Česky

Česky

English

menu
zavřít

Odbor kultury a památkové péče

Povolení k umístění herního prostoru

Dnem 1. ledna 2017 nabyl účinnosti zákon č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách (dále jen „zákon"), kterým došlo ke změnám v povolovacím procesu.

K provozování binga, technické hry a živé hry je nutné mít povolení k umístění herního prostoru, které uděluje v přenesené působnosti obecní úřad obce, v jejímž územním obvodu se má herní prostor nacházet. To neplatí pro bingo, technickou hru a živou hru provozované jako internetová hra.

Kde podat žádost o povolení k umístění herního prostoru: Odbor kultury a památkové péče MMZ, Zarámí 4421, 761 40 Zlín.

Žadatelem o udělení povolení k umístění herního prostoru může být pouze provozovatel, kterému bylo uděleno ministerstvem základní povolení k provozování příslušné hazardní hry.

Aktuální informace, metodické pokyny a formuláře ke stažení jsou dostupné na webových stránkách Ministerstva financí ČR pod odkazem: Informace k novému zákonu o hazardních hrách č. 186/2016 Sb. - od 1. ledna 2017

V žádosti o povolení k umístění herního prostoru žadatel uvede:

 • druh,
 • adresu a provozní dobu herního prostoru,
 • druh hazardní hry,
 • typ,
 • výrobní číslo a počet herních pozic koncového zařízení a přiloží k ní zákonem stanovené dokumenty.

Dokumenty nesmějí být v době podání žádosti starší 3 měsíců.

K žádosti o povolení k umístění herního prostoru žadatel přiloží:

 • základní povolení k provozování hazardní hry,
 • doklad o složení kauce podle § 100 zákona,
 • osvědčení o provozuschopnosti pro každé technické zařízení,
 • doklad o právním důvodu užívání prostor, v nichž má být provozována hazardní hra; to neplatí, je-li právní důvod zjistitelný z informačního systému veřejné správy nebo jeho části, která je veřejnou evidencí, rejstříkem nebo seznamem,
 • schéma kamerového systému.

Obecní úřad vydá povolení k umístění herního prostoru, splňuje-li žadatel výše stanovené podmínky a nebude-li umístění herního prostoru v rozporu s obecně závaznou vyhláškou obce.

Odkaz, pod kterým najdete:

Platná Obecně závazná vyhláška města Zlína č. 8/2017 o určení míst, na kterých mohou být provozovány hazardní hry

V povolení k umístění herního prostoru obecní úřad povolí:

 • umístění herny nebo kasina,
 • provozování příslušné hazardní hry,
 • provozní dobu herního prostoru,
 • počet koncových zařízení, jejichž prostřednictvím bude hazardní hra provozována, včetně uvedení jejich typu, výrobního čísla a počtu herních pozic.

Povolení k umístění herního prostoru se vydává na dobu trvání právních účinků základního povolení, nejdéle však na dobu 3 let.

Správní poplatky - Přijetí žádosti:

 • povolení k umístění herního prostoru 4 000 Kč,
 • změnu povolení k umístění herního prostoru, týká-li se tato změna hazardní hry, k níž je povolení vydáno, nebo podmínek jejího provozování 2 500 Kč

Bankovní spojení: ČS Zlín, č. účtu 3049002/0800, variabilní symbol:

Provozovatel je povinen oznámit bez zbytečného odkladu obecnímu úřadu všechny změny skutečností, na základě kterých bylo vydáno povolení k umístění herního prostoru, a předložit o nich doklady do 30 dnů ode dne, kdy ke změně došlo. Oznamovací povinnost provozovatele se nevztahuje na údaje, které má obecní úřad k dispozici, nebo jejichž změnu může automatizovaným způsobem zjistit z rejstříků a evidencí, do nichž má zřízen automatizovaný přístup; okruh těchto údajů zveřejní ministerstvo na svých internetových stránkách.

Podle okolností obecní úřad nahradí dosavadní povolení k umístění herního prostoru novým povolením, které se vydává nejdéle na dobu trvání právních účinků původního povolení k umístění herního prostoru.

Obecní úřad je dále orgánem příslušným pro ohlášení hazardní hry.

Ohlášení podléhají tyto druhy hazardních her:

 • tombola, u níž výše herní jistiny činí více než 100 000 Kč,
 • turnaj malého rozsahu.

Ohlášení se provádí u obecního úřadu obce, na jejímž území má být hazardní hra provozována, a to nejméně 30 dní přede dnem předpokládaného

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2024 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru