Česky

Česky

English

menu
zavřít

Regulace - nové lokality rodinných domů, územní a urbanistické studie

Regulační podmínky pro výstavbu 10 RD v lokalitě Zlín - Mladcová "ulice Fr. Bartoše - vnitroblok"

Záměr výstavby 10 RD v lokalitě Zlín - Mladcová "ulice Fr. Bartoše – vnitroblok" se nachází na pozemcích 560/106, 560/107, 560/108, 560/109, 560/110, 560/111, 560/112, 560/113, 560/114, 560/120, 560/121 k. ú. Mladcová. Tato lokalita je v platném ÚPN města Zlína označena jako Plocha bydleníse stanoveným funkčním typem "Br". (změna do platného ÚPN č. 92E) - individuální bydlení v nízkopodlažních objektech - rodinných domcích, popř. nájemních vilách obklopené soukromou zelení.

Jelikož se jedná o celou novou lokalitu, budou stanoveny tyto společné regulační podmínky:

1. S přihlédnutím k orientaci RD ke světovým stranám, poloze vůči přilehlé obslužné komunikaci a konfiguraci terénu budou jednotlivé objekty RD osazeny tak, aby každý RD měl vytvořen dobré podmínky pro oslunění obytných místností, venkovní pobytové plochy a přirozené výškové osazení do terénu. Obecně musí být dodrženy vzájemné odstupové vzdálenosti jednotlivých domů a to min. 7,0 m, přičemž vzdálenost RD od společných hranic pozemků nebude menší než 3,0 m.

V souladu s Vyhláškou č. 501/2006 Sb. § 22 bude minimální šířka veřejného prostranství, jehož součástí je pozemní komunikace zpřístupňující pozemky RD, 8,0 m (při obousměrném provozu).

Pro lokalitu je vydáno stavební povolení pro základní technickou infrastrukturu.

Polohopis RD na parcelách:

Lokalita je umístěna na okraji zastavěného území, proto zástavba bude rozptýlená s individuálními RD, které budou osazeny do stávající parcelace.

RD č. 01 může být osazen 2,0 m od severní a západní majetkové hranice svého pozemku. Uliční čára bude 4,0 m od jižní majetkové hranice a bude její proměnlivý tvar kopírovat. Bude splněna podmínka, že před garáží nebo garážovým stáním musí být zpevněná plocha, jejíž dimenze umožní odstavení vozidla na pozemku RD mimo veřejné prostranství. Současně musí být respektována trasa inženýrských sítí včetně jejich ochranných pásem. Uliční čára bude vztažena k hlavní hmotě objektu RD.

RD č. 02 - 06 budou mít uliční čáru 4,0 m od západní majetkové hranice, tak aby byla splněna podmínka, že před garáží nebo garážovým stáním musí být zpevněná plocha, jejíž dimenze umožní odstavení vozidla na pozemku RD mimo veřejné prostranství. RD můžou být osazeny 3,0 m od severní majetkové hranice. Současně musí být respektována trasa inženýrských sítí včetně jejich ochranných pásem. Uliční čára bude vztažena k hlavní hmotě objektu RD.

RD č. 07 může být osazen 2,0 m od severní majetkové hranice s pozemkem pro komunikaci a inženýrské sítě a současně 3,0 m od severní majetkové hranice. Uliční čára bude 4,0 m od východní majetkové hranice. Bude splněna podmínka, že před garáží nebo garážovým stáním musí být zpevněná plocha, jejíž dimenze umožní odstavení vozidla na pozemku RD mimo veřejné prostranství. Současně musí být respektována trasa inženýrských sítí včetně jejich ochranných pásem. Uliční čára bude vztažena k hlavní hmotě objektu RD.

RD č. 08 - 10 budou osazeny 3,0 m od severní a min. 2,0 m od západní majetkové hranice svého pozemku, uliční čára bude 4,0 m od východní majetkové hranice. Bude splněna podmínka, že před garáží nebo garážovým stáním musí být zpevněná plocha, jejíž dimenze umožní odstavení vozidla na pozemku RD mimo veřejné prostranství. Současně musí být respektována trasa inženýrských sítí včetně jejich ochranných pásem. Uliční čára bude vztažena k hlavní hmotě objektu RD.

Orientace RD na parcelách:

Všechna RD budou natočena svou hlavní hmotou rovnoběžně s delší částí osy obslužné komunikace. Toto natočení zjednoduší osazení objektů do terénu a umožní větší oslunění v návaznosti na lepší využitelnost přilehlých užitných zahrad.

2. RD mohou mít plochou nebo šikmou střechu. RD s plochou střechou budou maximálně 2 - podlažní, RD se šikmou střechou budou 1 – podlažní s možností půdní vestavby. Šikmé střechy budou sedlové se štíty, bez valeb a polovaleb. Směr delšího hřebene sedlové střechy bude orientován rovnoběžně s obslužnou komunikací. Sklon střechy bude 25° – 35°. Střešní krytina bude skládaná, maloplošná. Barevnost střešní krytiny doporučujeme jednotnou v odstínu šedá antracit.

3. RD mohou být podsklepené, úroveň ± 0,00 prvního nadzemního podlaží bude maximálně přimknuta k upravenému terénu s ohledem na možnosti výškového osazení RD (při dodržení 0,15 m nad upraveným terénem pozemku).

4. Oplocení domů směrem do ulice bude max. výšky 1,2 m, bude situováno na hranici veřejného prostoru. Oplocení nesmí zasahovat do rozhledového pole připojení stavby na pozemní komunikaci. Uliční oplocení bude bez podezdívky nebo na podezdívce o minimální výšce, může zasahovat do hloubky pozemku do úrovně uliční čáry. Jeho řešení bude součástí projektové dokumentace jednotlivých domů. Další oplocení pozemků bude řešeno drátěným pletivem.

5. Součástí všech RD můžou být garážová stání, která budou situovaná v přímé návaznosti na hlavní hmotu objektu RD a s přímým napojením na obslužnou komunikaci.

6. Návrhy jednotlivých RD požadujeme konzultovat v předstihu s ÚHA MMZ. 

Dokumenty ke stažení ze složky Regulační podmínky pro výstavbu 10 RD v lokalitě Zlín - Mladcová -ulice Fr. Bartoše - vnitroblok-

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2024 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru