Česky

Česky

English

menu
zavřít

Programové období 2021 - 2027

Křižovatka ul. Mostní – ul. Březnická, Zlín

Registrační číslo projektu: CZ.06.06.01/0.0/22_040/0000515

 

Statutární město Zlín podalo projektovou žádost o dotaci do Integrovaného regionálního operačního programu.

 

Stručná anotace projektu:

Předmětem projektu je rekonstrukce tří ulic Březnická, Mostní a U Zimního stadionu. Projekt zahrnuje rekonstrukci stávajících silničních komunikací (jejich posun z důvodu vzniku nové průsečné křižovatky), vznik nových dělících ostrůvků, tím dojde k rozšíření stávající komunikace, komunikace pro pěší - nová výstavba i rekonstrukce, vznik nových autobusových i trolejbusových zastávek a zálivů, novou společnou stezku pro chodce a cyklisty, zřízení světelné křižovatky, přechody pro chodce, veřejné osvětlení, trakční vedení a předložek vedení sítí, městský mobiliář, sadové úpravy.

 

Základním smyslem projektu je zkvalitnění života obyvatel ve městě Zlíně, zlepšení dopravní obslužnosti krajského města Zlín a zvýšení bezpečnosti dopravy a to prostřednictvím rekonstrukce vyhrazených komunikací pro pěší a pro cyklisty a zřízení jejich bezpečného křížení s pozemními komunikacemi včetně doprovodné infrastruktury.

 

Záměrem projektu je vytvoření bezpečných podmínek pro efektivní provoz a umožnění místním občanům i lidem dojíždějícím z okolních obcí využit bezpečných komunikací pro nemotorovou dopravu. Vyčlenění chodců a cyklistů na samostatné komunikace přispěje ke zvýšení bezpečnosti dopravy, atraktivity cyklodopravy pro obyvatele a napomůže dalšímu rozvoji dopravní obslužnosti ve městě. Zvýší se podíl využití environmentálně šetrných forem dopravy v oblasti, zlepšení se i atraktivita města Zlína pro turisty i cykloturisty.

Posílení funkce cyklodopravy a možností pro pěší a vyčlenění nemotorové dopravy na samostatné komunikace přispěje ke zvýšení její atraktivity pro koncové uživatele a napomůže dalšímu rozvoji dopravní obslužnosti ve městě. Zvýší se podíl využití environmentálně šetrných forem dopravy v oblasti, zlepší se i atraktivita centra Zlína.

 

Veškeré stavební práce budou realizovány s ohledem na umožnění bezbariérového užívání osobami s omezenou schopností pohybu a omezenou schopností orientace v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb.

 

Na projekt se předpokládá finanční podpora z EU.

 

 

Celkové předpokládané náklady projektu                         86 793 078,08 Kč

Celkové předpokládané způsobilé výdaje IROP:               30 000 000,00 Kč

Celková předpokládaná výše podpory (EU):                     25 500 000,00 Kč

Předpoklad dofinancování IROP:                                         4 500 000,00 Kč

Nezpůsobilé výdaje:                                                              56 793 078,08 Kč

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2024 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru