Česky

Česky

English

menu
zavřít

Integrovaný plán rozvoje území Zlín pro období 2014 - 2020

Základní informace IPRÚ 2014-2020

Východiska

Politika hospodářské a sociální soudržnosti EU pro programové období 2014-2020 nově zavádí tzv. územní dimenzi. Jejím důležitým aspektem je vzájemná koordinace aktivit různých aktérů v daném území za účelem dosažení synergických efektů. Hlavním východiskem pro konkrétní řešení územní dimenze a uplatnění příslušných nástrojů je Strategie regionálního rozvoje ČR 2014-2020 (dále jen SRR), schválená usnesením vlády ČR č. 344 ze dne 15. května 2013. SRR klasifikuje regiony do kategorií podle rozvojového potenciálu a zavádí pro ně příslušné typy integrovaných strategií ve vazbě na územní dimenzi. Statutární město Zlín je zde zařazeno do kategorie "Regionální sídelní aglomerace", a z tohoto titulu je nositelem Integrovaného plánu rozvoje území.

Co je Integrovaný plán rozvoje území?

Integrovaný plán rozvoje území (dále jen „IPRÚ“) je účelovým strategickým nástrojem, který analyzuje vymezené území, popisuje jeho konkrétní problémy a potřeby a stanovuje cíle a priority, které budou naplněny realizací konkrétních, vzájemně provázaných projektů. IPRÚ je dokumentem výrazně zaměřeným na dosažení konkrétních výsledků.

IPRÚ reflektuje strategické dokumenty vyšších úrovní (krajů, ČR, EU), a provazuje je s cíli a prioritami podporovanými kohezní politikou v období 2014-2020 za účelem zajištění spolufinancování z fondů EU. Současně IPRÚ vychází ze schválených strategických dokumentů nositele IPRÚ a zapojených obcí.

Územní vymezení IPRÚ přesahuje administrativní hranice města Zlína a odvíjí se z prokazatelných funkčních vazeb v aglomeraci.

Financování IPRÚ je postaveno na fondech EU a je doplněno o financování ze zdrojů nositele (tj. města), partnerů a z národních zdrojů. Financování IPRÚ je navázáno na několik operačních programů programového období 2014–2020, což umožnilo městu Zlín rezervovat v příslušných dotačních programech poměrně výraznou finanční částku na realizaci cílů výsledného IPRÚ.

Obdobně jako v předchozím programovém období, avšak ještě s větší intenzitou, se v rámci integrovaných přístupů uplatňuje princip partnerství, tedy zapojení všech relevantních aktérů do strategického plánování, řízení a realizace. Postup přípravy IPRÚ byl upraven řadou nařízení a metodik.

Jaké je územní vymezení IPRÚ?

Vymezení území IPRÚ bylo provedeno na základě analýzy, která zahrnovala identifikaci přesahu problémových a rozvojových oblastí za administrativní hranici města Zlína, zohlednění funkčních aglomeračních vazeb, strategických dokumentů a probíhající spolupráci municipalit v území. Toto území zahrnuje níže uvedených 11 měst a obcí, má téměř 107 tis. obyvatel a rozlohu 21 km2.

Města a obce, zahrnuté v území IPRÚ:

 • Město Zlín
 • Město Otrokovice
 • Obec Březnice
 • Město Fryšták
 • Obec Hvozdná
 • Obec Lípa
 • Obec Lukov
 • Obec Ostrata
 • Obec Tečovice
 • Obec Veselá
 • Obec Želechovice nad Dřevnicí

Dokumenty ke stažení ze složky Základní informace

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2024 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru