Česky

Česky

English

menu
zavřít

Veřejné architektonické soutěže - výsledky

REVITALIZACE NÁMĚSTÍ MÍRU / 2018

Město Zlín je krajským městem. Zlín je také spádovým městem pro více jak 200 tisíc obyvatel. Leží v údolí a s nadsázkou podél jedné hlavní ulice. Zlín je spojen se vzpomínkou na slavnou značku.
Hlavně proto je Zlín město specifického urbanismu i architektury. Ve Zlíně budeme s obtížemi hledat něco opravdu starého, ale není tu ani příliš toho nového. Z hlediska historického vývoje byl Zlín dlouhou dobou provinčním městem. Obrovského rozmachu se dočkal teprve v první polovině 20. století. V této pro Zlín slavné době došlo k velkému rozvoji nejen průmyslové zástavby, ale také obecně známých obytných čtvrtí tzv. baťovských domků a k výstavbě objektů občanské vybavenosti (např. Velké kino, Tržnice, Obchodní dům, Hotel – Společenský dům, objekty internátů, Tomášov a další). V důsledku intenzivní výstavby v předválečném období a v souvislosti s transformací východní části továrního areálu na začátku 21. století vznikla ve Zlíně poněkud nepřehledná situace v tom, kde má město svoje centrum.
Ačkoliv je náměstí Míru náměstím středověkého založení, stojí na něm radnice a jde o nejrozsáhlejší pěší zónu města, čelí rivalitě s transformující se oblastí bývalého továrního areálu. Spolu s někdejším centrem společenského života meziválečného Zlína na náměstí Práce tak tvoří neuspořádaný polycentrismus, který je navíc prostoupen s trukturou  nejvytíženějších městských komunikací.
Kritéria, podle kterých byly soutěžní návrhy vyhodnocovány, byla stanovena bez pořadí významnos ti následovně:
- Urbanistické řešení
- Sociální a kulturní hodnota řešení
- Architektonické řešení
- Výše stavebně-investičních nákladů a provozní náklady
- Dopravně-technické řešení

Podmínky


Náměstí Míru ve Zlíně nevyužívá svůj potenciál. V situaci 30 let od poslední rozsáhlejší rekonstrukce neodpovídá podoba náměstí současným trendům a požadavkům místa. Náměstí by se mělo stát důstojným veřejným prostorem především pro pěší a mělo by přitáhnout pozornost k centru města. Dá se říct, že čím více se bude v budoucnu po náměstí pohybovat lidí, tím úspěšnější se výsledné řešení ukáže.
Předmětem soutěže je navržení architektonicko-urbanistického řešenícentra Zlína – Náměstí Míru a jeho okolí s důrazem na strukturu veřejných prostranství. Součástí řešení je umístění dostatečného množství odstavných parkovacích stání pro potřeby centra města. Pro parkování se předpokládá umístění podzemních garáží v poloze pod náměstím při třídě Tomáše Bati, čímž dojde k uvolnění veřejného prostoru v okolí náměstí – jak v přilehlých ulicích, tak
na prostranství na rohu tř. T. Bati a ul. Osvoboditelů (plocha před kostelem sv. Filipa a Jakuba).
Předmětem soutěže je prověření území pro rozvoj kvalit y života ve Zlíně. Součástí soutěže je nalezení širších vztahů mezi jednotlivými veřejnými prostory a vyřešení vztahu náměstí Míru k hlavní třídě (plochy dříve zastavěného domovního bloku mezi zpevněnou částí náměstí Míru a třídou Tomáše Bati, ze které zbyl do dnešních dnů pouze jeden objekt). Město má zájem navázat na historii a umožnit tak zástavbu dané části náměstí. Součástí návrhu bude řešení veřejných prostor také v okolí náměstí Míru s přihlédnutím k nové kapacitě podzemního parkování – veřejné prostranství na rohu tř. T. Bati a ul. Osvoboditelů, na náměstí navazující ulice Rašínova a východní část ulice Bartošova. Důležité bude propojení nejrůznějších společenských aktivit s životem občanů a podpora dalšího rozvoje města Zlína s důrazem na aspekty nejen urbanistické a architektonické, ale i sociální, kulturní, vzdělávací, ekologické a ekonomické.
Jedná se o dvoufázovou projektovou soutěž, přičemž první fáze soutěže bude ideová se zaměřením na urbanismus, fungování veřejných prostranství, provoz a řešení dopravy v klidu. V druhé fázi budou vybrané návrhy dopracovány do větší podrobnosti.

Do druhé fáze soutěže zadavatel předpokládá vyzvat 6 účastníků. Návrhbude v první fázi soutěže obsahovat urbanistické a funkční pojednání celého řešeného území s důrazem na definování podoby náměstí Míru, jeho vztahu k okolním veřejným prostranstvím a jeho zasazení do okolní zástavby. Zásadním parametrem bude vyřešení dopravy včetně dopravy v klidu ve formě podzemního parkování. Součástí první fáze soutěže budou dvě základní etapy výstavby, návrh však popíše detailnější etapizaci výstavby jak v rámci první etapy, tak převážně v rámci druhé etapy.
V návrhu je tedy potřeba počítat se dvěma základními etapami výstavby. V první základní etapě se předpokládá realizace úprav veřejných prostranství náměstí a přilehlé ulice Rašínovy. Spolu s tím bude řešena doprava včetně dopravy v klidu zahrnující návrh podzemního parkování. V rámci druhé etapy se předpokládá úprava ostatních veřejných prostranství (nejspíše ul. Bartošova, prostranstvína rohu tř. T. Bati a ul. Osvoboditelů) a řešení případné nové
zástavby náměstí podél ul. Tomáše Bati, ve formě regulovaného městského developmentu. V takovém případě je nezbytné přizpůsobit objekt podzemního parkování pro možnou budoucí výstavbu.
Pro druhou etapu výstavby bude nezbytný návrh dalšího fázování výstavby.
V druhé fázi soutěže se účastníci zaměří na výše popsanou první základní etapu výstavby, tedy jednak na podrobnější rozpracování samotných veřejných prostranství a dále na objekt podzemních garáží.
Návrh bude obsahovat detailní řešení ploch včetně materiálového řešení, využití městského mobiliáře, osvětlení, zeleně a návrh souvisejících prvků (např. pódium). Detailněji bude rozpracován navržený objekt podzemního parkoviště a jeho začlenění do okolnístruktury.
Požadavky na řešení předmětu soutěže jsou následující:
a) v rámci řešeného území vytvořit podmínky pro umístění a lespoň 250 ks od stavných s tání pro a utomobily;
b) v první (ideové) fázi vytvořit koncept funkčního a architektonicko- urbanistického řešení celého území včetně
předpokládané etapizace jednotlivých celků;
c) v druhé fázi rozpracovat v podrobnosti odpovídající projektové soutěži především první etapu výstavby zahrnující
všechna veřejná prostranství a řešení dopravy v klidu včetně podzemních garáží.

Výsledky

 1. cena   -  400 000,- Kč
Účastník P.P. Architects s.r.o.
Autor: Ing. arch. Pavel Pekár, Ing. arch. Jan Procházka, Bc. Ada Hermanová, Bc. Bohdana Nytrová, Ing. Marek Holán

2. cena - 200 000,- Kč
Účastník ATELIER 111 architekti s.r.o.
Autor: Bc. Barbora Ditzová, Ing. arch. Veronika Indrová, Ing. arch. Jiří Weinzettl

3. cena - 120 000,- Kč
Účastník TRANSPARENT studio s.r.o.+Ing. arch. Jindřich Nový
Autor: Ing. arch. Jindřich Nový, Ing. Tomáš Jeníček
Spoluautor: Ing. et Ing. arch. Markéta Strnková, Ing. arch. Eva Limanová

udělení peněžní náhrady výloh - 60 000,- Kč
Účastník Rehwaldt Landscape Architects + MgA. Zuzana Hejtmánková
Autor: Dipl.-Ing. TillRehwaldt, MgA. Zuzana Hejtmánková
Spoluprace : Ing. Eliška Černá, Ing. arch. Adéla Chmelová, Garth Woolison, B. Env. D, M. LA, Ing. arch. Tomáš Madlo, Ing. Zdeněk Tesař

udělení peněžní náhrady výloh - 60 000,- Kč
Účastník ARCHUM architekti s.r.o.
Autor: Ing. arch. Michal Petr, Jana Urbanová, Ing. arch. Šimon Vojtík, Karel Stejskal, Miroslav Krejčíř

Odměněné návrhy z první fáze soutěže, které přinesly hodnotné podněty:


odměna pro návrh z 1. fáze soutěže - 40 000,- Kč
Účastník frank+partners, Barcelona
Autor: Markus Frank, Dipl. Arch. HTL, Marek Chytil, DipArch (ARB), Ivo Chytil, arch. HMONP

odměna pro návrh z 1. fáze soutěže - 20 000,- Kč
Autor: Ing. arch. Vítězslav Nový
Spoluautor: Bc. Marieta Malíková, Ing. arch. Jan Rolinc, Ing. arch. Filip Musálek

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2024 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru