Česky

Česky

English

menu
zavřít

Regulace - nové lokality rodinných domů, územní a urbanistické studie

Regulační podmínky pro výstavbu rodinných domů Příluky - Padělky, I. etapa, Zlín

Pro lokalitu je zpracována architektonicko-urbanistická studie, ve které je území lokality zónováno podle typu objektů RD (typ A – E) do 5-ti ucelených enkláv. Terénní reliéf lokality Příluky – Padělky je výrazně svažitý. Studie řeší zástavbu s ohledem na terénní podmínky a s ohledem na atraktivní výhledy z jednotlivých objektů RD jednak formou kompaktních ulic trasovaných po vrstevnici, jednak formou ulic trasovaných po spádnici s rozvolněnou zástavbou. Lokalita je řešena se zřetelně vymezenými prostory ulic s jasně definovanými objemy RD, veřejnými prostranstvími, střídáním kompaktní a rozvolněné zástavby v jasně čitelném rytmizování. Lokalita jako celek vykazuje nadstandardní hustotu obyvatel, využití území je vysoce efektivní při zachování kvality urbanismu i architektury.
Pro všechny RD v lokalitě je architektonicko-urbanistickou studií stanovena uliční čára k hlavní hmotě objektu RD, počet nadzemních podlaží s určením podlažnosti směrem do ulice, úroveň ± 0,000 m prvního nadzemního podlaží, typ oplocení se specifikací uličního oplocení, limity pro terénní úpravy a zpevněné plochy. Typ zastřešení je určen následovně:
1. Typ A – rodinný dvojdům bude mít plochou střechu,
2. Typ B – rodinný řadový dům bude mít plochou střechu,
3. Typ C – rodinný řadový dům bude mít plochou střechu,
4. Typ D – solitérní rodinný dům bude mít plochou střechu,
5. Typ E - solitérní rodinný dům bude mít plochou střechu.

Upřesňující podmínky pro atypické objemové řešení pro RD E03 - E10 musí být stanoveny v předstihu konzultací s ÚHA MMZ.
Typy A – C jsou řešeny objemovou studií a jejich architektonické řešení bude respektováno. Typy D + E mají stanoveny základní regulace, konkrétní řešení jednotlivých RD bude s ÚHA v rozpracovanosti konzultováno.
Zdůrazňujeme, že dodržování regulačních podmínek daných architektonicko-urbanistickou studií bude bezpodmínečně vyžadováno. Lokalita je na pohledově exponovaném území a bezvýhradné respektování regulací je základním předpokladem vzniku kvalitního bydlení v nově utvářeném městském prostředí.

Dokumenty ke stažení ze složky Regulační podmínky pro výstavbu rodinných domů Příluky - Padělky, I. etapa, Zlín

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2024 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru