Česky

Česky

English

menu
zavřít

Popis činnosti útvarů MMZ

Odbor sociálních věcí

Adresa

Magistrát města Zlína
Odbor sociálních věcí
náměstí Míru 12
760 01 Zlín

Detašované pracoviště

Odbor sociálních věcí
tř. T. Bati 3792
760 01 Zlín

Vedoucí odboru

Mgr. Radana Dundálková
tel.: 577 630 800
e-mail: radanadundalkova@zlin.eu

Kontaktní osoba podle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

Jana Ševčíková
tel.: 577 630 801
e-mail: janasevcikova@zlin.eu

Úřední hodiny

Po, St:  8:00 - 17:00 hodin
Út, Čt, Pá:  na základě předchozí dohody občana s pracovníkem odboru

Související odkazy

Činnost odboru

V rámci své činnosti Odbor sociálních věcí vykonává státní správu - zajišťuje sociálně-právní ochranu dětí včetně kurately pro děti a mládež a náhradní rodinné péče, sociální práci, sociální kuratelu pro dospělé a výkon veřejného opatrovnictví.

V rámci samosprávy - zajišťuje provoz Zlínských klubů seniorů, spravuje agendu dotací a darů nestátním neziskovým organizacím z rozpočtu města Zlína, komunitně plánuje sociální služby a zabezpečuje ekonomicko-technický chod odboru.

Odbor sociálních věcí tvoří tři oddělení - oddělení sociální práce, oddělení sociálně-právní ochrany dětí a oddělení technicko--ekonomického zabezpečení.

Odbor sociálních věcí Magistrátu města Zlína (OSV MMZ) – oddělení sociální práce
Mgr. Lenka Pospíšilová, vedoucí oddělení, tel. 577 630 808, e-mail: lenkapospisilova@zlin.eu

 • vykonává sociální práci pro osoby v nepříznivé životní situaci v rámci města Zlína a celého správního obvodu ORP Zlín, včetně všech občanů potřebující zvláštní péči (rovněž z jiných národností, etnik a cizinců), poskytuje sociální poradenství a zprostředkovává dostupné sociální služby, provádí komplexní sociální šetření, a to i na dožádání různých institucí (soudy, PČR, ÚP, aj.) a zpracovává kvalifikované zprávy
 • vykonává vlastní sociální práci (včetně pomoci s hospodařením, vedením domácnosti, se zařazením do pracovního procesu, s řešením zadluženosti, pomoci při zajišťování ubytování, bydlení a krizové pomoci, aj.), vykonává funkci romského poradce, provádí depistážní činnost - vyhledává ohrožené osoby v jejich přirozeném prostředí
 • vykonává agendu zvláštního příjemce dávek důchodového pojištění pro občany s trvalým bydlištěm na území města Zlína, provádí kontrolu hospodaření zvláštních příjemců dávek důchodového pojištění, zajišťuje výkon zvláštního příjemce dávek (v odůvodněných případech a na základě souhlasu), vydává osobám se zdravotním postižením parkovací průkaz k označení vozidla, vydává občanům Euroklíč 
 • vykonává agendu veřejného opatrovníka, zajišťuje uzavírání smluv o poskytnutí sociální služby u o sob, které nejsou podle lékařského posudku schopny samy jednat a nemají zákonného zástupce nebo opatrovníka, rozhoduje o stanovení úhrady za stavu a za péči  v případě, je-li nezletilé dítě umístěno do domova se zdravotním postižením na základě rozhodnutí soudu o nařízení ústavní výchovy, výchovného opatření nebo předběžného opatření,
 • vykonává sociální kuratelu pro dospělé, pečuje o osoby společensky nepřizpůsobivé, zajišťuje koordinaci péče o občany ohrožené sociálním vyloučením z důvodu výkonu vazby, zabezpečovací detence nebo trestu v případě trestu odnětí svobody v období před nástupem, ve výkonu trestu i po propuštění z výkonu trestu odnětí svobody; osoby, které po dosažení zletilosti, příp. po ukončení studia opouštějí školská zařízení pro výkon ochranné ústavní výchovy nebo jiná zařízení pro péči o děti a mládež; osoby, jejichž práva a zájmy jsou ohroženy trestnou činností jiné osoby; osoby, které nemají uspokojivě naplněny životně důležité potřeby vzhledem k tomu, že jsou osobami bez přístřeší a osoby, jejichž způsob života může vést ke konfliktu ve společnosti; osoby propuštěné po ukončení léčby závislostí ze zdravotnického zařízení, psychiatrické nemocnice nebo léčebného zařízení pro závislosti
 • v rámci svých činností spolupracuje s dalšími státními i nestátními organizacemi, zejména Úřadem práce ČR, krajskou pobočkou ve Zlíně, Krajským úřadem Zlínského kraje, Okresní správou sociálního zabezpečení ve Zlíně, PČR, soudy, poskytovateli sociálních služeb, zdravotními službami aj., poskytuje součinnost při plánování sociálních a souvisejících služeb (zjišťování potřeb obyvatel na území ORP), včetně vytváření koncepčních materiálů

Související odkazy

Odbor sociálních věcí Magistrátu města Zlína – oddělení sociálně-právní ochrany dětí Mgr. Marie Semelová, vedoucí oddělení, tel. 577 630 839, e-mail: mariesemelova@zlin.eu

 • Zabezpečuje sociálně-právní ochranu nezletilých dětí, plní povinnosti uložené zákonem č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.
 • Provádí depistáž v terénu, primární prevenci v oblasti sociálně patologických jevů, sociální šetření. Vykonává především funkci kolizního opatrovníka, dohled nad výchovou nezletilých dětí, zpracovává návrhy nebo podněty soudu, Policii ČR, zprávy soudům a jiným institucím. Rozhoduje o výchovných opatřeních, o předání dítěte do péče budoucích osvojitelů a pěstounů, může také rodičům uložit povinnost využit pomoc odborného poradenského zařízení.
 • Pro zajištění dětí ohrožených na životě či zdravém vývoji drží stálou pohotovost na mobilním telefonu a zajišťuje okamžité umístění dětí do vhodného prostředí. Účastní se a realizuje výkon rozhodnutí o ústavní výchově. Zajišťuje specializované agendy týkající se náhradní rodinné péče a kurátora pro děti a mládež. Provádí krizovou intervenci u nezletilých dětí a jejich rodičů. Zaměstnanci OSPOD se účastní přestupkového řízení, spolupracují a navštěvují zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, zařízení pro výkon ústavní výchovy ústavy, pro výkon vazby a výkon trestu.
 • Poskytují komplexní sociálně-právní poradenství, spolupracují s ostatními institucemi v rámci vykonávaných agend např. Úřadem práce, aj. Pro děti umístěné mimo rodinu vytváří vhodné podmínky prostřednictvím metod sociální práce pro jejich návrat do původní rodiny (sanace rodiny).
 • V naléhavých případech mimo pracovní dobu lze kontaktovat Policii ČR na lince 158.

Související odkazy

Odbor sociálních věcí Magistrátu města Zlína – oddělení technicko-ekonomického zabezpečení
Ing. Jana Ryšková, vedoucí oddělení, tel. 577 630 802, e-mail: janaryskova@zlin.eu

 • Zabezpečuje správu vyčleněných finančních prostředků v sociální oblasti a v oblasti vnitřní správy, návaznost odboru na oddělení rozpočtu a controllingu a oddělení účtáren Odboru ekonomického, včetně agendy zúčtování dotací v sociální oblasti, evidence dlužných částek v oblasti dávek sociální péče a dávek pomoci v hmotné nouzi, vedení souhrnných statistik odboru, metodické vedení činnosti zlínských klubů seniorů, plnění povinností souvisejících s inventarizací majetku odboru, organizační a administrativní správu Sociálního fondu a Fondu pro-rodinných aktivit statutárního města Zlína, agendu komunitního plánování sociálních služeb, komplexní agendu spojenou s vypravováním sociálních pohřbů.

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2024 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru