Česky

Česky

English

menu
zavřít

Odbor kultury a památkové péče

Strategie rozvoje kultury a kreativních odvětví města Zlína

období 2023–2028

Aktuální možnosti zapojení široké kulturní veřejnosti:

Byl dokončen sběr dat a připomínek k analytické části Strategie rozvoje kultury a kreativních odvětví města Zlína.

Analytická část se skládá ze dvou dokumentů:

  • Analýza kulturního prostředí města Zlína, která je k nahlédnutí zde
  • Analýza financování kultury města Zlína, která je k nahlédnutí zde

Vypořádání komentářů:

  • Zapracování zpětné vazby veřejnosti k analytické části strategie, která je k nahlédnutí zde.
  • Vypořádání komentářů ke Strategii kultury a kreativních odvětví města Zlína, která je k nahlédnutí zde

Strategie kultury a KKO final_zapracované korektury.pdf

Návrhová část Strategie rozvoje kultury a kreativních odvětví města Zlína na období 2023 – 2028 byla schválena na jednání Zastupitelstva města Zlína dne 30. 3. 2023.

V současné době je tvořen akční plán strategie na roky 2023 – 2024.

Kdo spolupracuje na přípravě Strategie? 

Strategie rozvoje kultury a kreativních odvětví připravuje statutární město Zlín. Tahounem zpracování je Odbor kultury a památkové péče. Na zpracování analytické i návrhové části strategie se podílí experti z dalších odborů magistrátu i zřizovaných organizací města a kraje. Proces zpracování vedou experti na kulturní plánování ze společnosti ONplan lab.

Díky zapojení aktérů do procesu tvorby strategie bude možné lépe poznat jejich potřeby a nasměrovat městské nástroje podpory pro kulturu, zároveň již v průběhu přípravy strategie vznikne základní platforma pro komunikaci aktérů ve městě, která usnadní budoucí realizaci strategie.

Proč připravujeme Strategii rozvoje kultury?

Město Zlín si uvědomuje, jak je kultura důležitá a chce ji využívat jako nástroj strategického rozvoje. Aby bylo možné kulturu jako strategický nástroj dobře využít, je třeba zmapovat kulturní potenciál města a potřeby místních hráčů kulturního dění. Proto připravujeme Strategii rozvoje kultury a kreativity města Zlína ve spolupráci s kulturními a komunitními aktéry ve městě.

K čemu Strategii město Zlín využije? 

Strategický dokument je připravován pro léta 2023–2028 a bude sloužit jako nástroj ke koordinaci rozvoje kultury v území. Na základě analýzy současného stavu kulturního prostředí ve městě stanoví rozvojovou vizi města, a dále určí strategické cíle, které tuto vizi upřesňují. K naplnění těchto cílů budou formulovány jednotlivé aktivity a opatření.

Kdo a jak se může do přípravy Strategie zapojit? 

Základním nástrojem realizace analytické i návrhové části strategie je pracovní skupina, jejíž členové jsou nominováni radním s gescí kultury na základě pověření rady města. Do pracovní skupiny jsou přizváni zástupci města, experti úřadu, zástupci příspěvkových organizací města i kraje a vybraní zástupci občanského sektoru z oblasti kulturních a kreativních odvětví napříč obory. Široká kulturní obec se může zapojit do práce konzultační skupiny, zváni jsou všichni aktéři aktéři kulturního i kreativního sektoru ve městě, kteří budou mít o účast zájem. 

Složení pracovní skupiny: 

Za město Zlín a jeho organizace: 
Ing. Martina Hladíková, náměstkyně primátora SMZ
Ing. Eva Ryndová, Odbor kultury a památkové péče
Ing. arch. Jindřich Nový, Kancelář architekta města Zlín, p.o.
Ing. Irena Pelková, Městské divadlo Zlín
Bc. Jana Kubáčová, Živý Zlín - Kulturní a kreativní centrum, p.o.

Další členové z řad kulturní obce města:
Ing. Jan Kaňka, Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně, p.o.
Mgr. Petr Horák, Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, p.o
Ing. Lukáš Trčka, Ph.D., Technologické inovační centrum s.r.o.
Mgr. Josef Kocourek Ph.D., UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací
RNDr. Pavel Bednář Ph.D., UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Dušan Sviečka, Zlínský kreativní klastr, z.s.
Mgr. Magdaléna Hladká, Nadační fond Zikmundova vila
Ing. Čestmír Vančura, FILMFEST, s.r.o.
Hana Mrázková, DiS., Divadlo Scéna, o.p.s.
Mgr. Lenka Tutschová, Společnost KT, z.s.
Jan Tomšů, spolek Zlínský Zvěřinec
Martin Juřík, ArtZlín z.s
Ing. Filip Husák, Bamboo klub Zlín
Mgr. Michal Žáček, AGENTURA VELRYBA s.r.o.
Martin Gazda, IS Produkce s.r.o.
MgA. Petr Babinec, Ph.D., Kouzelná animace, s.r.o.
Libor Mikl
PhDr. Lucie Uhlíková
Mgr. Mária Fekar, oddělení kultury, Krajský úřad Zlínského kraje

… a další 

Experti úřadu, kteří jsou partnery zpracování analytické i návrhové části za MMZ:

Ing. et Ing. Martin Habuda, vedoucí Oddělení koordinace projektů
Ing. Josef Rusek, Oddělení koordinace projektů
Petra Krajčová, DiS., referentka kultury Odboru kultury a památkové péče
Bc. Barbora Kvasničková, Bc., referentka kultury Odboru kultury a památkové péče
Mgr. Martina Neoralová, referentka památkové péče Odboru kultury a památkové péče
Ing. arch. Ivo Tuček, vedoucí Oddělení prostorového plánování
Mgr. Ondřej Hobza, informatik GIS Odboru informatiky
Mgr. Radana Dundálková, vedoucí Odboru sociálních věcí
Bc. Soňa Moravcová, referent - komunitní plánování Odboru sociálních věcí
Mgr. Milan Smola, vedoucí Odboru školství a sportu
Ing. Jana Holcová, vedoucí Odboru ekonomického
Bc. Jana Sekaninová, metodik Odboru ekonomického
Ing. Jana Strnadová, rozpočtářka Oddělení rozpočtu a controllingu
Ing. Zdeněk Málek, ekonom Odboru kultury a památkové péče

Harmonogram přípravy Strategie 2022

DUBEN - SRPEN 

Příprava analýzy současného stavu kulturního prostředí 

6.4. setkání pracovní skupiny 
červen - dotazníkové šetření se studenty Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně
červen - červenec - dotazníkové šetření aktérů kulturních a kreativních odvětví
29.6. setkání pracovní skupiny 

ZÁŘÍ - PROSINEC

7. 9. 2022 - setkání konzultační skupiny k hodnotám a problémům kultury ve městě
18.10. –  6. 11. 2022 - online konzultace 1. verze analytické části strategie
31.10. 2022 - setkání pracovní skupiny k návrhu konceptu strategie
30.11. 2022 - setkání konzultační skupiny ke zpětné vazbě návrhu strategie a doplnění podnětů pro aktivity

2023

LEDEN - BŘEZEN

Příprava akčního plánu strategie
20. 2. 2023 - setkání pracovní skupiny
30. 3. 2023 - setkání konzultační skupiny

Kontakt:

Petra Krajčová, DiS., referentka kultury
koordinátorka realizačního týmu přípravy strategie rozvoje kultury MMZ
Odbor kultury a památkové péče
Magistrát města Zlína
Zarámí 4421, 761 40 Zlín
tel.: 577 630 314, 604 220 463
e-mail: petrakrajcova@zlin.eu

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2023 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru