menu
zavřít

Popis činnosti útvarů MMZ

Odbor sociálních věcí

Adresa

Magistrát města Zlína
Odbor sociálních věcí
náměstí Míru 12
760 01 Zlín

Detašované pracoviště

Odbor sociálních věcí
tř. T. Bati 3792
760 01 Zlín

Vedoucí odboru

Mgr. Radana Dundálková
tel.: 577 630 800
e-mail: radanadundalkova@zlin.eu

Kontaktní osoba podle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

Dana Piškulová
tel.: 577 630 801
e-mail: danapiskulova@zlin.eu

Úřední hodiny

Po, St:  8:00 - 17:00 hodin
Út, Čt, Pá:  na základě předchozí dohody občana s pracovníkem odboru

Související odkazy

Činnost odboru

V rámci své činnosti Odbor sociálních věcí vykonává státní správu - zajišťuje sociálně-právní ochranu dětí včetně kurately pro děti a mládež a náhradní rodinné péče, sociální práci, sociální kuratelu pro dospělé a výkon veřejného opatrovnictví.

V rámci samosprávy - zajišťuje provoz Zlínských klubů seniorů a Střediska pro seniory a osoby se zdravotním postižením, spravuje agendu dotací a darů nestátním neziskovým organizacím z rozpočtu města Zlína, komunitně plánuje sociální služby a zabezpečuje ekonomicko-technický chod odboru.

Odbor sociálních věcí tvoří tři oddělení - oddělení sociální práce, oddělení sociálně-právní ochrany dětí a oddělení technicko--ekonomického zabezpečení.

Odbor sociálních věcí Magistrátu města Zlína (OSV MMZ) – oddělení sociální práce
Mgr. Lenka Pospíšilová, vedoucí oddělení, tel. 577 630 808, e-mail: lenkapospisilova@zlin.eu

  • Zajišťuje koordinaci a usměrňování péče o rodinu a děti včetně všech občanů potřebujících zvláštní péči (rovněž z jiných národností, etnik a cizinců), výkon sociální kurately, vlastní sociální práci s potřebnými občany (včetně pomoci s hospodařením, vedením domácnosti, vzděláváním a volnočasovými aktivitami dětí a mládeže, pomoci se zařazením do pracovního procesu, pomoci s řešením zadluženosti, pomoci při zajištění ubytování a bydlení aj.).
  • Zajišťuje vyhledávání ohrožených osob v jejich přirozeném prostředí, spolupráci s jinými institucemi (v rámci řešení jednotlivých případů, popř. vytváření koncepčních materiálů), veškerou agendu spojenou se správním řízením ve věci zvláštního příjemce dávek důchodového pojištění, kontrolu hospodaření zvláštních příjemců dávek důchodového pojištění, výkon zvláštního příjemce dávek (v odůvodněných případech a na základě svého souhlasu), sociální šetření v domácnostech, zástup občanů, kteří nejsou schopni sami jednat a nemají zákonného zástupce, při uzavírání smlouvy o poskytnutí sociální služby. Stanovuje úhradu za stravu a za péči v případě nezletilého dítěte umístěného do domova pro osoby se zdravotním postižením na základě rozhodnutí soudu o nařízení ústavní výchovy.
  • Provádí sociální šetření na vyžádání příslušných orgánů a oznamování požadovaných skutečností těmto orgánům, informační a poradenskou činnost. Dále provádí výkon opatrovnictví občanů omezených a zbavených způsobilosti k právním úkonům v případech, kdy bylo statutární město Zlín ustanoveno opatrovníkem a sociální šetření v domácnostech těchto osob na žádost soudů. Zajišťuje součinnost při plánování sociálních a souvisejích služeb, včetně vytváření koncepčních materiálů a řešení příslušných přestupků.

Související odkazy

Odbor sociálních věcí Magistrátu města Zlína – oddělení sociálně-právní ochrany dětí Mgr. Marie Semelová, vedoucí oddělení, tel. 577 630 839, e-mail: mariesemelova@zlin.eu

  • Zabezpečuje sociálně-právní ochranu nezletilých dětí, plní povinnosti uložené zákonem č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.
  • Provádí depistáž v terénu, primární prevenci v oblasti sociálně patologických jevů, sociální šetření. Vykonává především funkci kolizního opatrovníka, dohled nad výchovou nezletilých dětí, zpracovává návrhy nebo podněty soudu, Policii ČR, zprávy soudům a jiným institucím. Rozhoduje o výchovných opatřeních, o předání dítěte do péče budoucích osvojitelů a pěstounů, může také rodičům uložit povinnost využit pomoc odborného poradenského zařízení.
  • Pro zajištění dětí ohrožených na životě či zdravém vývoji drží stálou pohotovost na mobilním telefonu a zajišťuje okamžité umístění dětí do vhodného prostředí. Účastní se a realizuje výkon rozhodnutí o ústavní výchově. Zajišťuje specializované agendy týkající se náhradní rodinné péče a kurátora pro děti a mládež. Provádí krizovou intervenci u nezletilých dětí a jejich rodičů. Zaměstnanci OSPOD se účastní přestupkového řízení, spolupracují a navštěvují zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, zařízení pro výkon ústavní výchovy ústavy, pro výkon vazby a výkon trestu.
  • Poskytují komplexní sociálně-právní poradenství, spolupracují s ostatními institucemi v rámci vykonávaných agend např. Úřadem práce, aj. Pro děti umístěné mimo rodinu vytváří vhodné podmínky prostřednictvím metod sociální práce pro jejich návrat do původní rodiny (sanace rodiny).
  • V naléhavých případech mimo pracovní dobu lze kontaktovat Policii ČR na lince 158.

Související odkazy

Odbor sociálních věcí Magistrátu města Zlína – oddělení technicko-ekonomického zabezpečení
Ing. Jana Ryšková, vedoucí oddělení, tel. 577 630 802, e-mail: janaryskova@zlin.eu

  • Zabezpečuje správu vyčleněných finančních prostředků v sociální oblasti a v oblasti vnitřní správy, návaznost odboru na oddělení rozpočtu a controllingu a oddělení účtáren Odboru ekonomického, včetně agendy zúčtování dotací v sociální oblasti, evidence dlužných částek v oblasti dávek sociální péče a dávek pomoci v hmotné nouzi, vedení souhrnných statistik odboru, metodické vedení činnosti zlínských klubů seniorů, agendu spojenou s využitím prostor Střediska pro seniory a osoby se zdravotním postižením, plnění povinností souvisejících s inventarizací majetku odboru, organizační a administrativní správu Sociálního fondu a Fondu pro-rodinných aktivit statutárního města Zlína, agendu komunitního plánování sociálních služeb, komplexní agendu spojenou s vypravováním sociálních pohřbů.

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2022 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru