Česky

Česky

English

menu
zavřít

Veřejné architektonické soutěže - výsledky

BŘEZNICKÁ, ZLÍN – NOVÁ MĚSTSKÁ ČTVRŤ / 2021

Současný stav
Území, vymezené z východu ulicí Březnickou, ze západu ulicí U Zimního stadionu, ze severu budoucí stopou ulice Mostní a z jihu stavbou sportovní haly je v současné době prakticky nezastavěno a z větší části je využíváno pro odstav osobních aut a vozidel MHD včetně trolejbusové točny. Velká část plochy je zpevněna, pouze jižní část a území podél ul. Březnické je zatravněno. Pozemky leží mezi urbanisticky stabilizovaným územím baťovské obytné zástavby – čtvrtí Letná ze západu, souborem sportovních staveb z jihu, významnou komunikací II. třídy – ulicí Březnickou spolu s obytnou zástavbou Nad Ovčírnou z východu. Ze severu prostor plynule přechází do nejednoznačně vymezeného náměstí Práce, které tvoří centrální prostranství Zlína z baťovské éry. Pozemky, patřící Statutárnímu městu Zlín, vykazují vysoký potenciál vzhledem k vhodné urbanistické pozici v přímé návaznosti na centrum města a zároveň díky výbornému dopravnímu napojení na významnou přiléhající komunikaci. Dané území bylo historicky předmětem prověřování pro různé účely, naposledy pro výstavbu nákupního centra. Tento záměr nebyl naplněn a pozemky získalo zpět město. Území bylo sice prověřováno i v jiných dokumentech, nadále však bylo považováno spíše za prostorovou rezervu pro budoucnost. Lokalita je součástí území dotvářejícího charakter v roce 1990 vyhlášené městské památkové zóny Zlín, možnost stavebního rozvoje bude proto výrazně formována požadavky památkové péče. Vzhledem k absenci konkrétního záměru nebylo ani žádáno o konzultační vyjádření, předpokládá se však vyhodnocení (přezkoušení) návrhů od zástupců památkové péče.

Předmět soutěže
Předmětem soutěže bylo zpracování urbanistického návrhu území v centrální části Zlína, vymezeného ulicemi Březnická, Mostní, U Zimního stadionu a stávající sportovní halou dle podkladu.
Toto území, dosud stavebně nevyužité, představuje pro město samotné velkou výzvu a současně potenciál, jehož prověření je žádoucí. Nedá se předpokládat, že by bylo možné v centru Zlína v budoucnu řešit tak rozsáhlé a přitom tak zajímavě umístěné území, navíc ve vlastnictví samotného města.
Zadavatel předpokládá vznik polyfunkčního stavebního souboru, který bude přínosem centra města a vhodně doplní své okolí funkčně i prostorově. Přestože jsou programem nabízeny a požadovány různé funkce, vzhledem k poloze vůči centru města je prioritou této lokality bydlení. Město uvažuje i o vlastním residenčním developmentu, jehož cílem je doplnění širšího centra o další bydlení. Do území bude dále potřeba zakomponovat vybrané požadavky dopravní (záchytné parkoviště, točna MHD), mezi uvažovanými záměry jsou dále muzeum veteránů, cvičná sportovní hala a komerce, to vše s důrazem na kvalitu vytvořeného veřejného prostoru.

Soutěžní zadání
Požadavky na řešení předmětu soutěže:
a) navržení vhodného typu zástavby řešeného území především s ohledem na kontext místa a jeho význam,
b) navrhnout logický systém veřejných prostranství v území, který propojí nově navrženou stavební strukturu se zbytkem náměstí Práce i okolní zástavbou.
c) do navržené zástavby zahrnout významný podíl bydlení, jakožto důležitého prvku živé městské struktury, doplněného o další vybavenost adekvátního typu a měřítka,
d) umožnit v rámci řešeného území záchytné parkoviště pro nejméně 500 osobních automobilů plus počet, který si vyžádá umístění ostatních nových staveb v území,
e) zohlednění dopravních požadavků na nové řešení křižovatky Mostní, Březnická a zachování trolejbusové točny v území,
f) na základě vlastní úvahy zakomponovat předložené návrhy na funkční využití lokality (muzeum veteránů, cvičná sportovní hala a další),
g) v ideové rovině nastínit provozně urbanistický přesah řešeného území především ve vztahu k ploše Náměstí Práce a v jeho okolí umístěným stavbám (objekty Velkého kina, společenskému domu, objektu university, případně k objektu Baťova mrakodrapu apod.)

Výsledky:

1. cena: 600 000,- Kč
Autor: Ing. arch. Luděk Šimoník
Spoluautor: Ing. arch. Martin Holý, Ing. arch. Kryštof Foltýn, Ing. Jiří Topinka, Doc. Ing. arch. Karel Havliš

2. cena: 400 000,- Kč
Autor: Ing. arch. Ivan Gogolák, PhD., Ing. arch. Lukáš Grasse,
Spolupráce: Ing. arch. Matúš Berák, Ing. arch. Oto Melter

snížená 3. cena: 150 000,- Kč
Autor: Ing. arch. Jan Pačka, Ing. arch. Igor Šimon,
Spolupráce: Ing. arch. Radek Fila, Ing. arch. Hana Nováková

Odměněné návrhy:
Zvýšená odměna: 100 000,- Kč
Autor: Ing. arch. Pavel Martinek,
Spolupráce: Přemysl Jáně

Odměna: 50 000,- Kč
Autor: Ing. arch. Alena Švandelíková
Spoluautoři: Ing. arch. Luboš Bača, Ing. arch. Petr Rejnuš, Ing. Milan Ptáček, RNDr. Milan Svoboda

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2024 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru