Česky

Česky

English

menu
zavřít

Integrovaný plán rozvoje území Zlín pro období 2014 - 2020

Postup přípravy IPRÚ

Chronologický postup dosavadní přípravy IPRÚ Zlín v hlavních bodech:

Leden - duben 2014

 • rozhodnutí o zahájení přípravy,
 • předložení žádosti o dotaci na MMR a její schválení,
 • zpracování plánu přípravy,
 • sestavení projektového týmu
 • ustavení Přípravného výboru IPRÚ, jmenování tajemníka a manažera
 • výběr zpracovatele
 • další přípravné činnosti

Květen - červen 2014

 • vymezení území IPRÚ
 • zahájena jednání se městy a obcemi v území IPRÚ
 • zpracování analytické části
 • výběr prioritních oblastí, na které bude zaměřena strategie IPRÚ

Červenec - srpen 2014

 • zveřejnění výzvy k zapojení partnerů
 • sestavení pracovních skupin a jejich činnost
 • zpracování návrhové (strategické) části
 • zpracování zásobníku projektů IPRÚ
 • schválení konceptu IPRÚ Přípravným výborem
 • projednání a schválení konceptu IPRÚ v Radě města Zlína
 • zveřejnění konceptu IPRÚ k připomínkování

Výsledkem dosavadní činnost byl takzvaný koncept integrovaného plánu, který obsahoval úvodní informace, analytickou část, strategickou část a některé přílohy. Koncept byl zpracován za situace, kdy:

 • nebyl znám maximálně možný finanční rozsah IPRÚ,
 • nebyly známy alokace na IPRÚ v relevantních operačních programech,
 • nebyly schváleny finální verze relevantních operačních programů,
 • pracovní verze některých operačních programů nebyly dostatečné konkrétní, aby bylo možno posoudit financovatelnost některých navržených opatření a aktivit.

Z těchto důvodů byl zpracovaný koncept strategie IPRÚ Zlín pojat šířeji na základě identifikovaných potřeb, její zúžení bylo předmětem dalšího postupu.

Září 2014 – únor 2015

 • veřejné připomínkování konceptu IPRÚ
 • zahájení procesu SEA – zjišťovací řízení se závěrem: strategie musí být posouzena
 • neformální jednání se zástupci řídících orgánů operačních programů, konzultace s experty
 • prezentace konceptu IPRÚ na seminářích a konferencích

Březen – červen 2015

 • jednání pracovních skupin a přípravného výboru
 • otevření výzvy k zapojení partnerů do přípravy IPRÚ
 • aktualizace zásobníku projektů IPRÚ
 • jednání o vyčlenění alokací pro IPRÚ v operačních programech
 • zahájení prací na úpravě strategické části IPRÚ ve vazbě na vyčleněné alokace a schválené operační programy

Červenec – říjen 2015

 • aktualizace analytické části
 • upřesnění strategické části IPRÚ ve vazbě na vyčleněné alokace a schválené operační programy
 • zpracování a předložení Vyhodnocení návrhu koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví v rámci řízení SEA
 • veřejné projednání v rámci řízení SEA (8. 9. 2015)
 • vydání Souhlasného stanoviska k návrhu koncepce v rámci řízení SEA (14. 10. 2015)
 • zahájení prací na implementační části strategie
 • neformální projednání IPRÚ s řídícími orgány operačních programů
 • představení IPRÚ na jednání Regionální stále konference (21. 10. 2015)
 • dojednání finančních alokací pro IPRÚ v operačních programech

Listopad 2015 - únor 2016

 • jednání s řídícími orgány operačních programů o nastavení monitorovacích indikátorů IPRÚ
 • výzva MMR na předkládání IPRÚ vyhlášena 26. 11. 2015
 • zpracování předfinální verze IPRÚ
 • projednání předfinální verze IPRÚ v Přípravném výboru
 • schválení IPRÚ na jednání Zastupitelstva města Zlína dne 10. 12. 2015 (primátor pověřen dopracováním IPRÚ do souladu s podmínkami výzvy)
 • dopracování IPRÚ po formální stránce
 • vytvoření loga IPRÚ
 • předložena žádost o podporu strategie IPRÚ dne 26. 2. 2016 na Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

 Březen – září 2016

 • proběhla kontrola formálních náležitosí a přijatelnosti žádosti předloženého IPRÚ – bez připomínek
 • proběhlo věcné hodnocení žádosti předloženého IPRÚ – strategie vrácena k zapracování připomínek řídících orgánů operačních programů
 • žádost o podporu strategie IPRÚ opětovně předložena na Ministerstvo pro místní rozvoj ČR dne 18. 7. 2016
 • předložená žádost o podporu strategie IPRÚ splnila podmínky formálního i věcného hodnocení (16. 8. 2016)
 • strategie IPRÚ akceptována řídicími orgány operačních programů

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2024 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru