Česky

Česky

English

menu
zavřít

Veřejné architektonické soutěže - výsledky

DOSTAVBA RADNICE VE ZLÍNĚ / 2022

Úvodní slovo

K soutěži dovedl město především špatný technický stav budov, které jsou dnes součástí radnice a z toho plynoucí prostorová tíseň. Dostáváme se tak do situace velmi podobné té, kterou ve Zlíně zažívali před 100 lety. Tehdejší vedení města hledalo náhradu za nevyhovující budovu radnice z 16. století, a to právě veřejnou soutěží. Ze soutěže pak vzešla současná stavba legendy zlínského urbanismu F. L. Gahury, která je dodnes hlavním sídlem města. Čerpáme tak z meziválečného odkazu kvalitní architektury, avšak nikoliv pouze ve významu vizuální atraktivity, ale především ve významu praktickém a udržitelném.

Naším přáním je, aby současný architektonický vstup do historické části města dobře sloužil svému účelu a stal se obdobným symbolem jako stavba F. L. Gahury. Obnova této stavby by neměla být samoúčelná. Naopak, cílem soutěže je rozvoj celého stavebního souboru radnice, respektive jeho rehabilitace pro potřeby dnešní doby. Hodnoty objektů č.p. 10 a především č.p. 12 by proto měly být nezpochybnitelným základem a pomyslným odrazovým můstkem pro ambici kvalitní architektury.

Dostavba radnice ve Zlíně je dle názoru zadavatele a výběrové komise náročným úkolem hodným pečlivého zvážení. Památkově chráněná dominanta zlínského náměstí se nachází v těsných podmínkách blokové zástavby, která je součástí městské památkové zóny. Dostavba radnice tak není pouze otázkou ekonomické efektivity, rychlosti výstavby, nebo kapacity, ale také otázkou architektonického citu, respektu kulturních hodnot nebo přívětivosti a nadčasovosti řešení jedné z nejvýznamnějších veřejných budov Zlína.

A právě forma soutěžního  dialogu se v této situaci jevila jako nejvhodnější způsob výběru řešení.

Zadání

Anotace: Statutární město Zlín je vlastníkem a uživatelem několika budov, ve kterých jsou rozmístěny kanceláře magistrátu i radnice. Jednotlivá pracoviště se nacházejí v několika budovách koncentrovaných především v blízkosti historického středu města - náměstí Míru. Z velké části se jedná o prostory nevyhovujících provozně i kapacitně. Roztříštěnost do několika budov je nehospodárná, provozně komplikovaná a pro občany nepřehledná.

Soubor budov radnice na náměstí Míru vznikal postupnou transformací staveb na historické parcelaci – přístavbami a přestavbami sousedních budov a jejich vzájemným propojováním. S výjimkou hlavní budovy (č.p. 12) stavby tohoto souboru nevyhovují současným stavebně-technickým požadavkům, symbolickému významu místa, ani provozním, kapacitním a stávajícím reprezentativním požadavkům. Část staveb je prohlášena za nemovité kulturní památky a celý soubor staveb je součástí městské památkové zóny Zlín.

Předmět soutěže: Předmětem soutěže je nalezení nejvhodnějšího řešení přestavby areálu zlínské radnice v kontextu okolního prostředí, provozního očekávání města, potřeb občanů a současných výzev 21. století v podobě efektivního vnitřního uspořádání, vstřícného prostředí úřadu a energeticky šetrného provozu.

Účel soutěže: Účelem soutěže je v ideové rovině řešení celého stavebně-provozního souboru radnice skládajícího se z několika sousedících budov, včetně uvažované dostavby ve vnitrobloku, s ohledem na absorpční možnosti areálu, urbanistické souvislosti a majetkoprávní vztahy. V projektové rovině je důraz kladen na první realizační etapu, přibližně vymezenou stávajícím objektem č.p. 10, který je v havarijním stavu. Důležitá bude možnost etapizace a zachování provozu hlavní budovy č.p. 12 během realizace všech etap výstavby. Očekává se citlivý přístup k hodnotným památkově chráněným budovám i ke svému okolí.

Cílem soutěže je rozvoj celého stavebního souboru radnice, respektive jeho rehabilitace pro potřeby dnešní doby. Hodnoty objektů č.p. 10 a především č.p. 12 by proto měly být nezpochybnitelným základem a pomyslným odrazovým můstkem pro ambici kvalitní architektury.

Přihlášení žadatelé a účastníci soutěžního dialogu

Na základě kvalifikačních požadavků zadávací dokumentace předložili žadatelé žádosti o účast obsahující referenční projekty a stavby. Hodnotící komise dle kritérií uvedených v zadávací dokumentaci vyzvala k účasti v soutěžním dialogu šest účastníků, z nichž dva odstoupili před odevzdáním konceptu řešení.

Apropos Architects s.r.o., Studio A.B.S. spol. s.r.o. – vyzvání k účasti v soutěžním dialogu

ORA Kutná Hora s.r.o. – vyzvání k účasti v soutěžním dialogu

Masák & Partner, s.r.o.

IKA Brno, s.r.o.

Boele s.r.o.

Karel Filsak architekti s.r.o., Ing. arch. Přemysl Jurák, Atelier Bod architekti s.r.o. – vyzvání k účasti v soutěžním dialogu

Malý Chmel s.r.o. – vyzvání k účasti v soutěžním dialogu, odstoupili ze soutěže

Ing. arch. MUDŘÍK PAVEL – vyzvání k účasti v soutěžním dialogu

FRÁNEK ARCHITECTS s.r.o. – vyzvání k účasti v soutěžním dialogu, odstoupili ze soutěže

masparti s.r.o.

Múčka Veselý architekti s.r.o.

Ateliér Velehradský, s.r.o.

Soubor budov radnice na náměstí ve Zlíně je historicky utvářeným celkem a dominantní budovou radnice postavenou v letech 1922-1924 tehdy začínajícím zlínským architektem Františkem Lýdie Gahurou, v následujících letech jedním z hlavních architektů baťovského Zlína.

Město Zlín je také vlastníkem dvou budov sousedících s památkově chráněnou budovou F. L. Gahury. Tyto budovy jsou ve špatném technickém stavu, a tak jsou úředníci města rozptýleni do několika samostatných budov v blízkosti náměstí.

Cílem soutěže je nahradit technicky nevyhovující budovy současnými stavbami a koncentrovat většinu zaměstnanců města do jednoho komplexu. Důraz je kladen především na 1. stavební etapu, která by měla nahradit hroutící se budovu na náměstí.

Odborná porota určila jako vítěze studio Apropos Architects s.r.o., A.B.S. spol. s.r.o.

Výsledky:

1 . cena: 699 999,- Kč

Apropos Architects s.r.o., A.B.S. spol. s.r.o.

Autor: Ing. arch. Michal Gabaš, Ing. arch. Tomáš Beránek

Spoluautor: Msc. Arch. Rudolf Nikerle

Technický garant soutěžního návrhu: Ing. Jan Svoboda

2. cena: 449 999,- Kč

Ing. arch. Pavel Mudřík

Autor: Ing. arch. Pavel Mudřík

Spoluautor: Ing. arch. Martina Gábor, Ing. arch. Kateřina Baťková, Ing. arch. Lenka Bažík, Ph.D.

3. cena: 349 999,- Kč

Karel Filsak architekti s.r.o., Ing. arch. Přemysl Jurák, Atelier Bod architekti

Autor: Ing. arch. Karel Filsak, Ing. arch. Přemysl Jurák, Ing. arch. Vojtěch Sosna

4. cena: 250 000,- Kč

ORA Kutná Hora s.r.o.

Autor: Ing. arch. Jan Veisser

Spoluautor: Ing. arch. Jan Hora, Ing. arch. Klára Mačková,  Ing. arch. Maroš Drobňák

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2024 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru