Česky

Česky

English

menu
zavřít

Krizové situace

Základní dokumenty a legislativa

Právní normy

Zákon č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení),
Zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky,
Zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů,
Zákon č. 110/1998 Sb., Ústavní zákon o bezpečnosti České republiky, 
Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně,
Zákon č. 585/2004 Sb., o rozsahu branné povinnosti a o vojenských správních úřadech (branný zákon),
Zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky,
Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému,
Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení,
Zákon č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy,
Zákon č. 12/2002 Sb., o státní pomoci při obnově území postiženého živelní nebo jinou pohromou,
Zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti,
Zákon č. 462/2000 Sb., Nařízení vlády k provedení § 27 odst. 8 a § 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon),
Obecně závazné vyhlášky (OZV).

Bezpečnostní strategie ČR

Bezpečnostní strategii České republiky (aktualizovanou) schválila Vláda ČR v červnu 2023. Dokument reflektuje neustále zhoršující se mezinárodní bezpečnostní prostředí, ruskou válečnou agresi pro Ukrajině. Bezpečnostní strategie poukazuje na to, že vnější hrozby, ale i rizika vyplývající ze změny klimatu bezprostředně dopadají na vnitřní bezpečnost ČR, jejich účinek je přitom násobem překotným vývojem technologií, kybernetického a informačního prostoru, ekonomickými závislostmi. 

Obranná strategie ČR 

Obranná strategie České republiky (ČR) je jedním z řady systémových opatření k posílení zajišťování obranyschopnosti ČR. Určuje způsob naplňování hlavních úkolů ozbrojených sil ČR. Obranná strategie vychází z platných právních předpisů pro zajišťování obrany, zejména z Ústavy ČR, mezinárodních smluv a souvisejících zákonů. Navazuje na Bezpečnostní strategii ČR a bere v úvahu Strategickou koncepci NATO, Globální strategii EU a další relevantní dokumenty národní, mezinárodní a spojenecké.

Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2025 s výhledem do roku 2030

Smyslem Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2025 s výhledem do roku 2030 je vytvoření podmínek pro bezpečný život všech občanů při respektování možností a schopností České republiky. Koncepce představuje nový pohled na ochranu obyvatelstva. Konceptce ochrany obyvatelstva reflektuje probíhající nebo předpokládané vývojové trendy a akceptuje možnost vzniku neočekávaných událostí s významnými dopady na společnost. Na ochranu obyvatelstva je nahlíženo širším pohledem a je chápána jako systém prevence, připravenosti a odezvy vůči mimořádným událostem a krizovým situacím, jehož cílem je ochrana životů, zdraví, majetku a životního prostředí.

Terminologický slovník pojmů z oblasti krizového řízení, ochrany obyvatelstva, environmentální bezpečnosti a plánování obrany státu

Terminologický slovník pojmů z oblasti krizového řízení, ochrany obyvatelstva, environmentální bezpečnosti a plánování obrany státu byl schválen dne 7. června 2016 Výborem pro civilní nouzové plánování. Účelem terminologického slovníku je usnadnění orientace v pojmech, které se vyskytují v legislativních normách, dokumentech schválených vládou, Bezpečnostní radou státu, aj., stejně jako snaha o vysvětlení pojmů používaných v dokumentech EU a jiných mezinárodních subjektů a organizací. Terminologický slovník je spojovacím mostem státní správy a soukromé sféry a dále prvky státní správy navzájem. Měl by také napomáhat porozumění a vyjasnění jednotlivých pojmů ve vzájemné komunikaci.

Zásady pro jednotné rozlišování a vymezení preventivních, záchranných, likvidačních a obnovovacích prací

Metodická pomůcka Ministerstva vnitra kterou se doporučují zásady pro jednotné rozlišování a vymezení preventivních, záchranných, likvidačních a obnovovacích (asanačních) prací spojených s předcházením, řešením a odstraněním následků mimořádných událostí.

Přehled vybrané bezpečnostní, havarijní, krizové, požární a související legislativy

V případě nejasností nebo poskytnutí metodické pomoci kontaktujte "oddělení krizového řízení a obrany MMZ", ul. L. Váchy 602, tel. 577 630 670 - 671, 612 e-mail: janmachula@zlin.eu.

Dokumenty ke stažení ze složky Základní dokumenty a legislativa

Bezpečnostní strategie ČR 2023

6.2MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2025 s výhledem do 2030

0.67MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Obranná strategie ČR 2023

0.75MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2024 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru