Česky

Česky

English

menu
zavřít

Integrovaný plán rozvoje území Zlín pro období 2014 - 2020

Řídicí výbor IPRÚ

Nositel IPRÚ, statutární město Zlín v roli vedoucího partnera, je odpovědný za:

 • naplňování principu partnerství,
 • koordinaci aktivit místních aktérů v daném území,
 • přípravu integrované strategie,
 • výběr vhodných projektů pro plnění cílů IPRÚ (prostřednictvím Řídícího výboru),
 • monitorování a reporting stavu plnění IPRÚ, plnění strategie jako celku a plnění jejich schválených cílových hodnot (které vznikají agregací hodnot realizovaných projektů).

Statutární orgány nositele

 • schvalují integrovanou strategii, změny prioritních oblastí a specifických cílů strategie, změny rozpočtu specifických cílů a opatření, změny indikátorů a přijímají některá další rozhodnutí související se zajištěním implementace IPRÚ (vyhlašování výzev nositele integrovaného nástroje aj.).

Řídící výbor IPRÚ

 • nezávislá platforma bez právní subjektivity mimo správní strukturu jádrového města v roli nositele integrovaného nástroje,
 • počet členů a složení upravuje statut výboru, pravidla jednání jednací řád,
 • zasedání výboru se koná minimálně 2 x ročně na základě podnětu předsedy Řídícího výboru,
 • zajišťuje řádný průběh realizace strategie,
 • vydává doporučení orgánům samospráv a statutárním orgánům zapojených partnerů,
 • předsedou výboru je zástupce nositele, kterého pravomocně deleguje nositel integrovaného nástroje,
 • jednání se účastní manažer, ovšem bez hlasovacího práva,
 • alespoň jeden člen výboru musí být členem Regionální stálé konference, aby byla zajištěna vzájemná komunikace,
 • doporučuje zařazení integrovaného projektu do integrované strategie.

Manažer IPRÚ

 • je odpovědný nositeli integrovaného nástroje za každodenní řízení a koordinaci realizace strategie,
 • je odpovědný za komunikaci s žadateli/příjemci, řídícími orgány programů ESI fondů a s veřejností a spolupráci s Řídícím výborem,
 • vykonává činnosti spojené s administraci integrované strategie a projektů vybraných k realizaci prostřednictvím MS2014+,
 • monitoruje průběh realizace projektů (nositelé projektů informují manažera),
 • v pravidelných intervalech předává informace z monitorování Řídícímu výboru,
 • předkládá projekty navržené potenciálními žadateli k zařazení do IPRÚ k posouzení Řídícímu výboru.

Asistent manažera

 • je součinný s manažerem IPRÚ ve věci řízení IPRÚ a zajišťování administrativních záležitostí (administruje monitorovací zprávy, administruje výzvy nositele integrovaného nástroje, komunikuje s příjemci / žadateli integrovaných projektů a v případě potřeby podněcuje absorpční kapacitu),
 • vyhodnocuje pokrok v realizaci IPRÚ a naplňování jeho cílů/indikátorů/finančního plánu,
 • zajišťuje publicitu a public relations pro IPRÚ.

Tematický koordinátor

 • je odpovědný manažerovi IPRÚ za slaďování spolupráce subjektů v území souvisejících s daným tématem (potenciálních žadatelů koncentrujících se v pracovních skupinách),
 • podílí se na vytváření partnerství mezi subjekty v rámci jednotlivých témat řešených IPRÚ a může s potenciálními žadateli konzultovat rozsah a obsahové zaměření projektového záměru tak, aby byl v co největším souladu s integrovanou strategií,
 • průběžně předává informace manažerovi IPRÚ.

Pracovní skupina IPRÚ

 • koncentrují se zde individuální předkladatelé projektových záměrů a případně další členové z řad odborníků,
 • spoluvytváří komplexní projektovou fiši složenou z několika integrovaných projektů (soubor projektových záměrů), které povedou k naplnění daného opatření vč. příslušných monitorovacích indikátorů,
 • kompletní projektovou fiši (soubor projektových záměrů) předkládá prostřednictvím manažera IPRÚ Řídícímu výboru, kterému zároveň může předkládat návrhy a doporučení na změny parametrů IPRÚ.

Realizátor konkrétního projektu

 • odpovídá za řádné plnění schváleného integrovaného projektu v souladu s cíli a opatřeními integrované strategie a v souladu s podmínkami příslušného operačního programu,
 • spolupracuje s nositelem integrované strategie, včasně předává informace a další podklady manažerovi IPRÚ, týkající se jim předkládaného a realizovaného integrovaného projektu,
 • poskytuje podporu nositeli integrovaného nástroje při zpracování hodnotících zpráv,
 • odpovídá za udržitelnost jim realizovaného integrovaného projektu,
 • plní Podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace. 

Níže je uvedeno zjednodušené schéma organizační struktury IPRÚ Zlín.

Dokumenty ke stažení ze složky Řídicí výbor IPRÚ

Příloha č. 1) Složení ŘV.pdf

0.3MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Příloha č. 2 - Plná moc

0.03MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Statut a jednací řád ŘV

0.09MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2023 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru