Česky

Česky

English

menu
zavřít

Regulace - nové lokality rodinných domů, územní a urbanistické studie

Regulační podmínky pro lokalitu Zlín - Mladcová "severozápad"

1.Záměr výstavby RD v lokalitě "Mladcová - severozápad" je v souladu s platným Územním plánem města Zlína. Lokalita je označena Br, tj. bydlení městského charakteru (rodinné domy).

2. Pro lokalitu je vydáno stavební povolení pro základní technickou infrastrukturu.

3. S přihlédnutím k orientaci RD ke světovým stranám, poloze vůči přilehlé obslužné komunikaci a konfiguraci terénu budou jednotlivé objekty RD osazeny tak, aby každý RD měl vytvořen dobré podmínky pro oslunění obytných místností, venkovní pobytové plochy a přirozené výškové osazení do terénu. Obecně musí být dodrženy vzájemné odstupové vzdálenosti jednotlivých domů a to min. 7,0 m.


Polohopis RD na parcelách:

RD č. 8-12, 19-22, 29-31 mohou být osazeny 3,5 m od severní a východní majetkové hranice svého pozemku, uliční čára bude 6,0 m od okraje vozovky přilehlé obslužné komunikace. Současně musí být respektována trasa inženýrských sítí včetně jejich ochranných pásem.

RD č. 2-5, 14-16, 25-26 budou mít uliční čáru 6,0 m od okraje vozovky přilehlé obslužné komunikace, tak aby byla splněna podmínka, že před garáží musí být zpevněná plocha, jejíž dimenze umožní odstavení vozidla mimo komunikaci - minimálně 6,0 m. Současně musí být respektována trasa inženýrských sítí včetně jejich ochranných pásem.

RD č. 6, 7, 17, 18, 27, 28 jsou na tak atypických parcelách, že jejich regulační podmínky budou stanoveny individuálně. Mohou být osazeny min 2,0 m od východní majetkové hranice pozemků.

RD č. 1, 13 budou v atypičnosti svých pozemků regulovány individuálně.

RD č. 3, 10, 14 mohou být osazeny min. 4,0 m od východní majetkové hranice s podmínkou, že před případnou garáží musí být zpevněná plocha, jejíž dimenze umožní odstavení vozidla mimo komunikaci - minimálně 6,0 m. Současně musí být respektována trasa inženýrských sítí včetně jejich ochranných pásem.

RD č. 23, 24 budou osazeny 4,0 m o východní majetkové hranice s podmínkou, že před garáží musí být zpevněná plocha, jejíž dimenze umožní odstavení vozidla mimo komunikaci - minimálně 6,0 m. Současně musí být respektována trasa inženýrských sítí včetně jejich ochranných pásem a to nejen podél páteřní obslužné komunikace, ale i v ploše pozemku.


Orientace RD na parcelách:

RD č. 1-6 budou osazeny svou hlavní hmotou kolmo k obslužné komunikaci.

RD č. 7-28 budou osazeny svou hlavní hmotou rovnoběžně s východní majetkovou hranicí parcely č. 10. Toto natočení umožní větší oslunění vůči jihozápadní expozici v lokalitě a zjednoduší osazení objektů do terénu.

RD č. 29 bude osazen svou hlavní hmotou rovnoběžně s východní majetkovou hranicí jeho pozemku.

RD č. 30-31 budou osazeny svou hlavní hmotou rovnoběžně s východní majetkovou hranicí parcely č. 30. Toto řešení umožní lepší využitelnost atypických pozemků vůči zastavěné ploše RD.

4. RD mohou mít plochou nebo šikmou střechu. RD s plochou střechou budou maximálně 2 - podlažní, RD se šikmou střechou budou 1 – podlažní s možností půdní vestavby. Směr delšího hřebene bude orientován ve směru (jih – sever) středové obslužné páteřní komunikace, sklon střechy bude 25° – 35°. Šikmé sřechy budou sedlové se štíty, bez valeb a polovaleb. Střešní krytina bude skládaná, maloplošná. Barevnost střešní krytiny doporučujeme jednotnou v odstínu šedá antracit.

5. RD mohou být podsklepené, úroveň ± 0,0 prvního nadzemního podlaží bude maximálně přimknuta k upravenému terénu s ohledem na možnosti výškového osazení RD (při dodržení 150 mm nad upraveným terénem pozemku).

6. Oplocení domů směrem do ulice bude max. výšky 1,20 m, bude situováno od okraje vozovky tak, aby koridor s inženýrskými sítěmi byl přístupný z veřejného prostoru. Oplocení nesmí zasahovat do rozhledového pole připojení stavby na pozemní komunikaci. Uliční oplocení bude na podezdívce o minimální výšce, může zasahovat do hloubky pozemku do úrovně stavební čáry. Jeho řešení bude sou-částí projektové dokumentace jednotlivých domů. Další oplocení pozemků bude řešeno drátěným pletivem.

7. Součástí všech RD budou garážová stání situované v přímé návaznosti na obslužnou komunikaci.


8. Návrh jednotlivých RD požadujeme konzultovat v předstihu s ÚHA MMZ. 

Dokumenty ke stažení ze složky Regulační podmínky pro lokalitu Zlín - Mladcová -severozápad-

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2024 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru