Česky

Česky

English

menu
zavřít

Regulace - nové lokality rodinných domů, územní a urbanistické studie

Regulační podmínky pro výstavbu 52 rodinných domů Zlín - Kudlov - lokalita "U dálnice"

Záměr výstavby, včetně nájezdů do území a dopravní obslužnosti 52 RD v lokalitě Zlín - Kudlov "U dálnice" se nachází na pozemcích 40/2, 1541, 302/3, 304/1, 300/2, 300/3, 300/4, 300/5, 300/6, 300/7, 300/8, 300/9, 300/10 k. ú. Kudlov. Tato lokalita je v platném ÚPN města Zlína označena jako Plocha bydlení se stanoveným funkčním typem Br/2i - individuální bydlení v nízkopodlažních objektech - rodinných domcích, popř. nájemních vilách obklopených soukromou zelení není zde dovoleno provádět výstavbu nových objektů vyšších než dvě nadzemní podlaží.

Jelikož se jedná o celou novou lokalitu, budou stanoveny tyto společné regulační podmínky:

S přihlédnutím k orientaci RD ke světovým stranám, poloze vůči přilehlým obslužným komunikacím a konfiguraci terénu budou jednotlivé objekty RD osazeny tak, aby každý RD měl vytvořen dobré podmínky pro oslunění obytných místností, venkovní pobytové plochy a přirozené výškové osazení do terénu. Obecně musí být dodrženy vzájemné odstupové vzdálenosti jednotlivých domů a to min. 7,0 m, přičemž vzdálenost RD od společných hranic pozemků nebude menší než 3,5 m.

V souladu s Vyhláškou č. 501/2006 Sb. § 22 bude nejmenší šířka veřejného prostranství, jehož součástí je pozemní komunikace zpřístupňující pozemek RD, 8,0 m. V této ploše nelze umístit ani oplocení.

Polohopis RD na parcelách:

Jelikož je lokalita umístěna na okraji zastavěného území, bude zástavba rozptýlená, s individuálními RD, které budou umístěny do předložené parcelace.

Všechny RD budou mít uliční čáru 5,0 m od uliční majetkové hranice tak, aby byla splněna podmínka, že na pozemku v přímé návaznosti na hlavní hmotu RD s přímým napojením na obslužnou komunikaci bude umístěna zpevněná plocha jejíž dimenze umožní odstavení vozidla mimo veřejné prostranství. Součástí všech RD můžou být garážová stání, která budou opět situovaná v přímé návaznosti na hlavní hmotu objektu RD s přímým napojením na obslužnou komunikaci, ne tedy v hloubce parcely, v úrovni užitných zahrad RD.

RD budou osazeny min. 3,5 m od sousedních majetkových hranic. Uliční čára bude vztažena k hlavní hmotě objektu RD.

Ve východní části lokality bude ponechána plocha veřejného prostranství pro umístění hřiště a volnočasových aktivit o velikosti cca 300 m2.

Orientace RD na parcelách:

Všechna RD budou svou hlavní hmotou rovnoběžná s uliční majetkovou hranicí a budou umístěna tak, aby došlo k optimalizaci osazení v návaznosti na konfiguraci terénu, oslunění a lepší využitelnost přilehlých užitných zahrad.

RD mohou mít plochou nebo šikmou střechu. RD s plochou střechou budou maximálně 2 - podlažní, RD se šikmou střechou budou 1 – podlažní s možností půdní vestavby. Šikmé střechy budou sedlové se štíty, bez valeb a polovaleb. Směr delšího hřebene sedlové střechy bude orientován rovnoběžně s obslužnou komunikací. Sklon střechy bude 25° – 35°. Střešní krytina bude skládaná, maloplošná. Barevnost střešní krytiny doporučujeme jednotnou v odstínu šedá antracit.

RD mohou být podsklepené, úroveň ± 0,00 prvního nadzemního podlaží bude maximálně přimknuta k upravenému terénu s ohledem na možnosti výškového osazení RD (při dodržení 0,15 m nad upraveným terénem pozemku).

Oplocení domů směrem do ulice bude výšky 1,2 m a bude situováno na hranici veřejného prostoru. Oplocení nesmí zasahovat do rozhledového pole připojení stavby na pozemní komunikaci. Uliční oplocení bude bez podezdívky nebo na podezdívce o minimální výšce, může zasahovat do hloubky pozemku do úrovně uliční čáry. Jeho řešení bude součástí projektové dokumentace jednotlivých domů. Další oplocení pozemků bude řešeno drátěným pletivem do max. výšky 1,5 m.

K ucelenému prostorovému vnímání soliterních RD doporučujeme, aby jednotlivé ulice, dle předložené situace, byly vybudovány buď to z RD zakončených sedlovou a nebo z RD zakončených plochou střechou.

Návrhy jednotlivých RD požadujeme konzultovat v předstihu s ÚHA MMZ. 

Dokumenty ke stažení ze složky Regulační podmínky pro výstavbu 52 rodinných domů Zlín - Kudlov - lokalita -U dálnice-

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2024 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru