Česky

Česky

English

menu
zavřít

MAP II

O projektu

O projektu

1. Základní informace o projektu

Název projektu: Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Zlín II
Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009039
Realizátor projektu: Statutární město Zlín, partnerem je Regionální rozvojová agentura Východní Moravy
Realizace projektu: 1.12.2018 – 30.11.2021 (36 měsíců)
Rozpočet projektu: 10 090 010,-- Kč
Finanční zajištění projektu: projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, státního rozpočtu ČR a z prostředků realizátora projektu.

2. Co je to MAP?

MAP je Místní akční plán rozvoje vzdělávání, zaměřený na spolupráci aktérů vzdělávání na území obce s rozšířenou působností (ORP) Zlín, stanovuje priority a pomáhá k dosažení cílů vzdělávací politiky. Je zaměřen na kvalitní předškolní, základní a volnočasové vzdělávání, které má poskytnout rovné příležitosti a maximální rozvoj všem dětem.

Přínosy realizace MAP

 • § Vybudování udržitelného systému komunikace mezi aktéry ve vzdělávání
 • § Zkvalitnění vzdělávání v místních mateřských a základních školách
 • § Řízený rozvoj dalších služeb na podporu vzdělávání dětí a mládeže

3. Cíle MAP

Hlavním cílem projektu je zlepšit úroveň a kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách tím, že bude podpořena spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání. To znamená společné informování, vzdělávání a plánování partnerských aktivit pro řešení místně specifických problémů a potřeb. Projekt je zaměřen na rozvoj kvalitního a rovného vzdělávání dětí a žáků. Zahrnuje oblasti včasné péče, předškolního a základního, zájmového a neformálního vzdělávání.

Cílem projektu je dále dlouhodobě udržitelné fungování partnerství aktérů ve školství a vzdělávání v ORP Zlín, jehož činnost bude koordinována Řídícím výborem a definována vizí, cíli a prioritami Strategického rámce MAP ORP Zlín.

Projekt si klade za cíl:

1. Rozvinout a udržet stávající struktury partnerství MAP a aktualizovat analytické, strategické i implementační části prvního stávajícího dokumentu MAP ORP Zlín.

2. Podpořit strategické plánování v mateřských školách, základních školách, základních uměleckých školách a v organizacích poskytujících neformální vzdělávání v území ORP Zlín.

3. Prohlubovat znalostní kapacity cílových skupin projektu

4. Zkvalitnit komunikaci partnerství MAP s aktéry školství a vzdělávání v území ORP Zlín.

5. Podporovat dlouhodobé systematické plánování v oblasti vzdělávání a vytvářet rámec pro vize rozvoje jednotlivých škol.

4. Klíčové aktivity

Projekt je sestaven z celkem 4 klíčových aktivit, které na sebe vzájemně navazují:

KA 01 Řízení projektu – řízení projektu a naplňování jeho cílů

KA 02 Rozvoj a aktualizace MAP – realizace a prohlubování procesu společného místního plánování

KA 03 Evaluace a monitoring – vyhodnocování realizace celého projektu, jeho priorit a cílů

KA 04 Implementace – rozvíjení a zkvalitňování předškolního, základního, zájmového a neformálního vzdělávání v ORP Zlín.

5. REALIZACE PROJEKTU A JEHO HLAVNÍ VÝSTUPY

Tvorba a realizace Místního akčního plánu vzdělávání respektuje základní principy komunitního projednávání. Tento postup umožňuje:

 • aby se lidé mohli svobodně účastnit rozhodování o důležitých otázkách života místního společenství
 • aby přijímaná usnesení odpovědných orgánů odrážela vůli a potřeby obyvatel regionu
 • aby plánované kroky a řešení co nejlépe využívaly dostupné zdroje, případně nacházely nové zdroje a přinášely co největší užitek a spokojenost

Realizací projektu dojde k rozšíření stávajících kontaktů a prohloubení spolupráce aktérů ve vzdělávání. Vzniknou nová partnerství, která podpoří rozvoj nových vzdělávacích aktivit.

Všechny cílové skupiny se mohou účastnit výměn zkušeností a vzdělávacích akcí. Vedoucí pracovníci škol, školských zařízení a zřizovatelé budou navíc podpořeni tematickými setkáními a praktickými výměnami zkušeností zaměřenými na zlepšení řízení škol, hodnocení kvality vzdělávání, trvalý pedagogický rozvoj celé školy.

V průběhu realizace projektu bude aktualizován dokument MAP tak, aby zohledňoval aktuální specifika a potřeby území ORP Zlín. Do dokumentu budou zahrnuty výstupy z analýz potřeb jednotlivých škol. Výstupem projektu bude aktuální analytická část, aktualizovaný Strategický rámec MAP do roku 2023. Aktualizace dokumentu MAP bude vycházet z reálných potřeb území a z diskuse v rámci partnerství MAP.

6. Na realizaci výstupů se podílejí aktéři z oblasti vzdělávání:

 • pedagogičtí pracovníci
 • vedoucí pracovníci škol a školských zařízení
 • pracovníci organizací působících v oblasti vzdělávání, výzkumu a poradenství
 • pracovníci a dobrovolní pracovníci organizací působících v oblasti vzdělávání nebo asistenčních služeb a v oblasti neformálního a zájmového vzdělávání dětí a mládeže
 • děti a žáci
 • rodiče dětí a žáků
 • starostové obcí
 • zaměstnanci veřejné správy a zřizovatelů škol působící ve vzdělávací politice
 • veřejnost

Celý projekt Místního akčního plánu vzdělávání funguje na principu otevřenosti, ke spolupráci se mohou připojovat další zástupci aktérů vzdělávání i široké veřejnosti. Cílem je začlenit do procesu všechny aktivní zájemce, klíčové osoby a širokou veřejnost z místního společenství.

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2024 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru