Česky

Česky

English

menu
zavřít

Popis činnosti útvarů MMZ

Odbor kultury a památkové péče

Adresa

statutární město Zlín
Magistrát města Zlína
náměstí Míru 12
760 01 Zlín

Sídlo

Odbor kultury a památkové péče
Zarámí 4421
760 01 Zlín

Vedoucí odboru

Ing. Eva Ryndová
tel.: 577 630 322, 777 334 269
e-mail: evaryndova@zlin.eu

Kontaktní osoba podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Bc. Jiří Šrámek
tel.: 577 630 324
e-mail: jirisramek@zlin.eu

Zaměstnaci odboru se zaručeným elektronickým podpisem

Úřední hodiny

Po, St: 8:00 - 17:00 hodin,
Út, Čt, Pá: na základě předchozí dohody občana s pracovníkem odboru.

Související odkazy

Právní předpisy

  • zákon č. 128/2000 Sb., o obcích
  • zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči
  • zákon č. 121/2000 Sb., autorský zákon
  • zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
  • zákon č. 122/2004 Sb., o válečných hrobech a pietních místech
  • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
  • zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
  • zákon č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách
  • zákon č. 187/2016 Sb., o dani z hazardních her
  • zákon č. 188/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o hazardních hrách a zákona o dani z hazardních her
  • zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich

Do působnosti odboru patří tyto OZV města Zlína (v platném znění)

  • č. 2/2011 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na některých veřejných prostranstvích
  • č. 10/2016, kterou se stanovují případy vymezení kratší nebo žádné doby nočního klidu
  • č. 8/2017 o určení míst, na kterých mohou být provozovány hazardní hry
  • č. 6/2019 o používání pyrotechnických výrobků
  • č. 6/2021 o pouličních uměleckých produkcích
  • č. 4/2022 o sportovních a kulturních podnicích

Činnosti odboru na úseku samostatné působnosti

  • administruje ohlašování akcí veřejnosti přístupných dle příslušné OZV
  • úplně zajišťuje provoz Památníku Tomáše Bati
  • zabezpečuje opravy a restaurování kulturních památek, soch, památníků a uměleckých děl v majetku města Zlína
  • monitoruje, koordinuje a podporuje činnosti dalších subjektů v oblasti kultury, např. správou Kulturního fondu města Zlína
  • organizačně zajišťuje činnost Komise kulturní a památkové péče Rady města Zlína
  • ve spolupráci s Krajskou knihovnou Františka Bartoše se podílí na zajištění provozu obvodních knihoven a poboček na území města Zlína
  • podílí se na spolupráci v rámci podpory tvorby audiovizuálních děl na území města - status Filmové město
  • koordinuje přípravu i průběh akcí v rámci dotčených útvarů magistrátu u akcí, které jsou podporovány z rozpočtu statutárního města Zlína:
    - Zlín film festival - Mezinárodní festival filmů pro děti a mládež Zlín
    - FEDO - mezinárodní festival dechových orchestrů a folklorních souborů Zlín
    - Zlínské besedování - festival tance a muziky
    - Zlín design week

Organizačně a administrativně zajišťuje

  • činnost Komise kulturní a památkové péče RMZ
  • činnost Správní rady a Dozorčí rady Filharmonie Bohuslava Martinů, o. p. s.
  • činnost Správní rady Kulturního fondu statutárního města Zlína a Kulturní fond statutárního města Zlína
  • činnost Správní rady Filmového fondu statutárního města Zlína a Filmový fond statutárního města Zlína
  • činnost Správní rady Fondu na obnovu Památníku Tomáše Bati a Fond na obnovu Památníku Tomáše Bati
  • dotační programy MKČR Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností a Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón (pro MPZ Zlín)

Činnosti odboru na úseku přenesené působnosti

  • vydávání povolení k umístění herního prostoru dle zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách
  • vydávání rozhodnutí, stanovisek, závazných stanovisek atp. k zamýšlené obnově či výstavbě objektů v plošně chráněných územích a k obnově kulturních památek dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči
  • evidence válečných hrobů a pietních míst ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Zlín a související činnost dle zákona č. 122/2004 Sb., o válečných hrobech a pietních místech
  • řešení přestupků dle zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich

Užitečné odkazy:

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2024 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru