Česky

Česky

English

menu
zavřít

Regulace - nové lokality rodinných domů, územní a urbanistické studie

Lokalita Mladcová - západ II

Regulační podmínky pro lokalitu "Mladcová – západ II" jsou principiálně shodné s regulacemi vydanými pro lokalitu "Mladcová – západ".

Podle platného Územního plánu města Zlína je lokalita součástí funkční plochy Br/2i - individuální bydlení v nízkopodlažních objektech - rodinných domcích, popř. nájemních vilách obklopené soukromou zelení, není dovoleno zde provádět výstavbu nových objektů vyšších než dvě nadzemní podlaží s velikostí průměrné parcely včetně venkovního prostoru 650 m2. V souladu s Vyhláškou č. 501/2006 Sb. § 22 bude minimální šířka veřejného prostranství, jehož součástí je pozemní komunikace zpřístupňující pozemky RD, 8,0 m (při obousměrném provozu).

Pro lokalitu bylo vydáno územní rozhodnutí pro základní technickou vybavenost.

1. Lokalita je na okraji zastavěného území, proto zástavba bude rozptýlená s individuálními RD.

2. Parcely č. 24 – 35 mají tvar blížící se čtverci, s přihlédnutím k orientaci RD ke světovým stranám, poloze vůči přilehlé obslužné komunikaci konfiguraci terénu budou jednotlivé objekty RD osazeny tak, aby každý RD měl vytvořeny dobré podmínky pro oslunění obytných místností, venkovní pobytové plochy a přirozené výškové osazení do terénu. Optimální jsou RD o menším rozponu, tvaru "L". Obecně musí být dodrženy vzájemné odstupové vzdálenosti jednotlivých domů min. 7,0 m.
Uliční čára RD na pozemcích č. 24 - 26 a č. 30 - 32 bude 6,0 m od majetkové hranice pozemku.
RD na pozemcích č. 27 - 29 a č. 33 - 35 budou mít uliční čáru 4,0 m od majetkové hranice pozemku s podmínkou, že před garáží, resp. garážovým stáním musí být zpevněná plocha, jejíž dimenze umožní odstavení vozidla na pozemku RD mimo veřejné prostranství.

3. RD na pozemcích č. 36 – 41 budou mít uliční čáru 6,0 m od majetkové hranice pozemku. Musí být dodrženy vzájemné odstupové vzdálenosti jednotlivých domů min. 7,0 m, přičemž každý ze sousedících RD bude 3,5 m od společné pozemkové hranice. Uliční čára RD na všech pozemcích se vztahuje k hlavní hmotě objektu RD.

4. RD mohou mít plochou nebo šikmou střechu. RD s plochou střechou mohou být maximálně 2 - podlažní, RD se šikmou střechou 1 – podlažní s možností půdní vestavby. RD na pozemcích č. 24 – 35 budou mít hřeben stanoven individuálně, střechy RD č. 36 – 41 budou mít delší hřeben orientován rovnoběžně s obslužnou komunikací, sklon střechy bude 25° – 35°. Šikmé střechy budou sedlové se štíty, bez valeb a polovaleb. Střešní krytina bude skládaná. Barevnost střešní krytiny doporučujeme jednotnou v odstínu šedá antracit. Objekty RD se stejným typem střechy (plochá nebo šikmá) budou tvořit ucelené enklávy.

5. RD mohou být podsklepené, úroveň ± 0,000 prvního nadzemního podlaží bude maximálně přimknuta k upravenému terénu s ohledem na možnosti výškového osazení RD (při dodržení 150 mm nad upraveným terénem pozemku).

6. Oplocení domů směrem do ulice bude max. výšky 1,20 m, bude situováno na hranici veřejného prostoru. Oplocení nesmí zasahovat do rozhledového pole připojení stavby na pozemní komunikaci. Uliční oplocení bude bez podezdívky nebo na podezdívce o minimální výšce, může zasahovat do hloubky pozemku do úrovně uliční čáry. Jeho řešení bude součástí projektové dokumentace jednotlivých domů. Další oplocení pozemků bude řešeno drátěným pletivem.

7. Návrh jednotlivých RD požadujeme s námi v předstihu konzultovat. 

Dokumenty ke stažení ze složky Lokalita Mladcová - západ II

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2024 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru