Česky

Česky

English

menu
zavřít

Oblast sociální

Zákon 359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů

Sociálně-právní ochranou se rozumí

 • ochrana práva dítěte na příznivý vývoj a řádnou výchovu,
 • ochrana oprávněných zájmů včetně ochrany jmění dítěte,
 • působení, které směřuje k obnovení narušených funkcí v rodině,
 • zabezpečení náhradního rodinného prostředí pro dítě, které nemůže být trvale nebo dočasně vychováváno ve vlastní rodině.

Dítětem se rozumí jakákoliv nezletilá osoba.

Sociálně právní ochranu zajišťují

 • krajské úřady,
 • obecní úřady obcí s rozšířenou působností,
 • obecní úřady,
 • ministerstvo,
 • Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí,
 • Úřad práce ČR - krajské pobočky.

Sociálně-právní ochranu dále zajišťují

 • obce v samostatné působnosti,
 • kraje v samostatné působnosti,
 • další právnické a fyzické osoby mající pověření k výkonu.

Předním hlediskem sociálně-právní ochrany je zájem o blaho dítěte, ochrana rodičovství a rodiny a vzájemné právo rodičů a dětí na rodičovskou výchovu a péči. Přitom se přihlíží i k širšímu sociálnímu prostředí dítěte.

Sociálně-právní ochrana se zaměřuje na děti (§6) :

 • jejichž rodiče zemřeli,
 • jejichž rodiče neplní povinnosti plynoucí z rodičovské zodpovědnosti,
 • jejichž rodiče nevykonávají nebo zneužívají práva plynoucí z rodičovské zodpovědnosti,
 • které byly svěřeny do péče jiné fyzické osoby a pokud tato osoba neplní řádně povinnosti,
 • jejichž rodiče vedou zahálčivý nebo nemravný život (záškoláctví, alkohol, drogy),
 • které se dopouští útěků z domova,
 • na kterých byl spáchán trestný čin,
 • které jsou na základě žádosti rodičů nebo jiných osob odpovědných za výchovu dítěte opakovaně umisťovány do zařízení zajišťujících nepřetržitou péči o děti nebo jejich umístění v takových zařízeních trvá déle než 6 měsíců,
 • které jsou ohrožovány násilím mezi rodiči nebo jinými osobami odpovědnými za výchovu dítěte, popř. násilím mezi dalšími fyzickými osobami.

Výše uvedené skutečnosti jsou opakovaného charakteru a zvýšené intenzity.

Obec je povinna

 • vyhledávat výše uvedené děti tzv. "děti ohrožené",
 • působit na rodiče, aby řádně plnili svoji rodičovskou zodpovědnost,
 • projednat s rodiči nedostatky ve výchově,
 • projednat s dítětem nedostatky v chování,
 • poskytovat rodičům poradenství,
 • oznámit obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností skutečnosti, které nasvědčují tomu, že se jedná o ohrožené děti.

Obec v samostatné působnosti vytváří předpoklady pro kulturu, sportování, vzdělávání a zájmovou činnost dětí.

Obecní úřad s rozšířenou působností je povinen:

 • sledovat nepříznivé vlivy působící na děti a zjišťovat příčiny jejich vzniku,
 • činit opatření k omezování působení nepříznivých vlivů na děti,
 • pravidelně vyhodnocovat situaci dítěte a jeho rodiny,
 • zpracovat na základě vyhodnocení situace dítěte a jeho rodiny individuální plán ochrany dítěte, který vymezuje příčiny ohrožení dítěte,
 • pořádat případové konference pro řešení konkrétních situací ohrožených dětí a jejich rodin.

Obecní úřad s rozšířenou působností může uložit rodičům povinnost využít odbornou poradenskou pomoc, pokud rodiče:

 • nezajistili dítěti odbornou poradenskou pomoc, ačkoliv dítě takovou pomoc nezbytně potřebuje,
 • nejsou schopni řešit problémy spojené s výchovou dítěte bez odborné poradenské pomoci,
 • neuvyžili možnosti odborné poradenské pomoci potřebné k překonání problémů rodiny a k odvrácení umístění dítěte do náhradní péče.

Vyžaduje-li to zájem na řádné výchově dítěte, může obecní úřad obce s rozšířenou působností:

 • napomenout vhodným způsobem dítě, rodiče nebo jiné osoby odpovědné za výchovu dítěte,
 • stanovit nad dítětem dohled,
 • uložit dítěti, rodičům nebo jiným osobám odpovědným za výchovu dítěte omezení bránící působení škodlivých vlivů na výchovu dítěte,
 • uložit dítěti, rodičům nebo jiným osobám odpovědným za výchovu dítěte povinnost využít odbornou poradenskou pomoc nebo uložit povinnost účastnit se prvního setkání se zapsaným mediátorem v rozsahu 3 hodin nebo terapie.

Vyžaduje-li to zájem dítěte a výše uvedená výchovná opatření nevedla k nápravě, může soud dočasně odejmout dítě z péče rodičů a nařídí dítěti nejdéle na 3 měsíce pobyt ve středisku výchovné péče nebo v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc nebo v zařízení poskytovatele zdravotních služeb nebo v domově pro osoby se zdravotním postižením.

Není-li možné zajistit dítěti potřebnou ochranu a pomoc jiným výchovným opatřením nebo opatřením sociálně právní-ochrany a zároveň není možné zajistit péči o dítě náhradní rodinnou péčí, zejména pěstounskou péčí na přechodnou dobu, může soud rozhodnout o svěření dítěte do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc:

 • jde-li o dítě, které se ocitlo bez jakékoliv péče nebo jsou-li jeho život nebo zdraví vážně ohroženy,
 • které se ocitlo bez péče přiměřené jeho věku,
 • tělesně nebo duševně týrané nebo zneužívané.
 • které se ocilo v prostředí nebo situaci, které závažným způsobem ohrožují jeho základní práva.

Obecní úřad rozhoduje o výchovných opatřeních (napomenutí, dohled, omezení);

opis rozhodnutí zasílá obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností.

Ocitne-li se dítě bez péče přiměřené jeho věku je obec povinna zajistit dítěti neodkladnou pomoc (příbuzní) a poté toto oznámit obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností. Ten podává neprodleně návrh k soudu na vydání předběžného opatření!!!

Agendu náhradní rodinné péče (NRP) - pěstounská péče, osvojení, péče jiné fyzické osoby - zajišťují obecní úřady obcí s rozšířenou působností včetně uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče.

Zaměstnanci obecního úřadu obce s rozšířenou působností sledují výkon ústavní výchovy u dětí a podílí se na sanaci rodiny.

U dětí, které vyžadují zvýšenou pozornost se obec :

 • zaměřuje na využívání volného času dětí,
 • zaměřuje na děti, které vyhledávají kontakty se závadovými osobami,
 • spolupracuje se školami, zájmovými a dalšími subjekty,
 • nabízí dětem programy k využití volného času,
 • věnuje pozornost rodinám s nízkou sociální úrovní,
 • sleduje projevy nesnášenlivosti,
 • zabraňuje pronikání nepříznivých sociálních a výchovných vlivů mezi ostatní skupiny dětí,
 • spolupracuje se školami, pověřenými osobami, zajmovými sdruženími a dalšími subjekty.

Zaměstnanci obce zařazeni do obecního úřadu:

 • jsou v osobním kontaktu s dítětem a jeho rodiči,
 • volí prostředky působení na děti podle druhu a povahy poruchy chování,
 • řeší problémy dítěte v prostředí, kde se dítě zdržuje.

Obce mohou zřizovat

 • zařízení odborného poradenství pro péči o děti,
 • zařízení sociálně výchovné činnosti,
 • zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc,
 • výchovně rekreační tábory.

Orgány sociálně-právní ochrany jsou povinny sdělovat si navzájem údaje z evidence a spisové dokumentace v nezbytném rozsahu.

Obecní úřad obce s rozšířenou působností na vyžádání

 • podává soudu zprávy o poměrech dítěte u něhož soud rozhodl o výchovných opatřeních,
 • podává státnímu zastupitelství zprávy o poměrech dítěte, pokud státní zastupitelství vede podle zvláštního právního předpisu řízení týkající se dítěte,  
 • poskytuje krajskému úřadu a ministerstvu spisovou dokumentaci vedenou o dětech,
 • poskytuje pověřené osobě údaje potřebné pro poskytování sociálně-právní ochrany,
 • může poskytovat potřebné údaje poskytovateli zdravotních služeb.

 

Orgán sociálně-právní ochrany je povinen na žádost poskytnout:

 • soudu a správnímu úřadu údaje potřebné pro občanské soudní řízení a správní řízení,
 • orgánu činnému v trestním řízení údaje potřebené pro trestní řízení,
 • orgánu sociálního zabezpečení, orgánu pomoci v hmnotné nouzi a orgánu státní sociální podpory údaje potřebné pro rozhodování o sociálních dávkách,
 • krajské pobočce Úřadu práce údaje potřebné pro řízení a povolování výkonu činnosti dítěte,
 • věznici, ve které mladistvý vykonává trest odnětí svobody informace potřebné pro dosažení účelu trestu,
 • intervenčnímu centru údaje, které má orgán sociálně-právní ochrany o osobě ohrožené násilným chováním,
 • obecní policii údaje v rozsahu nezbytném pro plnění úkolů obecní policie,
 • orgánu činnému v trestním řízení oznamovat skutečnosti nasvědčující tomu, že byl spáchán na dítěti trestný čin,
 • poskytnout probační a mediační službě na její žádost informace potřebné pro trestní řízení,
 • poskytnout Veřejnému ochránci práv informace, které si vyžádá při šetření podle zvláštního zákona.

Zaměstnanci orgánu sociálně-právní ochrany jsou oprávněni na základě zvláštního oprávnění navštěvovat dítě a rodinu, zjišťovat informace v místě bydliště, ve škole a ve zdravotnickém zařízení.

Státní orgány, zaměstnavatelé, školská a zdravotnická zařízení jsou povinni sdělovat informace bezplatně. Rodiče jsou povinni s orgány sociálně-právní ochrany spolupracovat.

Zaměstnanci orgánu sociálně právní ochrany jsou povinni zachovávat mlčenlivost!

Plné znění zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí (PDF).

 

Ucelené informace o náhradní rodinné péči naleznete na webovém portálu informačně vzdělávacího projektu www.adopce.com.

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2024 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru