Česky

Česky

English

menu
zavřít

Regulace - nové lokality rodinných domů, územní a urbanistické studie

Lokalita "Mladcová - západ I"

1. Záměr výstavby RD v lokalitě "Mladcová – západ I" je v souladu s Územním plánem města Zlína. Lokalita je v ÚPN Zlína označena Br/in, tj. bydlení městského charakteru (rodinné domy).

2. Pro lokalitu je vydáno stavební povolení pro základní technickou vybavenost.

3. Parcely č. 1 – 15 mají tvar blížící se čtverci, s přihlédnutím k orientaci RD ke světovým stranám, poloze vůči přilehlé obslužné komunikaci a konfiguraci terénu budou jednotlivé objekty RD osazeny tak, aby každý RD měl vytvořeny dobré podmínky pro oslunění obytných místností, venkovní pobytové plochy a přirozené výškové osazení do terénu. Optimální jsou RD o menším rozponu, tvaru "L". Obecně musí být dodrženy vzájemné odstupové vzdálenosti jednotlivých domů min. 7,0 m.
RD č. 4, 5 a č. 10, 11 mohou být osazeny 3,5 m od severní hranice svého pozemku, uliční čára bude 6,0 m od okraje vozovky přilehlé obslužné komunikace.
RD č. 9, 10 a č. 14, 15 mohou mít uliční čáru 4,0 m od okraje vozovky přilehlé obslužné komunikace s podmínkou, že před garáží musí být zpevněná plocha, jejíž dimenze umožní odstavení vozidla mimo komunikaci - minimálně 6,0 m. Současně musí být respektována trasa inženýrských sítí včetně jejich ochranných pásem.
RD č. 6, 7 a č. 12, 13 jsou na tak atypických parcelách, že jejich regulační podmínky budou stanoveny individuálně. Mohou být osazeny 2,0 m od východní hranice pozemků, vzájemný odstup mezi RD č. 6, 7 a mezi RD č. 12, 13 může být min. 4,0 m, pokud v žádné z protilehlých částí stěn nebudou okna obytných místností. Zvláště na těchto parcelách doporučujeme malorozponové objekty RD.

4. Parcely č. 16 – 23 budou mít uliční čáru 6,0 m od okraje přilehlé pěší komunikace. Musí být dodrženy vzájemné odstupové vzdálenosti jednotlivých domů min. 7,0 m, přičemž každý ze sousedících RD bude 3,5 m od společné pozemkové hranice.

5. RD mohou mít plochou nebo šikmou střechu. RD s plochou střechou mohou být maximálně 2 - podlažní, RD se šikmou střechou 1 – podlažní s možností půdní vestavby. RD č. 1 – 15 budou mít hřeben stanoven individuálně, střechy RD č. 16 – 23 budou mít delší hřeben orientován rovnoběžně s obslužnou komunikací, sklon střechy 25° – 35°. Šikmé střechy budou sedlové se štíty, bez valeb a polovaleb. Střešní krytina bude skládaná. Barevnost střešní krytiny doporučujeme jednotnou v odstínu šedá antracit.

6. RD mohou být podsklepené, úroveň ± 0,000 prvního nadzemního podlaží bude maximálně přimknuta k upravenému terénu s ohledem na možnosti výškového osazení RD (při dodržení 150 mm nad upraveným terénem pozemku).

7. Oplocení domů směrem do ulice bude max. výšky 1,20 m, bude situováno od okraje vozovky tak, aby koridor s inženýrskými sítěmi byl přístupný z veřejného prostoru. Oplocení nesmí zasahovat do rozhledového pole připojení stavby na pozemní komunikaci. Uliční oplocení bude dřevěné na podezdívce o minimální výšce, může zasahovat do hloubky pozemku do úrovně stavební čáry. Jeho řešení bude součástí projektové dokumentace jednotlivých domů. Další oplocení pozemků bude řešeno drátěným pletivem.

8. Návrh jednotlivých RD požadujeme konzultovat v předstihu s ÚHA MMZ. 

Dokumenty ke stažení ze složky Lokalita -Mladcová - západ I-

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2024 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru