Česky

Česky

English

menu
zavřít

Integrovaný plán rozvoje území Zlín pro období 2014 - 2020

Implementační struktura

Nositel IPRÚ, statutární město Zlín v roli vedoucího partnera, je odpovědný za:

 • naplňování principu partnerství,
 • koordinaci aktivit místních aktérů v daném území,
 • přípravu integrované strategie,
 • výběr vhodných projektů pro plnění cílů IPRÚ (prostřednictvím Řídícího výboru),
 • monitorování a reporting stavu plnění IPRÚ, plnění strategie jako celku a plnění jejich schválených cílových hodnot (které vznikají agregací hodnot realizovaných projektů).

Statutární orgány nositele

 • schvalují integrovanou strategii, změny prioritních oblastí a specifických cílů strategie, změny rozpočtu specifických cílů a opatření, změny indikátorů a přijímají některá další rozhodnutí související se zajištěním implementace IPRÚ (vyhlašování výzev nositele integrovaného nástroje aj.).

Řídící výbor IPRÚ

 • nezávislá platforma bez právní subjektivity mimo správní strukturu jádrového města v roli nositele integrovaného nástroje,
 • počet členů a složení upravuje statut výboru, pravidla jednání jednací řád,
 • zasedání výboru se koná minimálně 2 x ročně na základě podnětu předsedy Řídícího výboru,
 • zajišťuje řádný průběh realizace strategie,
 • vydává doporučení orgánům samospráv a statutárním orgánům zapojených partnerů,
 • předsedou výboru je zástupce nositele, kterého pravomocně deleguje nositel integrovaného nástroje,
 • jednání se účastní manažer, ovšem bez hlasovacího práva,
 • alespoň jeden člen výboru musí být členem Regionální stálé konference, aby byla zajištěna vzájemná komunikace,
 • doporučuje zařazení integrovaného projektu do integrované strategie.

Manažer IPRÚ

 • je odpovědný nositeli integrovaného nástroje za každodenní řízení a koordinaci realizace strategie,
 • je odpovědný za komunikaci s žadateli/příjemci, řídícími orgány programů ESI fondů a s veřejností a spolupráci s Řídícím výborem,
 • vykonává činnosti spojené s administraci integrované strategie a projektů vybraných k realizaci prostřednictvím MS2014+,
 • monitoruje průběh realizace projektů (nositelé projektů informují manažera),
 • v pravidelných intervalech předává informace z monitorování Řídícímu výboru,
 • předkládá projekty navržené potenciálními žadateli k zařazení do IPRÚ k posouzení Řídícímu výboru.

Asistent manažera

 • je součinný s manažerem IPRÚ ve věci řízení IPRÚ a zajišťování administrativních záležitostí (administruje monitorovací zprávy, administruje výzvy nositele integrovaného nástroje, komunikuje s příjemci / žadateli integrovaných projektů a v případě potřeby podněcuje absorpční kapacitu),
 • vyhodnocuje pokrok v realizaci IPRÚ a naplňování jeho cílů/indikátorů/finančního plánu,
 • zajišťuje publicitu a public relations pro IPRÚ.

Tematický koordinátor

 • je odpovědný manažerovi IPRÚ za slaďování spolupráce subjektů v území souvisejících s daným tématem (potenciálních žadatelů koncentrujících se v pracovních skupinách),
 • podílí se na vytváření partnerství mezi subjekty v rámci jednotlivých témat řešených IPRÚ a může s potenciálními žadateli konzultovat rozsah a obsahové zaměření projektového záměru tak, aby byl v co největším souladu s integrovanou strategií,
 • průběžně předává informace manažerovi IPRÚ.

Pracovní skupina IPRÚ

 • koncentrují se zde individuální předkladatelé projektových záměrů a případně další členové z řad odborníků,
 • spoluvytváří komplexní projektovou fiši složenou z několika integrovaných projektů (soubor projektových záměrů), které povedou k naplnění daného opatření vč. příslušných monitorovacích indikátorů,
 • kompletní projektovou fiši (soubor projektových záměrů) předkládá prostřednictvím manažera IPRÚ Řídícímu výboru, kterému zároveň může předkládat návrhy a doporučení na změny parametrů IPRÚ.

Realizátor konkrétního projektu

 • odpovídá za řádné plnění schváleného integrovaného projektu v souladu s cíli a opatřeními integrované strategie a v souladu s podmínkami příslušného operačního programu,
 • spolupracuje s nositelem integrované strategie, včasně předává informace a další podklady manažerovi IPRÚ, týkající se jim předkládaného a realizovaného integrovaného projektu,
 • poskytuje podporu nositeli integrovaného nástroje při zpracování hodnotících zpráv,
 • odpovídá za udržitelnost jim realizovaného integrovaného projektu,
 • plní Podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace. 

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2024 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru