Česky

Česky

English

menu
zavřít

Dotace

Povinnosti žadatelů podle zákona o evidenci skutečných majitelů

Evidence skutečných majitelů

Aktuálně – vyplnění Informace o skutečném majiteli žadatele ve formuláři Žádost o poskytnutí dotace

Elektronický formulář Žádost o poskytnutí dotace obsahuje k vyplnění pole Informace o skutečném majiteli žadatele. Žadatel zde zaškrtne NE pouze v případě, je-li jednou z právnických osob uvedenou v § 7 zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, který stanoví právnické osoby, jež nemají skutečného majitele. Jedná se o:

 1. a) stát a územní samosprávný celek, dobrovolný svazek obcí, státní příspěvková organizace, příspěvková organizace územního samosprávného celku
 2. b) česká právnická osoba založená nebo zřízená za účelem uspokojování potřeb veřejného zájmu, které nemají průmyslovou nebo obchodní povahu, pokud Česká republika, kraj nebo obec ji převážně financují, uplatňují v ní rozhodující vliv nebo jmenují nebo odvolávají většinu osob, které jsou členy jejího statutárního nebo kontrolního orgánu; v případě obchodní korporace se vždy vyžaduje, aby veškeré podíly v ní měly přímo nebo nepřímo Česká republika, kraj nebo obec.

Dle písm. b) skutečného majitele nemají:

 1. školská právnická osoba zřízená státem, územním samosprávným celkem nebo dobrovolným svazkem obcí,
 2. veřejná výzkumná instituce,
 3. právnická osoba zřízená zákonem nebo mezinárodní smlouvou,
 4. státní podnik a národní podnik,
 5. evropské seskupení pro územní spolupráci,
 6. právnická osoba, ve které má přímo nebo nepřímo veškeré podíly a podíly na hlasovacích právech Česká republika, kraj nebo obec, a
 7. obecně prospěšná společnost a ústav, jejichž zakladatelem je Česká republika, kraj nebo obec.

Všechny ostatní právnické osoby skutečného majitele mají a je třeba zaškrtnout ANO. Disponuje-li takový žadatel úplným výpisem platných údajů a údajů, které byly vymazány bez náhrady nebo s nahrazením novými údaji z evidence skutečných majitelů, může tento výpis k žádosti o poskytnutí dotace přiložit.

 

Změna zákona o evidenci skutečných majitelů od 1. 10. 2022

Od 1. 6. 2021 do 30. 9. 2022 byly vybrané právnické osoby jako žadatelé o dotaci nebo návratnou finanční výpomoc povinny k žádosti o dotaci doložit úplný výpis z evidence skutečných majitelů dle zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů (dále také jen „ZESM“).

Dne 1. 10. 2022 nabyl účinnosti zákon č. 245/2022 Sb., kterým se mění zákon č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů. V důsledku novelizace dochází k automatické změně některých zapsaných údajů v evidenci, evidenční povinnost se rozšiřuje a skuteční majitelé se v některých situacích mění či přibývají. Bližší informace k změnám dle novely viz https://esm.justice.cz/ias/issm/napoveda#zmenyNew.

Nově mají evidenční povinnost tyto subjekty:

 • okresní a regionální komory nebo začleněná společenstva podle jiného zákona,
 • politické strany a politická hnutí,
 • církve a náboženské společnosti a ostatní právnické osoby podle zákona upravujícího církve a náboženské společnosti,
 • odborové organizace a organizace zaměstnavatelů,
 • honební společenstva,
 • společenství vlastníků jednotek.

V případě těchto subjektů se stanovuje 6 měsíční lhůta na zajištění zápisu skutečného majitele. U drtivé většiny těchto subjektů však bude splnění evidenční povinnosti zajištěno prostřednictvím automatického průpisu, a to v průběhu října 2022.

Do doby zajištění zápisu, nejdéle však do 1. 4. 2023, jsou vůči těmto subjektům pozastaveny mechanismy řešící či reagující na nesrovnalosti v evidenci skutečných majitelů podle zákona o ESM, stejně jako potřebu zjišťování skutečného majitele prostřednictvím evidence.

Současně je od 1. 10. 2022 nově umožněn dálkový přístup do evidence skutečných majitelů za účelem získání úplného výpisu platných údajů a údajů, které byly vymazány bez náhrady nebo s nahrazením novými údaji, poskytovateli dotace nebo návratné finanční výpomoci.  V důsledku toho si bude poskytovatel dotace nebo návratné finanční výpomoci údaje z evidence opatřovat napřímo bez spolupráce s žadateli.

Evidence skutečných majitelů - obecně

Evidence skutečných majitelů je informačním systémem veřejné správy, do kterého se zapisují stanovené údaje o skutečných majitelích právnických osob a svěřenských fondů.

ZESM dělí právnické osoby do dvou skupin:

1) právnické osoby uvedené v § 7 ZESM, které skutečného majitele nemají:

 1. stát a územní samosprávný celek, dobrovolný svazek obcí, státní příspěvková organizace, příspěvková organizace územního samosprávného celku
 2. česká právnická osoba založená nebo zřízená za účelem uspokojování potřeb veřejného zájmu, které nemají průmyslovou nebo obchodní povahu, pokud Česká republika, kraj nebo obec ji převážně financují, uplatňují v ní rozhodující vliv nebo jmenují nebo odvolávají většinu osob, které jsou členy jejího statutárního nebo kontrolního orgánu; v případě obchodní korporace se vždy vyžaduje, aby veškeré podíly v ní měly přímo nebo nepřímo Česká republika, kraj nebo obec.

Má se za to, že podle odstavce 1 písm. b) skutečného majitele nemají:

 1. školská právnická osoba zřízená státem, územním samosprávným celkem nebo dobrovolným svazkem obcí,
 2. veřejná výzkumná instituce,
 3. právnická osoba zřízená zákonem nebo mezinárodní smlouvou,
 4. státní podnik a národní podnik,
 5. evropské seskupení pro územní spolupráci,
 6. právnická osoba, ve které má přímo nebo nepřímo veškeré podíly a podíly na hlasovacích právech Česká republika, kraj nebo obec, a
 7. obecně prospěšná společnost a ústav, jejichž zakladatelem je Česká republika, kraj nebo obec.

2) osoby mající skutečného majitele (tzn. osoby, na něž se vztahují povinnosti dle ZESM):

- všechny právnické osoby neuvedené v § 7 ZESM (viz bod 1).

Evidence skutečných majitelů je vedena v elektronické podobě rejstříkovými soudy.

Získání výpisu z evidence skutečných majitelů

Evidence je částečně přístupná veřejnosti na internetových stránkách https://esm.justice.cz/ias/issm/rejstrik, kde lze nalézt danou právnickou osobu a zároveň získat částečný elektronický výpis z evidence skutečných majitelů.

Úplný výpis může získat zapsaná osoba ve vztahu k jí zapsaným údajům bezplatně přihlášením evidující osoby nebo skutečného majitele v elektronické aplikaci evidence skutečných majitelů (získat lze pouze elektronicky podepsaný výpis – viz níže). Přihlášení lze provést za pomoci datové schránky nebo elektronické identifikace (e-Identita). Další možností je zaslání písemné žádosti na příslušný soud, kde je zaslání úplného výpisu zpoplatněno (získat lze elektronicky podepsaný i listinný úředně ověřený výpis – viz níže).

Úplný výpis lze získat ve formě:

1) elektronického podepsaného výpisu, který byl vytvořen jako elektronický dokument ve formě datové zprávy (ve smyslu zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů). Tento dokument je elektronicky podepsán kvalifikovaným systémovým certifikátem příslušného rejstříkového soudu a obsahuje všechny náležitosti, aby byl považován za důvěryhodný a právoplatný výpis srovnatelný s listinnými výpisyVytištěním se tato povaha výpisu degraduje a není možné jej používat jako plnohodnotný.

Na úplný výpis získaný z internetové aplikace evidence skutečných majitelů jako podepsaný PDF dokument je možné aplikovat mechanismus autorizované konverze (tj. převedení do listinné podoby způsobem zajišťujícím shodu obsahu a s doložkou o provedení konverze, tzn. se zachováním hodnoty jako u elektronického podepsaného výpisu). Tuto službu poskytují veřejnosti kontaktní místa veřejné správy (tzv. Czech POINT).

2) listinný úředně ověřený výpis - je možné získat pouze od příslušného rejstříkového soudu. Tato možnost je zpoplatněna.

Více informací získáte na webu Informační systém evidence skutečných majitelů - Ministerstvo spravedlnosti České republiky: https://esm.justice.cz/ias/issm/rejstrik.

Za účelem pořízení úplného výpisu z evidence skutečných majitelů DOPORUČUJEME žadatelům ZŘÍDIT DATOVOU SCHRÁNKU.

Nejběžnějším způsobem zřízení datové schránky je požádat o její zřízení přes kontaktní místo Czech POINT (v Magistrátu města Zlína – Odbor živnostenský, Odbor občansko-správních agend, pracoviště ověřování podpisů a listin - náměstí Míru 12, vchod z Bartošovy ulice; pobočky sítě Czech POINT na vybraných provozovnách České pošty).

Zřízení datové schránky je zdarma. Při podání žádosti je třeba předložit platný doklad totožnosti (občanský průkaz nebo pas). V případě podnikající fyzické osoby (tj. OSVČ), která není zapsána v Registru osob, je rovněž nezbytné předložit doklad opravňující k podnikání. Je-li žádáno o zřízení datové schránky právnické osoby, která je zapsána v Registru osob a zároveň je žadatel u tohoto subjektu zapsán v Registru osob jako statutární zástupce, nejsou vyžadovány žádné další doklady (kromě předložení platného dokladu totožnosti). Není-li právnická osoba zapsána v Registru osob (což je výjimečné), doloží žadatel originál nebo úředně ověřenou kopii veřejné listiny dokládající její zřízení či statut. Dále, pokud žadatel není v Registru osob zapsán jako statutární zástupce dané právnické osoby, doloží originál nebo úředně ověřenou kopii oprávnění jednat jejím jménem, a to např. plná moc, jmenovací dekret, zápis z valné hromady apod. Žádost o zřízení datové schránky může podat i zástupce na základě předložené plné moci s úředně ověřeným podpisem zmocnitele. Doručení přístupových údajů však může být v takovém případě delší.

Žádost je odeslána okamžitě. Není-li žádost vyřízena na počkání (zpravidla u právnických osob) obdrží žadatel, resp. osoby vykonávající funkci statutárního orgánu, jde-li o právnickou osobu, přístupové údaje do 7 dnů ode dne podání žádosti. Tyto údaje jsou doručovány do vlastních rukou v obálce se žlutým pruhem. Poté je možné okamžité přihlášení do datové schránky včetně pořízení úplného výpisu z evidence skutečných majitelů jejím prostřednictvím (viz grafický postup).

Výhodou datové schránky v souvislosti s evidencí skutečných majitelů je možnost bezplatně, kdykoliv (opakovaně), jednoduše a okamžitě pořídit úplný výpis z této evidence, který lze společně s celou žádostí o dotaci nebo i samostatně odeslat prostřednictvím datové schránky.

V případě, že právnická osoba NEMÁ DATOVOU SCHRÁNKU, lze pořídit úplný výpis z evidence skutečných majitelů pouze na žádost podanou u soudu, která je zpoplatněna poplatkem ve výši 70,- Kč za 1 stranu (uhrazeno předem s tím, že přesáhne-li výpis 1 stranu, je na výzvu soudu poplatek třeba doplatit), vyřízení může trvat i déle než 30 dnů.

Více informací ke zřízení datové schránky naleznete zde:

https://portal.zlin.eu/obcan/z-situace/detail/86

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2024 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru