Česky

Česky

English

menu
zavřít

Regulace - nové lokality rodinných domů, územní a urbanistické studie

Regulační podmínky pro výstavbu rodinných domů Příluky - Padělky, II etapa, Zlín

  • podle platného Územního plánu města Zlína je lokalita součástí funkční plochy Br/2i - individuální bydlení v nízkopodlažních objektech - rodinných domcích, popř. nájemních vilách obklopených soukromou zelení není zde dovoleno provádět výstavbu nových objektů vyšších než dvě nadzemní podlaží
  • v souladu s Vyhláškou č. 501/2006 Sb. § 22 bude nejmenší šířka veřejného prostranství, jehož součástí je pozemní komunikace zpřístupňující pozemky RD, 8,0 m. V této ploše nelze umístit individuální parkovací plochu ani oplocení
  • s přihlédnutím k orientaci RD ke světovým stranám, poloze vůči přilehlým obslužným komunikacím a konfiguraci terénu budou jednotlivé objekty RD osazeny tak, aby každý RD měl vytvořen dobré podmínky pro oslunění obytných místností, venkovní pobytové plochy a přirozené výškové osazení do terénu. Obecně musí být dodrženy vzájemné odstupové vzdálenosti jednotlivých domů a to min. 7,0 m, přičemž vzdálenost RD od společných hranic pozemků nebude menší než 3,5 m
  • všechna RD budou svou hlavní hmotou rovnoběžná s uliční majetkovou hranicí a budou umístěna tak, aby došlo k optimalizaci osazení v návaznosti na konfiguraci terénu, oslunění a lepší využitelnost přilehlých užitných zahrad
  • všechna RD budou mít uliční čáru 5 m od uliční majetkové hranice tak, aby byla splněna podmínka, že před garáží, která bude součástí hlavní hmoty RD, musí být zpevněná plocha, jejíž min. hloubka 6,0 m umožní odstavení vozidla na pozemku RD mimo veřejné prostranství. Součástí všech RD mohou být garážová stání, která budou situovaná v přímé návaznosti na hlavní hmotu objektu RD s přímým napojením na obslužnou komunikaci, ne tedy v hloubce parcely, v úrovni užitných zahrad RD. Uliční čára bude vztažena k hlavní hmotě objektu RD
  • RD na p. č. 1089/196 – 8; 1089/209 – 13 a 1089/273 – 80 k. ú. Příluky u Zlína jsou na tak atypických parcelách, že jejich regulační podmínky budou stanoveny individuálně,
  • RD mohou být podsklepené, úroveň ± 0,00 prvního nadzemního podlaží bude maximálně přimknuta k upravenému terénu s ohledem na možnosti výškového osazení RD (při dodržení 0,15 m nad upraveným terénem pozemku)
  • oplocení pozemků RD směrem do ulice bude výšky 1,2 m a bude situováno na hranici veřejného prostoru. Oplocení nesmí zasahovat do rozhledového pole připojení stavby na pozemní komunikaci. Uliční oplocení bude bez podezdívky nebo na podezdívce o minimální výšce. Může zasahovat do hloubky pozemku do úrovně uliční čáry. Jeho řešení bude součástí projektové dokumentace jednotlivých domů. Další oplocení pozemků bude řešeno drátěným pletivem do max. výšky 1,5 m

Návrhy jednotlivých RD požadujeme konzultovat v předstihu s ÚHA MMZ.

Součástí těchto regulačních podmínek je viz. níže příloha autora urbanistického řešení lokality. 

Dokumenty ke stažení ze složky Regulační podmínky pro výstavbu rodinných domů Příluky - Padělky, II etapa, Zlín

Příloha autora urbanistického řešení lokality

0.81MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2024 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru