základní dokumenty a legislativa

Právní normy

Zákon č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení),
Zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky,
Zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů,
Zákon č. 110/1998 Sb., Ústavní zákon o bezpečnosti České republiky, 
Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně,
Zákon č. 585/2004 Sb., o rozsahu branné povinnosti a o vojenských správních úřadech (branný zákon),
Zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky,
Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému,
Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení,
Zákon č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy,
Zákon č. 12/2002 Sb., o státní pomoci při obnově území postiženého živelní nebo jinou pohromou,
Zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti,
Zákon č. 462/2000 Sb., Nařízení vlády k provedení § 27 odst. 8 a § 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon),
Obecně závazné vyhlášky (OZV).

Bezpečnostní strategie ČR

Bezpečnostní strategii České republiky (aktualizovanou) schválila Vláda ČR dne 4. února 2015. Bezpečnostní strategie České republiky je aktualizována zejména s ohledem na celkový vývoj mezinárodní bezpečnostní situace. Nová Bezpečnostní strategie České republiky zohledňuje a popisuje proměny bezpečnostního prostředí od roku 2011, včetně klíčových hrozeb v euroatlantickém prostoru, a klade větší důraz na provázání jednotlivých národních, bilaterálních i multilaterálních nástrojů při prosazování bezpečnostních zájmů ČR.

Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2025 s výhledem do roku 2030

Obranná strategie České Republiky 

Obranná strategie České republiky (ČR) je jedním z řady systémových opatření k posílení zajišťování obranyschopnosti ČR. Určuje způsob naplňování hlavních úkolů ozbrojených sil ČR. Obranná strategie vychází z platných právních předpisů pro zajišťování obrany, zejména z Ústavy ČR, mezinárodních smluv a souvisejících zákonů. Navazuje na Bezpečnostní strategii ČR ze dne 4. února 2015 a bere v úvahu Strategickou koncepci NATO, Globální strategii EU a další relevantní dokumenty národní, mezinárodní a spojenecké.

Terminologický slovník pojmů z oblasti krizového řízení, ochrany obyvatelstva, environmentální bezpečnosti a plánování obrany státu

Terminologický slovník pojmů z oblasti krizového řízení, ochrany obyvatelstva, environmentální bezpečnosti a plánování obrany státu byl schválen dne 7. června 2016 Výborem pro civilní nouzové plánování. Účelem terminologického slovníku je usnadnění orientace v pojmech, které se vyskytují v legislativních normách, dokumentech schválených vládou, Bezpečnostní radou státu, aj., stejně jako snaha o vysvětlení pojmů používaných v dokumentech EU a jiných mezinárodních subjektů a organizací. Terminologický slovník je spojovacím mostem státní správy a soukromé sféry a dále prvky státní správy navzájem. Měl by také napomáhat porozumění a vyjasnění jednotlivých pojmů ve vzájemné komunikaci.

Zásady pro jednotné rozlišování a vymezení preventivních, záchranných, likvidačních a obnovovacích prací

Metodická pomůcka Ministerstva vnitra kterou se doporučují zásady pro jednotné rozlišování a vymezení preventivních, záchranných, likvidačních a obnovovacích (asanačních) prací spojených s předcházením, řešením a odstraněním následků mimořádných událostí.

Přehled vybrané bezpečnostní, havarijní, krizové, požární a související legislativy

V případě nejasností nebo poskytnutí metodické pomoci kontaktujte "oddělení krizového řízení a obrany MMZ", ul. L. Váchy 602, tel. 577 630 670 - 671, 612 e-mail: janmachula@zlin.eu.

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2024 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru