menu
zavřít

Integrované teritoriální investice (ITI) Zlínské aglomerace pro...

Základní informace

Zpracování nového strategického dokumentu „Integrované teritoriální investice Zlínské aglomerace pro období 2021-2027" (dále jen „ITI Zlín") je jednou z klíčových aktivit v rámci přípravy na nové programové období EU. Tento dokument lze charakterizovat jako strategický dokument, který analyzuje vymezené území, popisuje jeho konkrétní problémy a potřeby a s přihlédnutím na ně a ve vazbě na možnosti financování z fondů EU stanovuje cíle a opatření, které budou naplněny realizací vzájemně provázaných (integrovaných) projektů. ITI Zlín je dokumentem výrazně zaměřeným na dosažení konkrétních výsledků. Tímto nástrojem bude možné využít financování intervencí z vybraných specifických cílů operačních programů.

Zpracování dokumentu ITI Zlín se bude řídit zejména Metodickým pokynem pro integrované nástroje v období 2021 – 2027 a Metodickým stanoviskem č. 13 k MPIN , které jsou aktuálně zpracovávány Ministerstvem pro místní rozvoj ČR.

Kdo se zapojí?

V rámci organizačního zajištění budou do tvorby strategie zapojeni: zpracovatel strategie, realizační tým MMZ, pracovní skupiny pro tvorbu strategie, Řídicí výbor ITI Zlín a garant (primátor města Zlína). Garant jmenovaný Radou města Zlína bude řídit tvorbu strategie a předkládat výstupy procesu tvorby strategie Radě a Zastupitelstvu města Zlína. Řídicí výbor ITI Zlín sestavený ze zástupců politické reprezentace města a partnerů z řad tzv. stakeholderů (struktura na úrovni organizací bude stanovena dle platné metodiky MMR ČR) bude projednávat a koordinovat výstupy pracovních skupin a zpracovatele.

Pracovní skupiny budou projednávat dílčí tematické oblasti strategie a své závěry a doporučení budou předkládat Řídicímu výboru ITI Zlín. Předpokládá se vytvoření 4 tematických pracovních skupin (v kompetenci Řídicího výboru ITI Zlín). Organizační a technické podmínky pro zpracování strategie ITI Zlín bude zajišťovat realizační tým složený především ze zaměstnanců Oddělení koordinace projektů MMZ. Realizační tým bude také zajišťovat přenos informací mezi zapojenými aktéry a komunikaci se zpracovatelem, kdy hlavní kontaktní osobou bude manažer ITI Zlín.

Dílčí výstupy z procesu tvorby strategie včetně finální podoby strategie bude projednávat Rada města Zlína, finální podobu ITI Zlín schválí Zastupitelstvo města Zlína.

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2022 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru