Česky

Česky

English

menu
zavřít

Oblast sociální

Komunitní plánování sociálních služeb

Komunitní plánování sociálních služeb

Statutární město Zlín (SMZ) plánuje sociální služby již od roku 1999, kdy podnět k němu vzešel z jednání Komise pro zdravotně postižené Rady města Zlína. Následně bylo plánování sociálních služeb schváleno Radou města Zlína (RMZ). Dne 25. 1. 2001 byla Zastupitelstvem města Zlína schválena „Analýza a koncepce sociální péče ve Zlíně" (č. usnesení XXXIII/16Z/2001). Termíny střednědobého plánu byly stanoveny do roku 2005. Převážnou část záměrů se podařilo ve větší či menší míře uskutečnit nebo alespoň „nastartovat".

Protože bylo nutno v procesu plánování sociálních služeb pokračovat, byl SMZ připraven projekt „Plánování sociálních služeb metodou komunitního plánování" ze Společného regionálního operačního projektu, priorita 3 – Rozvoj lidských zdrojů v regionech, opatření 3. 2 – Podpora sociální integrace v regionech. Dne 21. 12. 2005 Zastupitelstvo Zlínského kraje projekt schválilo. V jeho rámci vznikl další koncepční a rozvojový materiál „Střednědobý plán sociálních a souvisejících služeb ve Zlíně na období 2008 – 2012" (ZMZ byl schválen dne 13. 12. 2007, č. usnesení 16/9Z/2007). Projekt byl zahájen dne 1. 1. 2006 a ukončen dne 28. 2. 2008. Jeho udržitelnost skončila dne 31. 3. 2011. Partnery projektu byly "HVĚZDA – občanské sdružení" a Charita Zlín. Uvedený materiál byl zpracován na základě výstupů ze 4 pracovních skupin (dle cílových skupin obyvatel) a připomínek občanů (z rozeslaných dotazníků, na veřejných setkáních aj.). Analytickou část zpracoval Ing. Jaroslav Pacák - fa Marvis.

Plánování sociálních služeb je cyklický proces, ve kterém je třeba průběžně přehodnocovat potřeby občanů města a potřeby a možnosti zadavatele a poskytovatelů sociálních služeb. Na ukončený projekt od 1. 4. 2011 volně navázal další s názvem „Plánování sociálních služeb ve Zlíně". Jeho hlavním cílem bylo zpracování nového „Střednědobého plánu sociálních služeb na období 2013 – 2017" (ZMZ schválen dne 21. 6. 2012, č. usnesení 33/13Z/2012). V průběhu jeho realizace se opět pravidelně scházely 4 pracovní skupiny (dle cílových skupin obyvatel) a společně - po zapracování dalších připomínek zainteresovaných občanů - vytvořily uvedený strategický dokument. Realizace projektu skončila dne 30. 9. 2012. Jeho partnerem byl Úřad práce České republiky.

Již v létě 2012 byly zahájeny přípravy na nový projekt a v září byla zaslána žádost na Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR. Projekt „Komunitní plánování sociálních služeb ve Zlíně" (z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, oblast podpory 3.1 - Podpora sociální integrace a sociálních služeb, prioritní osa 4. 3 Sociální integrace a rovné příležitosti, 4. 3. 1 Podpora sociální integrace a sociálních služeb) byl rozhodnutím Ministerstva práce a sociálních věcí ČR dne 21. 3. 2013 schválen. Následně byla uzavřena smlouva o partnerství s Úřadem práce České republiky a občanským sdružením NADĚJE Zlín. Projekt byl zahájen 1. 4. 2013, ukončen byl dne 31. 3. 2015. Novinkou v něm bylo zapojení pěti obcí správního obvodu Zlína (Fryšták, Lípa, Lukov, Sazovice a Želechovice nad Dřevnicí). Hlavním výstupem pak aktualizovaný střednědobý plán sociálních služeb (materiál „Střednědobý plán sociálních služeb ve Zlíně na období 2013 – 2017 – aktualizovaná a rozšířená verze na období 2014 – 2017"). Dalšími výstupy pak aktualizované Katalogy poskytovatelů sociálních služeb (léta 2013, 2014, 2015) a brožura, která mapuje významné instituce z pohledu (bez)bariérovosti. pracovní cesta do partnerského města Chorzówa, vánoční koncerty (2013, 2014) a závěrečná konference o sociálních službách.

Proces komunitního plánování plynule pokračoval i po skončení projektu. V září 2015 se uskutečnil kulatý stůl pro zástupce organizací pracujících ve prospěch osob ohrožených sociálním vyloučením, v říjnu se konalo setkání pracovních skupin, prosinec se „nesl" ve znamení vánočního koncertu jako poděkování pro uvedené subjekty.

V dubnu 2016 byl opět aktualizován Katalog poskytovatelů sociálních služeb, Průvodce sociálními a souvisejícími službami ve Zlíně, duben 2016, od února se pravidelně setkávaly pracovní skupiny za účelem aktualizace plánu na rok 2017. V srpnu byl zmíněný katalog převeden do zvukové podoby. V září se uskutečnil „kulatý stůl" s poskytovateli sociálních služeb ve věci jejich financování ze strany statutárního města Zlína a Města Otrokovic. Dne 8. 9. 2016 jsme v pracovních skupinách schválili konečnou podobu „Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013 – 2017 – aktualizovanou verzi na období roku 2017". Dále schvalovací proces pokračoval dne 14. 9. 2016 jednáním v Komisi sociální a pro zdravotně postižené Rady města Zlína, dne 10. 10. 2016 na jednání Rady města Zlína a byl ukončen schválením materiálu dne 3. 11. 2016 na jednání Zastupitelstva města Zlína (č. usnesení 7/14Z/2016). V prosinci 2016 jsme poděkovali poskytovatelům sociálních služeb tradičním vánočním koncertem.
Než byla žádost o podporu nového projektu odeslána, byly všechny obce a města správního obvodu Zlín osloveny dopisem (ze dne 9. 11. 2016), kde jsme se dotazovali na jejich zájem o zapojení do projektu. Pokud představitelé obce na zaslaný dopis nereagovali, byli osloveni telefonicky.

V lednu 2017 jsme odeslali žádost o podporu nového projektu s názvem Komunitní plánování sociálních služeb na Zlínsku, projekt byl podpořen, bude trvat ode dne 1. 11. 2017 do dne 31. 10. 2019. Hlavním výstupem projektu bude „Střednědobý plán sociálních služeb na Zlínsku na období 2020 – 2024".

Od března 2017 se pravidelně setkávaly pracovní skupiny z důvodu aktualizace „Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období roku 2018 a 2019". Tento materiál opět prošel schvalovacím procesem v pracovních skupinách, v komisi Sociální a pro zdravotně postižené Rady města Zlína a orgánech města (v ZMZ schválen dne 2. 11. 2017, č. usnesení 5/21Z/2017).

V dubnu 2017 byl aktualizován a vydán Katalog poskytovatelů sociálních služeb. V srpnu byl tento Katalog převeden do zvukové podoby.

V září 2017 se uskutečnil kulatý stůl s poskytovateli sociálních služeb na Zlínsku.

Projekt „Komunitní plánování sociálních služeb na Zlínsku" byl zahájen dne 1. 11. 2017. Do nového projektu se nám podařilo zapojit další 3 obce správního obvodu města Zlína. K již dříve zapojeným (Města Fryšták, Zlín a Obce Lípa, Lukov, Sazovice, Želechovice nad Dřevnicí) se nově přidaly Obce Hvozdná, Hostišová a Lhota. Obce byly oslovovány dopisem dne 9. 11. 2016.

Vánoční koncert dne 7. 12. 2017 se uskutečnil již v rámci tohoto nového projektu. Byli na něj pozváni členové pracovních skupin, řídící skupiny, členové Komise sociální a pro zdravotně postižené RMZ.

V březnu 2018 byl aktualizován a vydán v tištěné podobě Katalog poskytovatelů sociálních služeb, opět ve spolupráci s Centrem služeb a podpory Zlín.

Od začátku projektu do května 2019 se uskutečnilo 11 jednání pracovních skupin (1. Děti, mládež, rodina, 2. Senioři, 3. Osoby se zdravotním postižením, 4. Osoby ohrožené sociálním vyloučením).

V období únor 2018 – květen 2018 byla do procesu komunitního plánování zapojena širší veřejnost na veřejných setkáních ve všech zapojených obcích. Bylo uskutečněno 9 veřejných setkání konkrétně ve Městech Zlín a Fryšták, v Obcích Hvozdná, Hostišová, Lípa, Lukov, Sazovice, Lhota a Želechovice nad Dřevnicí. Cílem těchto veřejných setkání bylo seznámit přítomné občany s metodou komunitního plánování (vysvětlit pojem a cíl), dále seznámit s obsahem projektu a jeho aktivit, včetně časového harmonogramu, seznámit je s možnostmi poskytování sociálních a vybraných souvisejících služeb v jednotlivých územích (včetně kontaktů na jednotlivé jejich poskytovatele), seznámit je s možnostmi čerpání jednotlivých sociálních dávek, a především zjistit jejich potřeby. Připomínky z těchto veřejných setkání byly projednány v pracovních skupinách a některé z nich implementovány do priorit a cílů uvedeného dokumentu.

V květnu 2018 byla pro členy řídící skupiny uspořádána vzdělávací akce s názvem „Nástroje pro komunitní plánování sociálních služeb".

V srpnu 2018 byl Katalog poskytovatelů sociálních služeb ve spolupráci se Sjednocenou organizací nevidomých a slabozrakých převeden do zvukové podoby

Než se v rámci projektu připravil „Střednědobý plán sociálních služeb na Zlínsku na období let 2020 – 2024" bylo nutné přistoupit k aktualizaci již dříve schváleného „Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období roku 2018 a 2019". A to z toho důvodu, že schválení nového střednědobého plánu předpokládáme v letních měsících a neziskové organizace si podávají rozvojové záměry na rok 2020 Zlínskému kraji v prosinci 2018 a my bychom nemohli potvrdit soulad rozvojového záměru s platným komunitním plánem na rok 2020, jelikož by v lednu 2020 nebyl ještě schválen. Při absenci střednědobého plánu by neziskové organizace byly bodově znevýhodněny.

Proto byl v pracovních skupinách vytvořen „Střednědobý plán sociálních služeb na Zlínsku na období roku 2020". Tento materiál prošel schvalovacím procesem v pracovních skupinách, v Komisi sociální a pro zdravotně postižené RMZ a orgánech města (v ZMZ schválen dne 13. 9. 2018, č. usnesení 15/27Z/2018).

V září 2018 se uskutečnil kulatý stůl pro organizace pracující ve prospěch osob se zdravotním postižením.

V prosinci 2018 se pro stejnou cílovou skupinu uskutečnil tradiční vánoční koncert v obřadní síni radnice.

V rámci projektu byl Sdružením Edukol z Olomouce proveden Průzkum potřeb a spokojenosti občanů se sociálními službami. Členové řídící skupiny byli s průzkumem a jeho výsledky seznámeni na svém jednání a to 17. 1. 2019 a dne 24. 1. 2019 byly s výsledky průzkumu seznámeny i pracovní skupiny.

V březnu 2019 byl aktualizován a vydán Katalog poskytovatelů sociálních služeb, v srpnu 2019 bude katalog převeden do zvukové podoby.

Od 30. 4. 2019 do 7. 5. 2019 bylo možno připomínkovat strategický materiál „Střednědobý plán sociálních služeb na Zlínsku na období let 2020 – 2024". Bylo přijato celkem 30 připomínek. Z toho bylo zapracováno (plně nebo částečně) 15 připomínek, nebylo zapracováno 15 připomínek.

Od května do června 2019 projde „Střednědobý plán sociálních služeb na Zlínsku na období let 2020 – 2024" schvalovacím procesem v orgánech města Zlína.

Ve druhém pololetí roku 2019 byly připraveny další aktivity projektu a to: aktualizace brožury Vybrané instituce na Zlínsku z pohledu (bez)bariérovosti, dále je tato brožura převedena do zvukové podoby, v září se uskutečnil kulatý stůl pro organizace pracující ve prospěch seniorů, a jako poslední aktivita projektu se uskutečnila závěrečná konference.

Dne 31. 10. 2019 byl projekt oficiálně ukončen. Přepokládáme však, že proces plánování sociálních služeb metodou komunitního plánování bude ve Zlíně pokračovat. Nadále zamýšlíme pořádání tradičních „kulatých stolů", vánočních koncertů, aktualizování Katalogu poskytovatelů sociálních služeb, příležitostná setkávání pracovních skupin (min. 3x ročně) a dále pokračovat v nastavené spolupráci se Zlínským krajem na procesech spojených s aktualizací jejich strategických dokumentů.

Ing. Jana Pobořilová
vedoucí Odboru sociálních věcí Magistrátu města Zlína

Bc. Soňa Moravcová
koordinátorka komunitního plánování

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2024 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru