Česky

Česky

English

menu
zavřít

Veřejné architektonické soutěže - výsledky

DOPRACOVÁNÍ STUDIE REVITALIZACE NÁMĚSTÍ MÍRU VE ZLÍNĚ / 2022

Architektonická studie v souladu s uzavřenou smlouvou o dílo na veřejnou zakázku „Projektová dokumentace Revitalizace náměstí Míru ve Zlíně“ doplňuje a dále rozpracovává vítězný návrh z veřejné soutěže, která proběhla v druhé polovině roku 2018, v rozsahu 1. etapy s tím, že vzhledem k dojednanému zadání na podkladě ekonomických možností města Zlína se závazně počítá pouze s částečným 2.PP podzemního parkovacího domu v prostoru stávajícího náměstí. Návrh zohledňuje výsledky provedených průzkumů. Zadáním studie je zpracování následujících veřejných prostranství: jedná se především o náměstí Míru, přilehlé ulice Bartošova a Rašínova, část třídy Tomáše Bati a prostranství před kostelem sv. Filipa a Jakuba nově pojmenovaného jako náměstí Jana Palacha. Součástí řešení je také objekt hromadného podzemního parkování a objekty drobné architektury utvářející dočasně chybějící jižní frontu náměstí (dále také jako Kolonáda). V návaznosti na průběh uskutečněných výrobních výborů, během nichž došlo k vyhodnocení a odsouhlasení cílových představ Objednatele (mezní podmínky), je zde podrobněji rozpracován původní autorský návrh.

Urbanistické a tvůrčí řešení

Základní myšlenkou navrženého řešení je precizní revitalizace veřejných prostranství v řešeném území v souladu se současnými obecnými požadavky na kvalitu a využívání ploch i budov. Základním postulátem řešení je přesun stávajících parkovacích míst do podzemí a s tím spojené navýšení kapacit pro rezidenty i návštěvníky centra města. Nicméně z hlediska urbanismu a architektury zůstává jako klíčová myšlenka dostavby jižní fronty náměstí při zachování hodnotného téměř chrámového prostoru kašny s kruhovým špalírem vzrostlých lip. Tato dostavba má být však realizována až v budoucnu v rámci 2. etapy a není tudíž předmětem tohoto konceptu. Jako dočasné řešení se jeví instalace drobné architektury podél jižní hrany centrální plochy náměstí Míru. Toto doplnění pavilonové zástavby jižní fronty náměstí se koncept studie snaží řešit tak, aby řešení v rámci 1. etapy návrhu bylo plnohodnotné a funkční i bez realizace 2. etapy. Návrh je tudíž odpovědí na zadání a místní podmínky. Území mezi náměstím Míru a třídou Tomáše Bati není ve výsledku přehrazeno objektem, nýbrž transparentní drobnou architekturou Kolonády, jejíž funkční části jsou koncentrovány do menších, převážně obslužných objemů, mezi kterými veřejný́ prostor jakoby protéká. Půdorysná stopa objektu přitom čitelně vymezuje jižní stranu náměstí. Samotný prostor náměstí je tvarově sjednocen kamenným kobercovým čtvercem přimknutým k obnovené jižní frontě se zakomponovanou bránou, která poslouží jako stabilní celosezónní kryté jeviště společenských akcí města. Do náměstí je navrácena hodnotná forma městské fontány s vazbou na stylizovanou obloukovou linii původní historické cesty (Hučná cesta). Stinný baldachýn stromů s odpočinkovým mobiliářem je v obnovené formě zachován ve stromořadích při východní a severní straně náměstí, kde kontinuálně pokračuje do prostor Rašínovy a Bartošovy ulice, která se v návrhu na místo současného parkoviště stává plnohodnotným pěším korzem na spojnici mezi náměstím a zámeckým parkem. Prostor náměstí Jana Palacha je transformován na minimalistickou piazzettu kompozičně členěnou pásy velkoformátové dlažby podpořenou skupinami stromů, okrasných záhonů a vloženým mobiliářem. Do kompozice vkládaných příčných pásů je umístěn jednoduchý tvar fontány a umělecké dílo odkazující na Jana Palacha. Zásobování komerčního parteru v objektu Archa či příjezd k parkovacím stáním ve dvoře a ke kostelu je umožněn posunutým stávajícím sjezdem z ulice Osvoboditelů přes vysouvací zábrany. Jedná se o změnu vůči vítěznému soutěžnímu návrhu, vzešlou z průběhu projednání konceptu s DOSS a DI PČR - viz konzultace konceptu dále.

Dokumenty ke stažení ze složky DOPRACOVÁNÍ STUDIE REVITALIZACE NÁMĚSTÍ MÍRU VE ZLÍNĚ 2022

Zlín náměstí Míru - čistopis studie.pdf

34.14MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2024 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru